สุขสันต์วันคล้ายวันเกิดประจำเดือน สิงหาคม   
วันที่

  ชุติกานต์ บัวแก้ว  
วันที่ 08

  ดวงหทัย แดงมุกดา  
วันที่ 11

  วิภาวรรณ การค้า  
วันที่ 12

  อาภานรี ภักดี  
วันที่ 17

  ขนิษฐา ม่วงพลับ  
วันที่ 17

  ภัทร เจริญกลกิจ  
วันที่ 19

  รุ่งเจริญ ใหญ่กระโทก  
วันที่ 30

  วันวิสา ผ่องแผ้ว