สุขสันต์วันคล้ายวันเกิดประจำเดือน มิถุนายน   
วันที่ 01

  สุภาภรณ์ กัณหาพรม  
วันที่ 03

  อัญชลี สง่ากลาง  
วันที่ 08

  จารุภา จอมหงษ์  
วันที่ 18

  นุชสรา เหลืองวิจิตรศรี  
วันที่ 20

  รัชนีกร สมบูรณ์ทรัพย์  
วันที่ 20

  สุวิจักขณ์ เงินลาด  
วันที่ 22

  ศุภางค์ภัค จรัญจอหอ  
วันที่ 24

  ชวาลา ภูมิลุน  
วันที่ 25

  ศิริพงษ์ สุนทรกิติ  
วันที่ 28

  กรีฑากร ศรีวงษ์ชัย  
วันที่ 28

  อำพร ลุนจุนละ