กรองคลินิก
ตารางนัด (ทั้งหมด)
ที่ วันที่นัด ชื่อคลินิก จำนวนคน
1 02/02/2566 คลินิก URI 2
2 02/02/2566 คลินิกวาร์ฟาริน 32
3 02/02/2566 ตรวจโรคทั่วไป 63
4 02/02/2566 ฝากครรภ์ 15
5 03/02/2566 Asthma 57
6 03/02/2566 COPD 2
7 03/02/2566 คลินิก URI 5
8 03/02/2566 คลินิกวัยรุ่น 1
9 03/02/2566 ตรวจโรคทั่วไป 57
10 03/02/2566 ทันตกรรม 1
11 04/02/2566 ตรวจโรคทั่วไป 2
12 06/02/2566 คลินิก URI 3
13 06/02/2566 คลินิกวัยรุ่น 2
14 06/02/2566 คลินิกให้คำปรึกษา 2
15 06/02/2566 ตรวจโรคทั่วไป 63
16 06/02/2566 โรคความดัน 128
17 06/02/2566 วางแผนครอบครัว 17
18 06/02/2566 สุขภาพเด็กดี 1
19 07/02/2566 คลินิก URI 4
20 07/02/2566 คลินิกให้คำปรึกษา 4
21 07/02/2566 จิตเวช 119
22 07/02/2566 ตรวจโรคทั่วไป 63
23 07/02/2566 ฝากครรภ์ 23
24 07/02/2566 สุขภาพเด็กดี 1
25 08/02/2566 คลินิก URI 1
26 08/02/2566 คลินิกให้คำปรึกษา 1
27 08/02/2566 จิตเวช 1
28 08/02/2566 ตรวจโรคทั่วไป 40
29 08/02/2566 ทันตกรรม 1
30 08/02/2566 โรคความดัน 140
31 08/02/2566 สุขภาพเด็กดี 18
32 09/02/2566 คลินิก CAPD 12
33 09/02/2566 คลินิก URI 2
34 09/02/2566 ตรวจโรคทั่วไป 44
35 09/02/2566 ฝากครรภ์ 13
36 09/02/2566 โรคความดัน 1
37 10/02/2566 COPD 44
38 10/02/2566 คลินิกเลิกสุรา 1
39 10/02/2566 ตรวจโรคทั่วไป 45
40 10/02/2566 โรคความดัน 2
41 10/02/2566 โรคไตวาย 1
42 10/02/2566 โรคเบาหวาน 1
43 13/02/2566 คลินิกวาร์ฟาริน 1
44 13/02/2566 คลินิกให้คำปรึกษา 1
45 13/02/2566 ตรวจโรคทั่วไป 20
46 13/02/2566 โรคเบาหวาน 115
47 13/02/2566 วางแผนครอบครัว 13
48 14/02/2566 คลินิก URI 1
49 14/02/2566 คลินิกวัยรุ่น 2
50 14/02/2566 คลินิกให้คำปรึกษา 1
51 14/02/2566 ตรวจโรคทั่วไป 37
52 14/02/2566 ฝากครรภ์ 32
53 14/02/2566 โรคความดัน 4
54 14/02/2566 โรคความดัน-ศสช.สระประทีป 20
55 14/02/2566 โรคไตวาย 38
56 14/02/2566 โรคเบาหวาน 3
57 14/02/2566 โรคเบาหวาน-ศสช.สระประทีป 19
58 15/02/2566 คลินิก URI 1
59 15/02/2566 คลินิกกระตุ้นพัฒนาการ 1
60 15/02/2566 ตรวจโรคทั่วไป 39
61 15/02/2566 โรคความดัน 1
62 15/02/2566 โรคเบาหวาน 152
63 15/02/2566 สุขภาพเด็กดี 18
64 16/02/2566 คลินิกวาร์ฟาริน 33
65 16/02/2566 จิตเวช 1
66 16/02/2566 ตรวจโรคทั่วไป 31
67 16/02/2566 ฝากครรภ์ 5
68 16/02/2566 โรคความดัน 1
69 17/02/2566 คลินิก URI 1
70 17/02/2566 ตรวจโรคทั่วไป 24
71 17/02/2566 โรคความดัน 2
72 17/02/2566 โรคไตวาย 35
73 20/02/2566 คลินิกวัยรุ่น 1
74 20/02/2566 ตรวจโรคทั่วไป 20
75 20/02/2566 โรคความดัน 135
76 20/02/2566 วางแผนครอบครัว 15
77 21/02/2566 คลินิก URI 1
78 21/02/2566 คลินิกให้คำปรึกษา 2
79 21/02/2566 จิตเวช 56
80 21/02/2566 ตรวจโรคทั่วไป 33
81 21/02/2566 ฝากครรภ์ 20
82 21/02/2566 วางแผนครอบครัว 1
83 22/02/2566 ตรวจโรคทั่วไป 24
84 22/02/2566 โรคความดัน 142
85 22/02/2566 สุขภาพเด็กดี 12
86 23/02/2566 คลินิก URI 1
87 23/02/2566 คลินิกกัญชา 17
88 23/02/2566 คลินิกให้คำปรึกษา 1
89 23/02/2566 ตรวจโรคทั่วไป 19
90 23/02/2566 ฝากครรภ์ 2
91 23/02/2566 โรคความดัน 1
92 23/02/2566 โรคทัยรอยด์ 1
93 23/02/2566 วัณโรค 15
94 24/02/2566 คลินิก URI 1
95 24/02/2566 คลินิกเลิกสุรา 1
96 24/02/2566 คลินิกวัยรุ่น 1
97 24/02/2566 ตรวจโรคทั่วไป 24
98 24/02/2566 โรคไตวาย 49
99 24/02/2566 โรคเบาหวาน 1
100 27/02/2566 คลินิกโรงเรียนเบาหวาน 13
101 27/02/2566 คลินิกวัยรุ่น 1
102 27/02/2566 คลินิกให้คำปรึกษา 2
103 27/02/2566 ตรวจโรคทั่วไป 9
104 27/02/2566 โรคความดัน 1
105 27/02/2566 โรคเบาหวาน 142
106 27/02/2566 วางแผนครอบครัว 4
107 27/02/2566 สุขภาพเด็กดี 1
108 28/02/2566 จิตเวช 2
109 28/02/2566 ตรวจโรคทั่วไป 31
110 28/02/2566 ฝากครรภ์ 15
111 28/02/2566 โรคทัยรอยด์ 1
112 28/02/2566 โรคเบาหวาน 1
113 28/02/2566 วางแผนครอบครัว 1
114 01/03/2566 คลินิกให้คำปรึกษา 1
115 01/03/2566 ตรวจโรคทั่วไป 26
116 01/03/2566 โรคเบาหวาน 159
117 01/03/2566 สุขภาพเด็กดี 15
118 02/03/2566 คลินิกวาร์ฟาริน 35
119 02/03/2566 ตรวจโรคทั่วไป 27
120 02/03/2566 ฝากครรภ์ 3
121 02/03/2566 โรคความดัน 2
122 02/03/2566 โรคทัยรอยด์ 1
123 02/03/2566 วางแผนครอบครัว 1
124 03/03/2566 Asthma 73
125 03/03/2566 ตรวจโรคทั่วไป 28
126 03/03/2566 โรคเบาหวาน 6
127 06/03/2566 คลินิกวัยรุ่น 1
128 06/03/2566 ตรวจโรคทั่วไป 7
129 06/03/2566 วางแผนครอบครัว 6
130 07/03/2566 COPD 1
131 07/03/2566 จิตเวช 58
132 07/03/2566 ตรวจโรคทั่วไป 26
133 07/03/2566 ฝากครรภ์ 10
134 07/03/2566 สุขภาพเด็กดี 1
135 08/03/2566 ตรวจโรคทั่วไป 17
136 08/03/2566 โรคความดัน 174
137 08/03/2566 โรคเบาหวาน 1
138 08/03/2566 สุขภาพเด็กดี 29
139 09/03/2566 คลินิก CAPD 6
140 09/03/2566 ตรวจโรคทั่วไป 18
141 09/03/2566 วางแผนครอบครัว 2
142 10/03/2566 COPD 39
143 10/03/2566 ตรวจโรคทั่วไป 21
144 13/03/2566 จิตเวช 1
145 13/03/2566 ตรวจโรคทั่วไป 13
146 13/03/2566 โรคเบาหวาน 130
147 13/03/2566 วางแผนครอบครัว 24
148 14/03/2566 คลินิก URI 1
149 14/03/2566 จิตเวช 2
150 14/03/2566 ตรวจโรคทั่วไป 19
151 14/03/2566 ฝากครรภ์ 3
152 14/03/2566 โรคความดัน 6
153 14/03/2566 โรคความดัน-ศสช.สระประทีป 58
154 14/03/2566 โรคไตวาย 41
155 14/03/2566 โรคเบาหวาน 1
156 14/03/2566 วางแผนครอบครัว 2
157 15/03/2566 ตรวจโรคทั่วไป 18
158 15/03/2566 ฝากครรภ์ 1
159 15/03/2566 โรคความดัน 2
160 15/03/2566 โรคเบาหวาน 164
161 15/03/2566 สุขภาพเด็กดี 13
162 16/03/2566 คลินิกวาร์ฟาริน 36
163 16/03/2566 ตรวจโรคทั่วไป 13
164 16/03/2566 ฝากครรภ์ 1
165 16/03/2566 โรคความดัน-รพ.สต.กุดโบสถ์ 42
166 16/03/2566 โรคเบาหวาน 1
167 17/03/2566 ตรวจโรคทั่วไป 17
168 17/03/2566 โรคความดัน 2
169 17/03/2566 โรคไตวาย 30
170 20/03/2566 ตรวจโรคทั่วไป 18
171 20/03/2566 โรคความดัน 162
172 20/03/2566 วางแผนครอบครัว 12
173 21/03/2566 คลินิกให้คำปรึกษา 1
174 21/03/2566 จิตเวช 67
175 21/03/2566 ตรวจโรคทั่วไป 18
176 21/03/2566 ฝากครรภ์ 5
177 21/03/2566 โรคไตวาย 1
178 21/03/2566 วางแผนครอบครัว 1
179 22/03/2566 ตรวจโรคทั่วไป 13
180 22/03/2566 โรคความดัน 164
181 22/03/2566 โรคเบาหวาน 1
182 22/03/2566 สุขภาพเด็กดี 23
183 23/03/2566 คลินิกกัญชา 2
184 23/03/2566 ตรวจโรคทั่วไป 9
185 23/03/2566 วางแผนครอบครัว 3
186 24/03/2566 คลินิกให้คำปรึกษา 1
187 24/03/2566 ตรวจโรคทั่วไป 6
188 24/03/2566 โรคความดัน 1
189 24/03/2566 โรคไตวาย 33
190 24/03/2566 โรคเบาหวาน 1
191 27/03/2566 คลินิกโรงเรียนเบาหวาน 5
192 27/03/2566 ตรวจโรคทั่วไป 4
193 27/03/2566 โรคเบาหวาน 36
194 27/03/2566 วางแผนครอบครัว 3
195 28/03/2566 คลินิกวัยรุ่น 1
196 28/03/2566 ตรวจโรคทั่วไป 14
197 28/03/2566 โรคความดัน 1
198 28/03/2566 วางแผนครอบครัว 1
199 29/03/2566 ตรวจโรคทั่วไป 9
200 29/03/2566 โรคเบาหวาน 78
201 29/03/2566 สุขภาพเด็กดี 8
202 30/03/2566 ตรวจโรคทั่วไป 13
203 30/03/2566 วางแผนครอบครัว 1
204 31/03/2566 จิตเวช 1
205 31/03/2566 ตรวจโรคทั่วไป 12
206 03/04/2566 ตรวจโรคทั่วไป 9
207 03/04/2566 โรคเบาหวาน 78
208 03/04/2566 วางแผนครอบครัว 19
209 04/04/2566 จิตเวช 73
210 04/04/2566 ตรวจโรคทั่วไป 18
211 04/04/2566 ฝากครรภ์ 1
212 05/04/2566 ตรวจโรคทั่วไป 8
213 05/04/2566 โรคความดัน 1
214 05/04/2566 โรคเบาหวาน 79
215 05/04/2566 สุขภาพเด็กดี 15
216 06/04/2566 ตรวจโรคทั่วไป 13
217 07/04/2566 Asthma 40
218 07/04/2566 ตรวจโรคทั่วไป 16
219 07/04/2566 โรคเบาหวาน 9
220 10/04/2566 ตรวจโรคทั่วไป 4
221 10/04/2566 โรคความดัน 127
222 10/04/2566 โรคไตวาย 5
223 10/04/2566 วางแผนครอบครัว 8
224 11/04/2566 ตรวจโรคทั่วไป 20
225 11/04/2566 โรคความดัน 2
226 11/04/2566 โรคไตวาย 21
227 12/04/2566 ตรวจโรคทั่วไป 23
228 12/04/2566 โรคความดัน 127
229 12/04/2566 สุขภาพเด็กดี 8
230 13/04/2566 ตรวจโรคทั่วไป 1
231 14/04/2566 จิตเวช 1
232 14/04/2566 ตรวจโรคทั่วไป 3
233 17/04/2566 ตรวจโรคทั่วไป 4
234 17/04/2566 วางแผนครอบครัว 11
235 17/04/2566 สุขภาพเด็กดี 1
236 18/04/2566 จิตเวช 24
237 18/04/2566 ตรวจโรคทั่วไป 20
238 18/04/2566 วางแผนครอบครัว 1
239 19/04/2566 ตรวจโรคทั่วไป 14
240 19/04/2566 โรคความดัน 1
241 19/04/2566 โรคเบาหวาน 71
242 19/04/2566 สุขภาพเด็กดี 13
243 20/04/2566 คลินิกวาร์ฟาริน 36
244 20/04/2566 ตรวจโรคทั่วไป 16
245 21/04/2566 ตรวจโรคทั่วไป 8
246 21/04/2566 โรคไตวาย 24
247 23/04/2566 วางแผนครอบครัว 1
248 24/04/2566 ตรวจโรคทั่วไป 3
249 24/04/2566 โรคความดัน 90
250 24/04/2566 วางแผนครอบครัว 11
251 25/04/2566 ตรวจโรคทั่วไป 13
252 25/04/2566 ฝากครรภ์ 2
253 26/04/2566 ตรวจโรคทั่วไป 19
254 26/04/2566 ฝากครรภ์ 1
255 26/04/2566 โรคความดัน 51
256 26/04/2566 สุขภาพเด็กดี 23
257 27/04/2566 คลินิกกัญชา 1
258 27/04/2566 ตรวจโรคทั่วไป 5
259 27/04/2566 วางแผนครอบครัว 1
260 28/04/2566 ตรวจโรคทั่วไป 11
261 28/04/2566 โรคไตวาย 15
262 01/05/2566 ตรวจโรคทั่วไป 5
263 01/05/2566 โรคไตวาย 1
264 01/05/2566 โรคเบาหวาน 75
265 01/05/2566 วางแผนครอบครัว 1
266 02/05/2566 จิตเวช 1
267 02/05/2566 ตรวจโรคทั่วไป 9
268 02/05/2566 สุขภาพเด็กดี 1
269 03/05/2566 ตรวจโรคทั่วไป 8
270 03/05/2566 โรคเบาหวาน 77
271 03/05/2566 สุขภาพเด็กดี 5
272 04/05/2566 ตรวจโรคทั่วไป 4
273 05/05/2566 ตรวจโรคทั่วไป 4
274 05/05/2566 โรคเบาหวาน 1
275 08/05/2566 ตรวจโรคทั่วไป 3
276 08/05/2566 โรคความดัน 46
277 09/05/2566 ตรวจโรคทั่วไป 4
278 09/05/2566 ฝากครรภ์ 1
279 09/05/2566 โรคไตวาย 6
280 10/05/2566 ตรวจโรคทั่วไป 5
281 10/05/2566 โรคความดัน 77
282 10/05/2566 โรคไตวาย 2
283 10/05/2566 สุขภาพเด็กดี 8
284 11/05/2566 ตรวจโรคทั่วไป 5
285 11/05/2566 โรคความดัน 1
286 12/05/2566 COPD 9
287 12/05/2566 ตรวจโรคทั่วไป 5
288 15/05/2566 คลินิกโรงเรียนเบาหวาน 4
289 15/05/2566 ตรวจโรคทั่วไป 4
290 15/05/2566 โรคเบาหวาน 36
291 16/05/2566 ตรวจโรคทั่วไป 6
292 17/05/2566 ตรวจโรคทั่วไป 3
293 17/05/2566 สุขภาพเด็กดี 8
294 18/05/2566 คลินิกวาร์ฟาริน 8
295 18/05/2566 ตรวจโรคทั่วไป 1
296 19/05/2566 ตรวจโรคทั่วไป 3
297 22/05/2566 โรคความดัน 1
298 23/05/2566 ตรวจโรคทั่วไป 5
299 24/05/2566 ตรวจโรคทั่วไป 3
300 24/05/2566 โรคความดัน 44
301 24/05/2566 สุขภาพเด็กดี 7
302 25/05/2566 ตรวจโรคทั่วไป 2
303 29/05/2566 ตรวจโรคทั่วไป 3
304 29/05/2566 วางแผนครอบครัว 1
305 31/05/2566 คลินิกโรงเรียนเบาหวาน 1
306 31/05/2566 ตรวจโรคทั่วไป 1
307 31/05/2566 โรคเบาหวาน 36
308 31/05/2566 วางแผนครอบครัว 1
309 31/05/2566 สุขภาพเด็กดี 6
310 01/06/2566 ตรวจโรคทั่วไป 7
311 02/06/2566 ตรวจโรคทั่วไป 1
312 05/06/2566 ตรวจโรคทั่วไป 1
313 06/06/2566 ตรวจโรคทั่วไป 1
314 07/06/2566 ตรวจโรคทั่วไป 2
315 07/06/2566 สุขภาพเด็กดี 7
316 08/06/2566 ตรวจโรคทั่วไป 5
317 12/06/2566 วางแผนครอบครัว 3
318 13/06/2566 ตรวจโรคทั่วไป 5
319 14/06/2566 สุขภาพเด็กดี 4
320 15/06/2566 ตรวจโรคทั่วไป 1
321 16/06/2566 ตรวจโรคทั่วไป 1
322 19/06/2566 ตรวจโรคทั่วไป 1
323 20/06/2566 ตรวจโรคทั่วไป 2
324 21/06/2566 สุขภาพเด็กดี 7
325 22/06/2566 ตรวจโรคทั่วไป 4
326 22/06/2566 สุขภาพเด็กดี 3
327 27/06/2566 ตรวจโรคทั่วไป 3
328 28/06/2566 ตรวจโรคทั่วไป 1
329 28/06/2566 สุขภาพเด็กดี 10
330 29/06/2566 ตรวจโรคทั่วไป 3
331 30/06/2566 ตรวจโรคทั่วไป 2
332 04/07/2566 ตรวจโรคทั่วไป 1
333 05/07/2566 ตรวจโรคทั่วไป 1
334 05/07/2566 สุขภาพเด็กดี 4
335 07/07/2566 ตรวจโรคทั่วไป 2
336 07/07/2566 สุขภาพเด็กดี 1
337 10/07/2566 ตรวจโรคทั่วไป 1
338 11/07/2566 ตรวจโรคทั่วไป 4
339 12/07/2566 จิตเวช 1
340 12/07/2566 สุขภาพเด็กดี 4
341 13/07/2566 ตรวจโรคทั่วไป 1
342 17/07/2566 ตรวจโรคทั่วไป 1
343 18/07/2566 ตรวจโรคทั่วไป 2
344 19/07/2566 ตรวจโรคทั่วไป 3
345 19/07/2566 สุขภาพเด็กดี 5
346 20/07/2566 วางแผนครอบครัว 1
347 24/07/2566 วางแผนครอบครัว 1
348 26/07/2566 สุขภาพเด็กดี 11
349 27/07/2566 โรคความดัน 1
350 31/07/2566 วางแผนครอบครัว 4
351 02/08/2566 ฝากครรภ์ 1
352 02/08/2566 สุขภาพเด็กดี 2
353 08/08/2566 ตรวจโรคทั่วไป 1
354 09/08/2566 ฝากครรภ์ 1
355 09/08/2566 สุขภาพเด็กดี 2
356 14/08/2566 วางแผนครอบครัว 3
357 16/08/2566 สุขภาพเด็กดี 5
358 21/08/2566 วางแผนครอบครัว 2
359 23/08/2566 สุขภาพเด็กดี 14
360 30/08/2566 ตรวจโรคทั่วไป 1
361 30/08/2566 สุขภาพเด็กดี 2
362 04/09/2566 วางแผนครอบครัว 1
363 06/09/2566 สุขภาพเด็กดี 2
364 11/09/2566 ฝากครรภ์ 2
365 13/09/2566 สุขภาพเด็กดี 6
366 14/09/2566 วางแผนครอบครัว 2
367 20/09/2566 สุขภาพเด็กดี 6
368 22/09/2566 โรคความดัน 1
369 25/09/2566 วางแผนครอบครัว 3
370 26/09/2566 ตรวจโรคทั่วไป 1
371 26/09/2566 สุขภาพเด็กดี 1
372 27/09/2566 ตรวจโรคทั่วไป 1
373 27/09/2566 สุขภาพเด็กดี 4
374 02/10/2566 ตรวจโรคทั่วไป 1
375 02/10/2566 วางแผนครอบครัว 2
376 04/10/2566 สุขภาพเด็กดี 1
377 09/10/2566 วางแผนครอบครัว 2
378 11/10/2566 สุขภาพเด็กดี 4
379 16/10/2566 วางแผนครอบครัว 1
380 18/10/2566 สุขภาพเด็กดี 3
381 23/10/2566 วางแผนครอบครัว 1
382 25/10/2566 สุขภาพเด็กดี 7
383 26/10/2566 ตรวจโรคทั่วไป 1
384 26/10/2566 วางแผนครอบครัว 1
385 27/10/2566 ตรวจโรคทั่วไป 1
386 30/10/2566 ตรวจโรคทั่วไป 2
387 01/11/2566 ตรวจโรคทั่วไป 1
388 01/11/2566 สุขภาพเด็กดี 2
389 02/11/2566 ตรวจโรคทั่วไป 1
390 02/11/2566 สุขภาพเด็กดี 2
391 06/11/2566 วางแผนครอบครัว 1
392 08/11/2566 สุขภาพเด็กดี 4
393 10/11/2566 ตรวจโรคทั่วไป 1
394 13/11/2566 วางแผนครอบครัว 2
395 15/11/2566 สุขภาพเด็กดี 5
396 17/11/2566 ตรวจโรคทั่วไป 1
397 20/11/2566 วางแผนครอบครัว 2
398 20/11/2566 สุขภาพเด็กดี 1
399 22/11/2566 สุขภาพเด็กดี 8
400 27/11/2566 วางแผนครอบครัว 3
401 27/11/2566 สุขภาพเด็กดี 1
402 29/11/2566 สุขภาพเด็กดี 5
403 04/12/2566 วางแผนครอบครัว 2
404 06/12/2566 ฝากครรภ์ 1
405 06/12/2566 สุขภาพเด็กดี 6
406 13/12/2566 สุขภาพเด็กดี 3
407 15/12/2566 ตรวจโรคทั่วไป 1
408 18/12/2566 วางแผนครอบครัว 1
409 20/12/2566 สุขภาพเด็กดี 3
410 25/12/2566 วางแผนครอบครัว 3
411 26/12/2566 ตรวจโรคทั่วไป 1
412 27/12/2566 ตรวจโรคทั่วไป 1
413 27/12/2566 สุขภาพเด็กดี 3
414 28/12/2566 ตรวจโรคทั่วไป 1
415 28/12/2566 โรคความดัน 1
416 29/12/2566 ตรวจโรคทั่วไป 1
417 31/12/2566 ตรวจโรคทั่วไป 1
418 03/01/2567 สุขภาพเด็กดี 1
419 05/01/2567 ตรวจโรคทั่วไป 2
420 08/01/2567 วางแผนครอบครัว 2
421 10/01/2567 สุขภาพเด็กดี 7
422 11/01/2567 สุขภาพเด็กดี 1
423 15/01/2567 วางแผนครอบครัว 2
424 17/01/2567 สุขภาพเด็กดี 5
425 22/01/2567 วางแผนครอบครัว 4
426 24/01/2567 ฝากครรภ์ 1
427 24/01/2567 สุขภาพเด็กดี 3
428 29/01/2567 วางแผนครอบครัว 1
429 31/01/2567 สุขภาพเด็กดี 1