กรองคลินิก
ตารางนัด (ทั้งหมด)
ที่ วันที่นัด ชื่อคลินิก จำนวนคน
1 31/05/2563 ตรวจโรคทั่วไป 6
2 01/06/2563 คลินิก URI 1
3 01/06/2563 คลินิกยาเสพติด 1
4 01/06/2563 ตรวจโรคทั่วไป 66
5 01/06/2563 โรคความดัน 1
6 01/06/2563 โรคเบาหวาน 113
7 01/06/2563 วางแผนครอบครัว 27
8 02/06/2563 คลินิก URI 1
9 02/06/2563 คลินิกยาเสพติด 9
10 02/06/2563 จิตเวช 59
11 02/06/2563 ตรวจโรคทั่วไป 81
12 02/06/2563 ฝากครรภ์ 32
13 02/06/2563 โรคเบาหวาน 4
14 02/06/2563 วางแผนครอบครัว 1
15 03/06/2563 ตรวจโรคทั่วไป 6
16 03/06/2563 วางแผนครอบครัว 1
17 03/06/2563 สุขภาพเด็กดี 3
18 04/06/2563 คลินิก CAPD 1
19 04/06/2563 คลินิก URI 1
20 04/06/2563 คลินิกวาร์ฟาริน 26
21 04/06/2563 ตรวจโรคทั่วไป 58
22 04/06/2563 ฝากครรภ์ 4
23 04/06/2563 โรคทัยรอยด์ 2
24 05/06/2563 Asthma 57
25 05/06/2563 คลินิก URI 1
26 05/06/2563 คลินิกเลิกสุรา 1
27 05/06/2563 จิตเวช 1
28 05/06/2563 ตรวจโรคทั่วไป 62
29 05/06/2563 ฝากครรภ์ 17
30 05/06/2563 วัณโรค 1
31 05/06/2563 สุขภาพเด็กดี 1
32 08/06/2563 ตรวจโรคทั่วไป 23
33 08/06/2563 โรคความดัน 70
34 08/06/2563 โรคเบาหวาน 1
35 08/06/2563 วางแผนครอบครัว 20
36 08/06/2563 สุขภาพเด็กดี 1
37 09/06/2563 ตรวจโรคทั่วไป 20
38 09/06/2563 ฝากครรภ์ 19
39 09/06/2563 โรคความดัน 1
40 09/06/2563 โรคความดัน-ศสช.สระประทีป 24
41 09/06/2563 โรคไตวาย 44
42 09/06/2563 โรคเบาหวาน-ศสช.สระประทีป 30
43 10/06/2563 จิตเวช 1
44 10/06/2563 ตรวจโรคทั่วไป 25
45 10/06/2563 ฝากครรภ์ 1
46 10/06/2563 โรคความดัน 77
47 10/06/2563 โรคเบาหวาน 6
48 10/06/2563 วางแผนครอบครัว 1
49 10/06/2563 สุขภาพเด็กดี 25
50 11/06/2563 คลินิก CAPD 12
51 11/06/2563 คลินิกยาเสพติด 3
52 11/06/2563 ตรวจโรคทั่วไป 45
53 11/06/2563 ฝากครรภ์ 2
54 12/06/2563 COPD 44
55 12/06/2563 คลินิก URI 2
56 12/06/2563 ตรวจโรคทั่วไป 41
57 12/06/2563 วัณโรค 1
58 15/06/2563 ตรวจโรคทั่วไป 21
59 15/06/2563 โรคความดัน 1
60 15/06/2563 โรคเบาหวาน 62
61 15/06/2563 วางแผนครอบครัว 8
62 16/06/2563 คลินิกวาร์ฟาริน 1
63 16/06/2563 จิตเวช 103
64 16/06/2563 ตรวจโรคทั่วไป 11
65 16/06/2563 ฝากครรภ์ 13
66 16/06/2563 โรคทัยรอยด์ 1
67 17/06/2563 ตรวจโรคทั่วไป 13
68 17/06/2563 โรคไตวาย 1
69 17/06/2563 โรคทัยรอยด์ 1
70 17/06/2563 โรคเบาหวาน 79
71 17/06/2563 สุขภาพเด็กดี 8
72 18/06/2563 คลินิกวาร์ฟาริน 25
73 18/06/2563 ตรวจโรคทั่วไป 20
74 18/06/2563 ฝากครรภ์ 4
75 18/06/2563 โรคเบาหวาน 1
76 18/06/2563 สุขภาพเด็กดี 2
77 19/06/2563 ตรวจโรคทั่วไป 28
78 19/06/2563 โรคไตวาย 47
79 19/06/2563 โรคทัยรอยด์ 2
80 19/06/2563 โรคเบาหวาน 5
81 20/06/2563 ตรวจโรคทั่วไป 1
82 21/06/2563 วางแผนครอบครัว 1
83 22/06/2563 ตรวจโรคทั่วไป 17
84 22/06/2563 โรคความดัน 107
85 22/06/2563 วางแผนครอบครัว 18
86 22/06/2563 สุขภาพเด็กดี 1
87 23/06/2563 ตรวจโรคทั่วไป 18
88 23/06/2563 ฝากครรภ์ 14
89 23/06/2563 โรคความดัน 1
90 23/06/2563 โรคทัยรอยด์ 1
91 23/06/2563 โรคเบาหวาน 1
92 23/06/2563 วางแผนครอบครัว 1
93 24/06/2563 คลินิกกระตุ้นพัฒนาการ 1
94 24/06/2563 ตรวจโรคทั่วไป 19
95 24/06/2563 ฝากครรภ์ 1
96 24/06/2563 โรคความดัน 95
97 24/06/2563 โรคทัยรอยด์ 3
98 24/06/2563 สุขภาพเด็กดี 27
99 25/06/2563 ตรวจโรคทั่วไป 14
100 25/06/2563 โรคความดัน 1
101 25/06/2563 โรคทัยรอยด์ 2
102 25/06/2563 วัณโรค 17
103 26/06/2563 ตรวจโรคทั่วไป 26
104 26/06/2563 โรคไตวาย 46
105 26/06/2563 โรคเบาหวาน 5
106 26/06/2563 สุขภาพเด็กดี 1
107 29/06/2563 ตรวจโรคทั่วไป 6
108 29/06/2563 โรคความดัน 15
109 29/06/2563 โรคเบาหวาน 78
110 29/06/2563 วางแผนครอบครัว 11
111 30/06/2563 คลินิกเลิกสุรา 1
112 30/06/2563 ตรวจโรคทั่วไป 19
113 30/06/2563 ฝากครรภ์ 8
114 30/06/2563 วางแผนครอบครัว 3
115 01/07/2563 ตรวจโรคทั่วไป 8
116 01/07/2563 ฝากครรภ์ 1
117 01/07/2563 โรคความดัน 1
118 01/07/2563 โรคเบาหวาน 68
119 01/07/2563 สุขภาพเด็กดี 21
120 02/07/2563 คลินิกวาร์ฟาริน 21
121 02/07/2563 ตรวจโรคทั่วไป 26
122 02/07/2563 ฝากครรภ์ 1
123 02/07/2563 โรคทัยรอยด์ 4
124 03/07/2563 Asthma 82
125 03/07/2563 ตรวจโรคทั่วไป 29
126 04/07/2563 ตรวจโรคทั่วไป 1
127 06/07/2563 ตรวจโรคทั่วไป 1
128 06/07/2563 วางแผนครอบครัว 8
129 07/07/2563 ตรวจโรคทั่วไป 18
130 07/07/2563 วางแผนครอบครัว 1
131 08/07/2563 จิตเวช 2
132 08/07/2563 ตรวจโรคทั่วไป 16
133 08/07/2563 โรคความดัน 124
134 08/07/2563 โรคเบาหวาน 1
135 08/07/2563 วางแผนครอบครัว 1
136 08/07/2563 สุขภาพเด็กดี 11
137 09/07/2563 คลินิก CAPD 12
138 09/07/2563 ตรวจโรคทั่วไป 15
139 09/07/2563 ฝากครรภ์ 1
140 09/07/2563 โรคทัยรอยด์ 1
141 10/07/2563 COPD 52
142 10/07/2563 ตรวจโรคทั่วไป 24
143 10/07/2563 โรคความดัน 1
144 10/07/2563 โรคทัยรอยด์ 2
145 10/07/2563 โรคเบาหวาน 1
146 13/07/2563 ตรวจโรคทั่วไป 16
147 13/07/2563 โรคความดัน 6
148 13/07/2563 โรคเบาหวาน 104
149 13/07/2563 วางแผนครอบครัว 28
150 14/07/2563 ตรวจโรคทั่วไป 10
151 14/07/2563 ฝากครรภ์ 1
152 14/07/2563 โรคความดัน 1
153 14/07/2563 โรคความดัน-ศสช.สระประทีป 27
154 14/07/2563 โรคไตวาย 25
155 14/07/2563 โรคเบาหวาน-ศสช.สระประทีป 33
156 14/07/2563 วางแผนครอบครัว 2
157 15/07/2563 ตรวจโรคทั่วไป 19
158 15/07/2563 ฝากครรภ์ 1
159 15/07/2563 โรคเบาหวาน 105
160 15/07/2563 วางแผนครอบครัว 2
161 15/07/2563 สุขภาพเด็กดี 20
162 16/07/2563 คลินิกวาร์ฟาริน 25
163 16/07/2563 จิตเวช 1
164 16/07/2563 ตรวจโรคทั่วไป 18
165 16/07/2563 โรคความดัน 2
166 17/07/2563 ตรวจโรคทั่วไป 19
167 17/07/2563 โรคความดัน 1
168 17/07/2563 โรคไตวาย 32
169 17/07/2563 โรคทัยรอยด์ 1
170 17/07/2563 โรคเบาหวาน 1
171 20/07/2563 ตรวจโรคทั่วไป 23
172 20/07/2563 ฝากครรภ์ 1
173 20/07/2563 โรคความดัน 156
174 20/07/2563 โรคไตวาย 3
175 20/07/2563 โรคเบาหวาน 1
176 20/07/2563 วางแผนครอบครัว 7
177 21/07/2563 จิตเวช 105
178 21/07/2563 ตรวจโรคทั่วไป 18
179 21/07/2563 โรคความดัน 1
180 21/07/2563 โรคเบาหวาน 1
181 21/07/2563 วางแผนครอบครัว 1
182 22/07/2563 ตรวจโรคทั่วไป 19
183 22/07/2563 โรคความดัน 143
184 22/07/2563 โรคทัยรอยด์ 1
185 22/07/2563 วางแผนครอบครัว 1
186 22/07/2563 สุขภาพเด็กดี 22
187 23/07/2563 ตรวจโรคทั่วไป 24
188 23/07/2563 ฝากครรภ์ 1
189 23/07/2563 โรคทัยรอยด์ 5
190 24/07/2563 ตรวจโรคทั่วไป 29
191 24/07/2563 โรคไตวาย 27
192 24/07/2563 โรคเบาหวาน 5
193 27/07/2563 ตรวจโรคทั่วไป 9
194 27/07/2563 โรคความดัน 8
195 27/07/2563 โรคเบาหวาน 77
196 27/07/2563 วางแผนครอบครัว 6
197 28/07/2563 ตรวจโรคทั่วไป 1
198 28/07/2563 วางแผนครอบครัว 1
199 29/07/2563 ตรวจโรคทั่วไป 13
200 29/07/2563 โรคทัยรอยด์ 1
201 29/07/2563 โรคเบาหวาน 113
202 29/07/2563 สุขภาพเด็กดี 28
203 30/07/2563 ตรวจโรคทั่วไป 17
204 30/07/2563 โรคทัยรอยด์ 5
205 30/07/2563 วัณโรค 1
206 31/07/2563 ตรวจโรคทั่วไป 10
207 31/07/2563 โรคความดัน 2
208 31/07/2563 โรคทัยรอยด์ 1
209 03/08/2563 ตรวจโรคทั่วไป 8
210 03/08/2563 ฝากครรภ์ 1
211 03/08/2563 โรคเบาหวาน 74
212 03/08/2563 วางแผนครอบครัว 9
213 04/08/2563 จิตเวช 47
214 04/08/2563 ตรวจโรคทั่วไป 5
215 05/08/2563 ตรวจโรคทั่วไป 2
216 05/08/2563 ฝากครรภ์ 1
217 05/08/2563 โรคเบาหวาน 131
218 05/08/2563 สุขภาพเด็กดี 9
219 06/08/2563 คลินิกวาร์ฟาริน 20
220 06/08/2563 ตรวจโรคทั่วไป 9
221 06/08/2563 โรคทัยรอยด์ 1
222 07/08/2563 Asthma 52
223 07/08/2563 ตรวจโรคทั่วไป 13
224 07/08/2563 โรคไตวาย 1
225 07/08/2563 โรคทัยรอยด์ 1
226 07/08/2563 โรคเบาหวาน 1
227 10/08/2563 ตรวจโรคทั่วไป 11
228 10/08/2563 โรคความดัน 120
229 10/08/2563 วางแผนครอบครัว 24
230 10/08/2563 สุขภาพเด็กดี 1
231 11/08/2563 ตรวจโรคทั่วไป 13
232 11/08/2563 โรคความดัน 2
233 11/08/2563 โรคความดัน-ศสช.สระประทีป 2
234 11/08/2563 โรคไตวาย 25
235 11/08/2563 โรคทัยรอยด์ 1
236 11/08/2563 โรคเบาหวาน-ศสช.สระประทีป 1
237 12/08/2563 สุขภาพเด็กดี 2
238 13/08/2563 ตรวจโรคทั่วไป 14
239 13/08/2563 ฝากครรภ์ 1
240 13/08/2563 โรคทัยรอยด์ 1
241 13/08/2563 โรคเบาหวาน 2
242 14/08/2563 COPD 9
243 14/08/2563 ตรวจโรคทั่วไป 11
244 17/08/2563 คลินิกวาร์ฟาริน 1
245 17/08/2563 ตรวจโรคทั่วไป 14
246 17/08/2563 โรคเบาหวาน 2
247 17/08/2563 วางแผนครอบครัว 13
248 18/08/2563 จิตเวช 5
249 18/08/2563 ตรวจโรคทั่วไป 10
250 19/08/2563 ตรวจโรคทั่วไป 19
251 19/08/2563 สุขภาพเด็กดี 17
252 20/08/2563 คลินิกวาร์ฟาริน 1
253 20/08/2563 ตรวจโรคทั่วไป 30
254 20/08/2563 โรคทัยรอยด์ 1
255 20/08/2563 โรคเบาหวาน 1
256 21/08/2563 ตรวจโรคทั่วไป 12
257 21/08/2563 โรคเบาหวาน 1
258 24/08/2563 ตรวจโรคทั่วไป 7
259 24/08/2563 โรคความดัน 101
260 24/08/2563 โรคทัยรอยด์ 1
261 25/08/2563 ตรวจโรคทั่วไป 5
262 25/08/2563 ฝากครรภ์ 1
263 25/08/2563 โรคไตวาย 1
264 25/08/2563 สุขภาพเด็กดี 1
265 26/08/2563 ตรวจโรคทั่วไป 2
266 26/08/2563 ฝากครรภ์ 1
267 26/08/2563 โรคความดัน 119
268 26/08/2563 วัณโรค 1
269 26/08/2563 สุขภาพเด็กดี 18
270 27/08/2563 ตรวจโรคทั่วไป 9
271 27/08/2563 โรคความดัน 3
272 27/08/2563 โรคทัยรอยด์ 1
273 28/08/2563 ตรวจโรคทั่วไป 3
274 28/08/2563 วางแผนครอบครัว 1
275 31/08/2563 ตรวจโรคทั่วไป 2
276 31/08/2563 โรคเบาหวาน 80
277 01/09/2563 ตรวจโรคทั่วไป 5
278 02/09/2563 ตรวจโรคทั่วไป 1
279 02/09/2563 ฝากครรภ์ 1
280 02/09/2563 สุขภาพเด็กดี 3
281 03/09/2563 ตรวจโรคทั่วไป 4
282 04/09/2563 ตรวจโรคทั่วไป 3
283 04/09/2563 โรคไตวาย 1
284 07/09/2563 ตรวจโรคทั่วไป 8
285 07/09/2563 โรคความดัน 42
286 08/09/2563 ตรวจโรคทั่วไป 2
287 09/09/2563 คลินิกวาร์ฟาริน 1
288 09/09/2563 โรคความดัน 19
289 09/09/2563 สุขภาพเด็กดี 3
290 10/09/2563 ตรวจโรคทั่วไป 3
291 11/09/2563 ตรวจโรคทั่วไป 5
292 14/09/2563 ตรวจโรคทั่วไป 4
293 15/09/2563 ตรวจโรคทั่วไป 3
294 15/09/2563 สุขภาพเด็กดี 1
295 16/09/2563 ตรวจโรคทั่วไป 1
296 16/09/2563 สุขภาพเด็กดี 6
297 17/09/2563 ตรวจโรคทั่วไป 2
298 17/09/2563 โรคเบาหวาน 1
299 21/09/2563 โรคเบาหวาน 1
300 22/09/2563 ตรวจโรคทั่วไป 3
301 22/09/2563 สุขภาพเด็กดี 3
302 23/09/2563 ตรวจโรคทั่วไป 2
303 23/09/2563 สุขภาพเด็กดี 11
304 24/09/2563 ตรวจโรคทั่วไป 2
305 25/09/2563 ตรวจโรคทั่วไป 1
306 28/09/2563 ตรวจโรคทั่วไป 1
307 29/09/2563 สุขภาพเด็กดี 2
308 30/09/2563 ตรวจโรคทั่วไป 1
309 30/09/2563 โรคทัยรอยด์ 1
310 30/09/2563 สุขภาพเด็กดี 11
311 01/10/2563 ตรวจโรคทั่วไป 1
312 02/10/2563 ตรวจโรคทั่วไป 2
313 07/10/2563 สุขภาพเด็กดี 9
314 08/10/2563 ตรวจโรคทั่วไป 2
315 12/10/2563 ตรวจโรคทั่วไป 2
316 14/10/2563 โรคความดัน 1
317 14/10/2563 สุขภาพเด็กดี 3
318 15/10/2563 ตรวจโรคทั่วไป 1
319 15/10/2563 โรคทัยรอยด์ 2
320 16/10/2563 ตรวจโรคทั่วไป 1
321 20/10/2563 ตรวจโรคทั่วไป 1
322 20/10/2563 ฝากครรภ์ 1
323 21/10/2563 ตรวจโรคทั่วไป 1
324 21/10/2563 สุขภาพเด็กดี 15
325 22/10/2563 ตรวจโรคทั่วไป 1
326 22/10/2563 โรคทัยรอยด์ 2
327 23/10/2563 ตรวจโรคทั่วไป 1
328 26/10/2563 ตรวจโรคทั่วไป 2
329 27/10/2563 ตรวจโรคทั่วไป 58
330 28/10/2563 ตรวจโรคทั่วไป 2
331 28/10/2563 สุขภาพเด็กดี 10
332 29/10/2563 ตรวจโรคทั่วไป 3
333 30/10/2563 ตรวจโรคทั่วไป 2
334 03/11/2563 ตรวจโรคทั่วไป 2
335 03/11/2563 สุขภาพเด็กดี 1
336 04/11/2563 ฝากครรภ์ 1
337 04/11/2563 สุขภาพเด็กดี 3
338 05/11/2563 ตรวจโรคทั่วไป 1
339 06/11/2563 ตรวจโรคทั่วไป 4
340 11/11/2563 ตรวจโรคทั่วไป 1
341 11/11/2563 สุขภาพเด็กดี 1
342 12/11/2563 ตรวจโรคทั่วไป 1
343 12/11/2563 ฝากครรภ์ 1
344 13/11/2563 ตรวจโรคทั่วไป 1
345 13/11/2563 โรคทัยรอยด์ 1
346 13/11/2563 สุขภาพเด็กดี 1
347 18/11/2563 สุขภาพเด็กดี 5
348 19/11/2563 ตรวจโรคทั่วไป 1
349 20/11/2563 โรคทัยรอยด์ 1
350 25/11/2563 สุขภาพเด็กดี 11
351 02/12/2563 สุขภาพเด็กดี 5
352 09/12/2563 คลินิกกระตุ้นพัฒนาการ 1
353 09/12/2563 สุขภาพเด็กดี 4
354 11/12/2563 ตรวจโรคทั่วไป 1
355 16/12/2563 ตรวจโรคทั่วไป 1
356 16/12/2563 สุขภาพเด็กดี 4
357 17/12/2563 ตรวจโรคทั่วไป 1
358 18/12/2563 โรคเบาหวาน 1
359 23/12/2563 ตรวจโรคทั่วไป 1
360 23/12/2563 สุขภาพเด็กดี 8
361 25/12/2563 ตรวจโรคทั่วไป 10
362 29/12/2563 โรคความดัน-ศสช.สระประทีป 1
363 30/12/2563 ตรวจโรคทั่วไป 1
364 30/12/2563 สุขภาพเด็กดี 3
365 03/01/2564 ตรวจโรคทั่วไป 1
366 06/01/2564 ตรวจโรคทั่วไป 1
367 06/01/2564 สุขภาพเด็กดี 5
368 13/01/2564 สุขภาพเด็กดี 11
369 20/01/2564 สุขภาพเด็กดี 7
370 22/01/2564 ตรวจโรคทั่วไป 1
371 24/01/2564 สุขภาพเด็กดี 1
372 27/01/2564 ตรวจโรคทั่วไป 1
373 27/01/2564 สุขภาพเด็กดี 12
374 03/02/2564 สุขภาพเด็กดี 4
375 10/02/2564 สุขภาพเด็กดี 3
376 11/02/2564 ตรวจโรคทั่วไป 1
377 12/02/2564 ตรวจโรคทั่วไป 1
378 15/02/2564 วางแผนครอบครัว 1
379 17/02/2564 สุขภาพเด็กดี 3
380 18/02/2564 ตรวจโรคทั่วไป 1
381 22/02/2564 วางแผนครอบครัว 1
382 24/02/2564 ฝากครรภ์ 1
383 24/02/2564 สุขภาพเด็กดี 10
384 25/02/2564 สุขภาพเด็กดี 1
385 03/03/2564 สุขภาพเด็กดี 3
386 05/03/2564 ตรวจโรคทั่วไป 1
387 08/03/2564 วางแผนครอบครัว 2
388 10/03/2564 ฝากครรภ์ 1
389 10/03/2564 สุขภาพเด็กดี 3
390 15/03/2564 วางแผนครอบครัว 2
391 17/03/2564 สุขภาพเด็กดี 4
392 22/03/2564 วางแผนครอบครัว 1
393 24/03/2564 สุขภาพเด็กดี 13
394 25/03/2564 สุขภาพเด็กดี 1
395 29/03/2564 วางแผนครอบครัว 3
396 12/04/2564 วางแผนครอบครัว 1
397 20/04/2564 ตรวจโรคทั่วไป 1
398 21/04/2564 สุขภาพเด็กดี 10
399 24/04/2564 สุขภาพเด็กดี 1
400 27/04/2564 ตรวจโรคทั่วไป 1
401 28/04/2564 ตรวจโรคทั่วไป 1
402 28/04/2564 สุขภาพเด็กดี 7
403 04/05/2564 ฝากครรภ์ 1
404 04/05/2564 วางแผนครอบครัว 1
405 05/05/2564 สุขภาพเด็กดี 1
406 10/05/2564 สุขภาพเด็กดี 1
407 12/05/2564 สุขภาพเด็กดี 6
408 16/05/2564 สุขภาพเด็กดี 1
409 19/05/2564 สุขภาพเด็กดี 6
410 25/05/2564 วางแผนครอบครัว 1
411 26/05/2564 สุขภาพเด็กดี 9