สุขสันต์วันคล้ายวันเกิดประจำเดือน กุมภาพันธ์   
วันที่ 03

  สาคร จรัญจอหอ  
วันที่ 04

  อุไรวรรณ บรรดาศักดิ์  
วันที่ 05

  ศิริพร จรครบุรี  
วันที่ 06

  ปรารถนา ทองวิจิตร  
วันที่ 09

  ขัติยาพร สียางนอก  
วันที่ 09

  วัลลี แนวทอง  
วันที่ 11

  ปรานิตา ชาววันเย็น  
วันที่ 13

  สิริอมร กลิ่นโพธิ์กลาง  
วันที่ 14

  วัฒนา กรุยกระโทก  
วันที่ 14

  แจ่ม กรกระโทก  
วันที่ 18

  รวิสรา กวีกิจบัญชา  
วันที่ 18

  สำราญกิจ กรแก้ว  
วันที่ 21

  จารุวรรณ นาปาน