กรองคลินิก
ตารางนัด (ทั้งหมด)
ที่ วันที่นัด ชื่อคลินิก จำนวนคน
1 14/08/2563 COPD 50
2 14/08/2563 คลินิก URI 2
3 14/08/2563 คลินิกเลิกสุรา 1
4 14/08/2563 ตรวจโรคทั่วไป 106
5 14/08/2563 ฝากครรภ์ 13
6 14/08/2563 โรคเบาหวาน 1
7 15/08/2563 คลินิก URI 3
8 15/08/2563 ตรวจโรคทั่วไป 3
9 16/08/2563 คลินิก URI 2
10 16/08/2563 ตรวจโรคทั่วไป 1
11 16/08/2563 โรคความดัน 1
12 17/08/2563 คลินิก CAPD 1
13 17/08/2563 คลินิก URI 1
14 17/08/2563 คลินิกวาร์ฟาริน 1
15 17/08/2563 จิตเวช 1
16 17/08/2563 ตรวจโรคทั่วไป 68
17 17/08/2563 ทันตกรรม 1
18 17/08/2563 โรคความดัน 1
19 17/08/2563 โรคเบาหวาน 99
20 17/08/2563 วางแผนครอบครัว 16
21 18/08/2563 จิตเวช 75
22 18/08/2563 ตรวจโรคทั่วไป 63
23 18/08/2563 ทันตกรรม 1
24 18/08/2563 ฝากครรภ์ 22
25 18/08/2563 โรคความดัน 1
26 18/08/2563 โรคเบาหวาน 1
27 19/08/2563 คลินิกยาเสพติด 12
28 19/08/2563 ตรวจโรคทั่วไป 61
29 19/08/2563 ทันตกรรม 1
30 19/08/2563 โรคเบาหวาน 121
31 19/08/2563 สุขภาพเด็กดี 28
32 20/08/2563 คลินิกวาร์ฟาริน 27
33 20/08/2563 จิตเวช 1
34 20/08/2563 ตรวจโรคทั่วไป 64
35 20/08/2563 ฝากครรภ์ 10
36 20/08/2563 โรคความดัน 1
37 20/08/2563 โรคทัยรอยด์ 1
38 20/08/2563 โรคเบาหวาน 1
39 21/08/2563 คลินิก URI 2
40 21/08/2563 ตรวจโรคทั่วไป 62
41 21/08/2563 ฝากครรภ์ 14
42 21/08/2563 โรคไตวาย 38
43 21/08/2563 โรคเบาหวาน 3
44 24/08/2563 ตรวจโรคทั่วไป 31
45 24/08/2563 โรคความดัน 150
46 24/08/2563 โรคทัยรอยด์ 1
47 24/08/2563 วางแผนครอบครัว 8
48 24/08/2563 สุขภาพเด็กดี 3
49 25/08/2563 คลินิก URI 1
50 25/08/2563 คลินิกเลิกสุรา 1
51 25/08/2563 ตรวจโรคทั่วไป 45
52 25/08/2563 ฝากครรภ์ 23
53 25/08/2563 โรคความดัน 2
54 25/08/2563 วางแผนครอบครัว 1
55 25/08/2563 สุขภาพเด็กดี 1
56 26/08/2563 ตรวจโรคทั่วไป 26
57 26/08/2563 ฝากครรภ์ 1
58 26/08/2563 โรคความดัน 140
59 26/08/2563 โรคเบาหวาน 1
60 26/08/2563 วัณโรค 1
61 26/08/2563 สุขภาพเด็กดี 30
62 27/08/2563 จิตเวช 2
63 27/08/2563 ตรวจโรคทั่วไป 42
64 27/08/2563 ฝากครรภ์ 5
65 27/08/2563 โรคความดัน 5
66 27/08/2563 โรคทัยรอยด์ 1
67 27/08/2563 วัณโรค 13
68 28/08/2563 คลินิก URI 1
69 28/08/2563 ตรวจโรคทั่วไป 54
70 28/08/2563 ฝากครรภ์ 3
71 28/08/2563 โรคไตวาย 44
72 28/08/2563 โรคเบาหวาน 1
73 28/08/2563 วางแผนครอบครัว 2
74 28/08/2563 สุขภาพเด็กดี 1
75 31/08/2563 ตรวจโรคทั่วไป 28
76 31/08/2563 โรคไตวาย 1
77 31/08/2563 โรคเบาหวาน 102
78 31/08/2563 วางแผนครอบครัว 41
79 01/09/2563 จิตเวช 58
80 01/09/2563 ตรวจโรคทั่วไป 30
81 01/09/2563 ฝากครรภ์ 9
82 01/09/2563 โรคความดัน 4
83 02/09/2563 จิตเวช 1
84 02/09/2563 ตรวจโรคทั่วไป 18
85 02/09/2563 ฝากครรภ์ 2
86 02/09/2563 โรคเบาหวาน 114
87 02/09/2563 สุขภาพเด็กดี 12
88 03/09/2563 COPD 1
89 03/09/2563 คลินิก URI 1
90 03/09/2563 คลินิกวาร์ฟาริน 28
91 03/09/2563 ตรวจโรคทั่วไป 30
92 03/09/2563 ฝากครรภ์ 4
93 03/09/2563 โรคความดัน 1
94 04/09/2563 Asthma 66
95 04/09/2563 ตรวจโรคทั่วไป 27
96 04/09/2563 โรคความดัน 1
97 04/09/2563 โรคไตวาย 1
98 07/09/2563 ตรวจโรคทั่วไป 26
99 07/09/2563 โรคความดัน 142
100 07/09/2563 วางแผนครอบครัว 8
101 08/09/2563 ตรวจโรคทั่วไป 16
102 08/09/2563 ฝากครรภ์ 13
103 08/09/2563 โรคความดัน 4
104 08/09/2563 โรคความดัน-ศสช.สระประทีป 27
105 08/09/2563 โรคไตวาย 43
106 08/09/2563 โรคเบาหวาน-ศสช.สระประทีป 27
107 09/09/2563 คลินิกวาร์ฟาริน 1
108 09/09/2563 ตรวจโรคทั่วไป 12
109 09/09/2563 โรคความดัน 139
110 09/09/2563 โรคเบาหวาน 4
111 09/09/2563 สุขภาพเด็กดี 19
112 10/09/2563 คลินิก CAPD 15
113 10/09/2563 ตรวจโรคทั่วไป 25
114 10/09/2563 ฝากครรภ์ 1
115 10/09/2563 สุขภาพเด็กดี 1
116 11/09/2563 Asthma 1
117 11/09/2563 COPD 38
118 11/09/2563 ตรวจโรคทั่วไป 30
119 11/09/2563 โรคความดัน 2
120 14/09/2563 ตรวจโรคทั่วไป 22
121 14/09/2563 โรคความดัน 1
122 14/09/2563 โรคไตวาย 1
123 14/09/2563 โรคทัยรอยด์ 2
124 14/09/2563 โรคเบาหวาน 90
125 14/09/2563 วางแผนครอบครัว 15
126 15/09/2563 จิตเวช 36
127 15/09/2563 ตรวจโรคทั่วไป 17
128 15/09/2563 ฝากครรภ์ 4
129 15/09/2563 โรคเบาหวาน 1
130 15/09/2563 สุขภาพเด็กดี 1
131 16/09/2563 ตรวจโรคทั่วไป 12
132 16/09/2563 โรคความดัน 1
133 16/09/2563 โรคเบาหวาน 106
134 16/09/2563 วางแผนครอบครัว 1
135 16/09/2563 สุขภาพเด็กดี 13
136 17/09/2563 คลินิกวาร์ฟาริน 22
137 17/09/2563 ตรวจโรคทั่วไป 13
138 17/09/2563 ฝากครรภ์ 1
139 17/09/2563 โรคไตวาย 1
140 17/09/2563 โรคเบาหวาน 2
141 18/09/2563 ตรวจโรคทั่วไป 14
142 18/09/2563 โรคความดัน 1
143 18/09/2563 โรคไตวาย 40
144 18/09/2563 โรคทัยรอยด์ 3
145 19/09/2563 ฝากครรภ์ 1
146 21/09/2563 COPD 1
147 21/09/2563 คลินิก URI 1
148 21/09/2563 จิตเวช 4
149 21/09/2563 ตรวจโรคทั่วไป 7
150 21/09/2563 โรคความดัน 110
151 21/09/2563 โรคเบาหวาน 1
152 21/09/2563 วางแผนครอบครัว 14
153 22/09/2563 ตรวจโรคทั่วไป 11
154 22/09/2563 ฝากครรภ์ 4
155 22/09/2563 โรคความดัน 1
156 22/09/2563 สุขภาพเด็กดี 3
157 23/09/2563 ตรวจโรคทั่วไป 22
158 23/09/2563 โรคความดัน 95
159 23/09/2563 โรคไตวาย 1
160 23/09/2563 โรคทัยรอยด์ 1
161 23/09/2563 โรคเบาหวาน 1
162 23/09/2563 วางแผนครอบครัว 1
163 23/09/2563 สุขภาพเด็กดี 25
164 24/09/2563 ตรวจโรคทั่วไป 21
165 24/09/2563 วัณโรค 2
166 25/09/2563 ตรวจโรคทั่วไป 26
167 25/09/2563 โรคไตวาย 27
168 25/09/2563 โรคทัยรอยด์ 1
169 28/09/2563 ตรวจโรคทั่วไป 9
170 28/09/2563 ฝากครรภ์ 1
171 28/09/2563 โรคเบาหวาน 58
172 28/09/2563 วางแผนครอบครัว 9
173 29/09/2563 ตรวจโรคทั่วไป 3
174 29/09/2563 ฝากครรภ์ 3
175 29/09/2563 โรคทัยรอยด์ 1
176 29/09/2563 สุขภาพเด็กดี 2
177 30/09/2563 ตรวจโรคทั่วไป 17
178 30/09/2563 โรคทัยรอยด์ 1
179 30/09/2563 โรคเบาหวาน 46
180 30/09/2563 สุขภาพเด็กดี 16
181 01/10/2563 คลินิกวาร์ฟาริน 21
182 01/10/2563 จิตเวช 1
183 01/10/2563 ตรวจโรคทั่วไป 17
184 01/10/2563 โรคเบาหวาน 2
185 02/10/2563 Asthma 51
186 02/10/2563 ตรวจโรคทั่วไป 29
187 02/10/2563 โรคทัยรอยด์ 1
188 05/10/2563 ตรวจโรคทั่วไป 16
189 05/10/2563 ฝากครรภ์ 1
190 05/10/2563 โรคความดัน 3
191 05/10/2563 โรคเบาหวาน 78
192 05/10/2563 วางแผนครอบครัว 25
193 06/10/2563 Asthma 1
194 06/10/2563 จิตเวช 88
195 06/10/2563 ตรวจโรคทั่วไป 15
196 06/10/2563 ฝากครรภ์ 1
197 07/10/2563 ตรวจโรคทั่วไป 9
198 07/10/2563 โรคเบาหวาน 75
199 07/10/2563 สุขภาพเด็กดี 18
200 08/10/2563 คลินิก CAPD 8
201 08/10/2563 ตรวจโรคทั่วไป 17
202 08/10/2563 โรคทัยรอยด์ 1
203 09/10/2563 COPD 40
204 09/10/2563 ตรวจโรคทั่วไป 22
205 12/10/2563 ตรวจโรคทั่วไป 17
206 12/10/2563 โรคความดัน 84
207 12/10/2563 โรคทัยรอยด์ 1
208 12/10/2563 วางแผนครอบครัว 14
209 12/10/2563 สุขภาพเด็กดี 1
210 13/10/2563 โรคเบาหวาน-ศสช.สระประทีป 1
211 14/10/2563 ตรวจโรคทั่วไป 7
212 14/10/2563 โรคความดัน 52
213 14/10/2563 โรคทัยรอยด์ 1
214 14/10/2563 สุขภาพเด็กดี 7
215 15/10/2563 คลินิกวาร์ฟาริน 17
216 15/10/2563 ตรวจโรคทั่วไป 25
217 15/10/2563 โรคทัยรอยด์ 4
218 16/10/2563 ตรวจโรคทั่วไป 20
219 16/10/2563 โรคไตวาย 13
220 16/10/2563 โรคทัยรอยด์ 2
221 19/10/2563 ตรวจโรคทั่วไป 9
222 19/10/2563 โรคเบาหวาน 108
223 19/10/2563 วางแผนครอบครัว 1
224 20/10/2563 จิตเวช 85
225 20/10/2563 ตรวจโรคทั่วไป 16
226 20/10/2563 ฝากครรภ์ 1
227 20/10/2563 โรคทัยรอยด์ 1
228 20/10/2563 วางแผนครอบครัว 1
229 21/10/2563 คลินิกกระตุ้นพัฒนาการ 1
230 21/10/2563 ตรวจโรคทั่วไป 18
231 21/10/2563 โรคความดัน 1
232 21/10/2563 โรคเบาหวาน 124
233 21/10/2563 สุขภาพเด็กดี 18
234 22/10/2563 ตรวจโรคทั่วไป 31
235 22/10/2563 ฝากครรภ์ 1
236 22/10/2563 โรคความดัน 1
237 22/10/2563 โรคทัยรอยด์ 4
238 22/10/2563 โรคเบาหวาน 2
239 23/10/2563 ตรวจโรคทั่วไป 1
240 26/10/2563 ตรวจโรคทั่วไป 15
241 26/10/2563 ฝากครรภ์ 1
242 26/10/2563 โรคความดัน 81
243 26/10/2563 โรคเบาหวาน 1
244 26/10/2563 วางแผนครอบครัว 18
245 27/10/2563 ตรวจโรคทั่วไป 64
246 27/10/2563 โรคเบาหวาน 1
247 28/10/2563 ตรวจโรคทั่วไป 10
248 28/10/2563 โรคความดัน 92
249 28/10/2563 โรคเบาหวาน 2
250 28/10/2563 สุขภาพเด็กดี 20
251 29/10/2563 ตรวจโรคทั่วไป 11
252 29/10/2563 สุขภาพเด็กดี 1
253 30/10/2563 ตรวจโรคทั่วไป 17
254 30/10/2563 โรคไตวาย 2
255 30/10/2563 โรคเบาหวาน 1
256 02/11/2563 ตรวจโรคทั่วไป 10
257 02/11/2563 ฝากครรภ์ 2
258 02/11/2563 โรคเบาหวาน 4
259 02/11/2563 วางแผนครอบครัว 18
260 03/11/2563 Asthma 1
261 03/11/2563 จิตเวช 1
262 03/11/2563 ตรวจโรคทั่วไป 6
263 03/11/2563 สุขภาพเด็กดี 1
264 04/11/2563 ตรวจโรคทั่วไป 1
265 04/11/2563 ฝากครรภ์ 1
266 04/11/2563 โรคเบาหวาน 1
267 04/11/2563 สุขภาพเด็กดี 5
268 05/11/2563 ตรวจโรคทั่วไป 19
269 06/11/2563 Asthma 45
270 06/11/2563 ตรวจโรคทั่วไป 15
271 09/11/2563 ตรวจโรคทั่วไป 5
272 09/11/2563 โรคความดัน 96
273 10/11/2563 ตรวจโรคทั่วไป 1
274 10/11/2563 โรคความดัน-ศสช.สระประทีป 34
275 10/11/2563 โรคไตวาย 53
276 10/11/2563 โรคเบาหวาน-ศสช.สระประทีป 15
277 11/11/2563 ตรวจโรคทั่วไป 4
278 11/11/2563 โรคความดัน 3
279 11/11/2563 สุขภาพเด็กดี 3
280 12/11/2563 ตรวจโรคทั่วไป 10
281 12/11/2563 ฝากครรภ์ 1
282 13/11/2563 COPD 20
283 13/11/2563 ตรวจโรคทั่วไป 5
284 13/11/2563 โรคทัยรอยด์ 1
285 13/11/2563 สุขภาพเด็กดี 1
286 16/11/2563 ตรวจโรคทั่วไป 2
287 18/11/2563 สุขภาพเด็กดี 5
288 19/11/2563 ตรวจโรคทั่วไป 6
289 20/11/2563 คลินิก URI 1
290 20/11/2563 ตรวจโรคทั่วไป 6
291 20/11/2563 โรคทัยรอยด์ 1
292 20/11/2563 โรคเบาหวาน 1
293 23/11/2563 ตรวจโรคทั่วไป 6
294 24/11/2563 ตรวจโรคทั่วไป 1
295 25/11/2563 ตรวจโรคทั่วไป 2
296 25/11/2563 สุขภาพเด็กดี 12
297 26/11/2563 ตรวจโรคทั่วไป 5
298 27/11/2563 ตรวจโรคทั่วไป 5
299 30/11/2563 ตรวจโรคทั่วไป 4
300 01/12/2563 ตรวจโรคทั่วไป 2
301 02/12/2563 ตรวจโรคทั่วไป 2
302 02/12/2563 สุขภาพเด็กดี 5
303 03/12/2563 ตรวจโรคทั่วไป 8
304 04/12/2563 ตรวจโรคทั่วไป 6
305 08/12/2563 ตรวจโรคทั่วไป 1
306 09/12/2563 คลินิกกระตุ้นพัฒนาการ 1
307 09/12/2563 ตรวจโรคทั่วไป 3
308 09/12/2563 โรคความดัน 1
309 09/12/2563 สุขภาพเด็กดี 4
310 11/12/2563 ตรวจโรคทั่วไป 3
311 15/12/2563 ตรวจโรคทั่วไป 1
312 16/12/2563 ตรวจโรคทั่วไป 3
313 16/12/2563 สุขภาพเด็กดี 5
314 17/12/2563 ตรวจโรคทั่วไป 1
315 18/12/2563 ตรวจโรคทั่วไป 2
316 18/12/2563 โรคเบาหวาน 1
317 22/12/2563 สุขภาพเด็กดี 1
318 23/12/2563 ตรวจโรคทั่วไป 3
319 23/12/2563 สุขภาพเด็กดี 18
320 24/12/2563 ตรวจโรคทั่วไป 3
321 25/12/2563 ตรวจโรคทั่วไป 11
322 29/12/2563 ตรวจโรคทั่วไป 1
323 29/12/2563 โรคความดัน-ศสช.สระประทีป 1
324 30/12/2563 ตรวจโรคทั่วไป 2
325 30/12/2563 สุขภาพเด็กดี 5
326 03/01/2564 ตรวจโรคทั่วไป 1
327 05/01/2564 ตรวจโรคทั่วไป 2
328 06/01/2564 ตรวจโรคทั่วไป 2
329 06/01/2564 สุขภาพเด็กดี 9
330 07/01/2564 ตรวจโรคทั่วไป 1
331 08/01/2564 ตรวจโรคทั่วไป 2
332 11/01/2564 ตรวจโรคทั่วไป 1
333 13/01/2564 สุขภาพเด็กดี 12
334 14/01/2564 ตรวจโรคทั่วไป 2
335 15/01/2564 ตรวจโรคทั่วไป 2
336 20/01/2564 ตรวจโรคทั่วไป 1
337 20/01/2564 สุขภาพเด็กดี 8
338 22/01/2564 ตรวจโรคทั่วไป 2
339 24/01/2564 สุขภาพเด็กดี 1
340 25/01/2564 ตรวจโรคทั่วไป 3
341 26/01/2564 ตรวจโรคทั่วไป 1
342 27/01/2564 ตรวจโรคทั่วไป 1
343 27/01/2564 สุขภาพเด็กดี 17
344 03/02/2564 สุขภาพเด็กดี 5
345 10/02/2564 สุขภาพเด็กดี 4
346 11/02/2564 ตรวจโรคทั่วไป 1
347 12/02/2564 ตรวจโรคทั่วไป 1
348 15/02/2564 วางแผนครอบครัว 1
349 17/02/2564 สุขภาพเด็กดี 3
350 18/02/2564 ตรวจโรคทั่วไป 1
351 22/02/2564 วางแผนครอบครัว 1
352 24/02/2564 ฝากครรภ์ 1
353 24/02/2564 สุขภาพเด็กดี 10
354 25/02/2564 สุขภาพเด็กดี 1
355 03/03/2564 สุขภาพเด็กดี 4
356 05/03/2564 ตรวจโรคทั่วไป 1
357 08/03/2564 วางแผนครอบครัว 2
358 10/03/2564 ฝากครรภ์ 1
359 10/03/2564 สุขภาพเด็กดี 3
360 15/03/2564 วางแผนครอบครัว 2
361 17/03/2564 สุขภาพเด็กดี 4
362 22/03/2564 วางแผนครอบครัว 1
363 24/03/2564 สุขภาพเด็กดี 13
364 25/03/2564 สุขภาพเด็กดี 1
365 29/03/2564 วางแผนครอบครัว 3
366 31/03/2564 สุขภาพเด็กดี 1
367 12/04/2564 วางแผนครอบครัว 1
368 20/04/2564 ตรวจโรคทั่วไป 1
369 21/04/2564 สุขภาพเด็กดี 10
370 24/04/2564 สุขภาพเด็กดี 1
371 27/04/2564 ตรวจโรคทั่วไป 1
372 28/04/2564 ตรวจโรคทั่วไป 1
373 28/04/2564 สุขภาพเด็กดี 7
374 04/05/2564 ฝากครรภ์ 1
375 04/05/2564 วางแผนครอบครัว 1
376 05/05/2564 สุขภาพเด็กดี 2
377 10/05/2564 สุขภาพเด็กดี 1
378 12/05/2564 สุขภาพเด็กดี 6
379 14/05/2564 ตรวจโรคทั่วไป 1
380 16/05/2564 สุขภาพเด็กดี 1
381 19/05/2564 ตรวจโรคทั่วไป 1
382 19/05/2564 สุขภาพเด็กดี 6
383 25/05/2564 วางแผนครอบครัว 1
384 26/05/2564 สุขภาพเด็กดี 10
385 02/06/2564 ตรวจโรคทั่วไป 1
386 09/06/2564 สุขภาพเด็กดี 3
387 10/06/2564 ตรวจโรคทั่วไป 2
388 16/06/2564 สุขภาพเด็กดี 5
389 23/06/2564 สุขภาพเด็กดี 7
390 28/06/2564 วางแผนครอบครัว 1
391 30/06/2564 สุขภาพเด็กดี 6
392 01/07/2564 ตรวจโรคทั่วไป 1
393 08/07/2564 ตรวจโรคทั่วไป 1
394 14/07/2564 สุขภาพเด็กดี 7
395 21/07/2564 สุขภาพเด็กดี 2
396 26/07/2564 วางแผนครอบครัว 2
397 28/07/2564 ตรวจโรคทั่วไป 1
398 28/07/2564 สุขภาพเด็กดี 7
399 04/08/2564 สุขภาพเด็กดี 3
400 11/08/2564 สุขภาพเด็กดี 3