สุขสันต์วันคล้ายวันเกิดประจำเดือน พฤษภาคม   
วันที่ 03

  ชาลี ทะนาไธสง  
วันที่ 10

  สุภาพ ต้นกระโทก  
วันที่ 11

  วรรณวิศา บุตรวงศ์  
วันที่ 17

  ดวงใจ คำลือชา  
วันที่ 18

  นภา พลกุล  
วันที่ 24

  ณัฐสุดา หอยสังข์  
วันที่ 25

  ลัดดาวรรณ โม้มกลาง  
วันที่ 26

  สุดจิรนา อินตาวรุตม์  
วันที่ 27

  อรรถวุฒิ กาศไธสง  
วันที่ 31

  อนงค์ แซ่โคว้