ลิงค์ของ สสจ.นม.
ส่ง 43 แฟ้ม HDC
Korat HIS
ลิงค์ของ สปสช.
ส่ง 43 แฟ้ม
OP/PP Individual Data
รายงานการส่งข้อมูล OP/PP Individual Data 2558
รายงานการส่งข้อมูล OP/PP Individual Data 2558 (มีให้ Comment)
ระบบรายการโอนเงิน
Performance OP/PP Individual Dat (งวด 1/2558)
การจัดสรรงบประมาณ OP/PP Individual Data 2558 (งวด 1-3/2558) ตาม Point และ Performance