สุขสันต์วันคล้ายวันเกิดประจำเดือน ธันวาคม   
วันที่ 04

  สุภาวัลย์ พริ้งกระโทก  
วันที่ 04

  มณฑาทิพย์ พูนชัย  
วันที่ 05

  เฉลิมอนันต์ ปัญชาติ  
วันที่ 07

  คารมย์ พานชัยภูมิ  
วันที่ 11

  พนัส บุญมะณี  
วันที่ 11

  อำภา ทราบจังหรีด  
วันที่

  พิสมัย ชัยตาดี  
วันที่ 13

  อุทัย แสนทม  
วันที่ 14

  นิชกานต์ เอ้กระโทก  
วันที่ 15

  สนธยา ใจไธสง  
วันที่ 16

  ศริน ทองสวัสดิ์วงศ์  
วันที่ 18

  นภาพร คาระวิวัฒนา  
วันที่ 21

  สรินยา คงแง่ง  
วันที่ 29

  วินิจ รันทร