สุขสันต์วันคล้ายวันเกิดประจำเดือน กรกฎาคม   
วันที่ 03

  นิติธร นิ่มนวล  
วันที่ 09

  สายม่าน ใสกระโทก  
วันที่ 11

  สุเมธ ลอยกระโทก  
วันที่ 12

  ดวงใจ คำศรี  
วันที่ 17

  วราภรณ์ ตราพระสำโรง  
วันที่ 22

  ปัทมา เศวตกนิษฐ์  
วันที่ 22

  สุพรรณี สมน้อย  
วันที่ 23

  อรวรรณ สุหา  
วันที่ 29

  วิภาวรรณ ดีสำโรง  
วันที่ 30

  วิญญู จันทร์เนตร  
วันที่ 31

  จุฑาทิพย์ พงศ์พีรภัทร