ระบบเครือข่ายภายใน โรงพยาบาลเสิงสาง
บันทึกข้อความขออนุญาตเดินทางไปราชการ


ข้าพเจ้า  
ตำแหน่ง  
พร้อมด้วย  
ถ้ามากกว่า 1 ท่าน ให้ใช้เครื่องหมาย / คั่น เช่น 1.นายโชคดี มีเงิน/2.นายโชคชัย มีทอง/3.นายโชค...
**กรณีขอรถอย่างเดียวผู้ขอไม่ได้ไปด้วย
เช่น ขอรถเพื่อให้ไปรับบุคคลอื่นให้ระบุจำนวนคนในช่องนี้ -->  จำนวนคน
ขออนุญาตเดินทางไปราชการที่  
อำเภอ  
จังหวัด  
หน่วยงานผู้จัด  
ราชการที่ไปปฏิบัติ  
ระหว่างวันที่     ถึง  
เวลาไป-กลับ
(สำหรับท่านที่ขอไปรถราชการ)
  ถึง   น.
ตามหนังสือเลขที่   ลงวันที่  

ในการเดินทางไปราชการดังกล่าง ข้าพเจ้าขออนุญาตเดินทางไปราชการ

  โดยรถยนต์ของทางราชการ
โดยรถยนต์ส่วนตัว เลขทะเบียน    รวมเป็นระยะทาง    กิโลเมตร
เนื่องจากทางราชการไม่สามารถจัดยานพาหนะส่วนกลางให้ได้ จึงขออนุญาตนำรถยนต์-
   ส่วนตัวไปราชการและขอเบิกชดเชยค่าวัสดุเชื้อเพลิงในลักษณะเหมาจ่าย ไม่เกินกิโลเมตร
   ละ 4 บาท
ไปรถประจำทาง