สุขสันต์วันคล้ายวันเกิดประจำเดือน มกราคม   
วันที่ 01

  สรพงษ์ ร่มจันทร์  
วันที่ 01

  พจมาลย์ สมทรัพย์  
วันที่ 01

  นราภัทร อะทอยรัมย์  
วันที่ 01

  วิมล จงสูงเนิน  
วันที่ 03

  บัวทิพย์ ดรจันแดง  
วันที่ 04

  ศรีสุดา เกตุอ่ำ  
วันที่ 05

  อำนาจ เสนาะกลาง  
วันที่ 05

  ขวัญใจ วงศระศีล  
วันที่ 06

  วารินทร์ คร่าวกระโทก  
วันที่ 07

  ประยงค์ เรือนเพชร  
วันที่ 08

  พศ เศษคึมบง  
วันที่ 08

  เกตุธิดา พลดงนอก  
วันที่ 10

  สิริมา โพธิ์กระโทก  
วันที่ 12

  ชุติมา ไกรเกรียงศรี  
วันที่ 14

  รัตนาพร แซ่เฮ้ง  
วันที่ 15

  วาสนา เอนกลาง  
วันที่ 17

  รจนา ปลอดกระโทก  
วันที่ 23

  มานัส สุหา  
วันที่ 24

  นิภาพร ธัญวรพันธ์  
วันที่ 25

  สุภาพร ระกอนา  
วันที่ 29

  สุจิตรา รวบกระโทก  
วันที่ 29

  สมหวัง มาทา