สุขสันต์วันคล้ายวันเกิดประจำเดือน พฤศจิกายน   
วันที่ 04

  รุ่งลาวรรณ ปัดจังหรีด  
วันที่ 05

  ปรเมศร์ แดงพรวน  
วันที่ 13

  อุไรพร บุญราศรี  
วันที่ 14

  เยาวรักษ์ ทะนาไธสง  
วันที่ 15

  อังคณา โก้กระโทก  
วันที่ 26

  รัชฎา ผกามาศ  
วันที่ 27

  ศิวพร จำปามูล  
วันที่ 28

  กมลวัลย์ รุ้งเฟื่องฟู  
วันที่ 28

  อภิชาติ ปะกายะ