สุขสันต์วันคล้ายวันเกิดประจำเดือน ตุลาคม   
วันที่ 02

  สุนันทา หงษา  
วันที่

  ไพทูล ราชกระโทก  
วันที่ 04

  สนธยา ตราพระสำโรง  
วันที่ 05

  รัตติพร เชวงประเสริฐ  
วันที่

  รอด โสมกูล  
วันที่ 06

  รัฏธิชา ดวงใจ  
วันที่

  ประเสริฐ โยงกระโทก  
วันที่ 16

  ศิริรัตน์ จงวัฒนานุกูล  
วันที่ 18

  อำนาจ บมขุนทด  
วันที่ 21

  ปัทมา รักษาศรี  
วันที่ 26

  ศรัญยา สุดาทิพย์  
วันที่ 28

  สุพัตรา ปกป้อง  
วันที่ 30

  วรัญญ์กานต์ ภาแก้ว