สุขสันต์วันคล้ายวันเกิดประจำเดือน สิงหาคม   
วันที่

  ชุติกานต์ บัวแก้ว  
วันที่ 08

  ดวงหทัย แดงมุกดา  
วันที่ 12

  อาภานรี ภักดี  
วันที่ 17

  ขนิษฐา ม่วงพลับ  
วันที่ 17

  ภัทร เจริญกลกิจ  
วันที่ 19

  รุ่งเจริญ ใหญ่กระโทก  
วันที่ 30

  วันวิสา ผ่องแผ้ว