กรองคลินิก
ตารางนัด (ทั้งหมด)
ที่ วันที่นัด ชื่อคลินิก จำนวนคน
1 22/10/2563 คลินิก URI 4
2 22/10/2563 คลินิกกระตุ้นพัฒนาการ 1
3 22/10/2563 คลินิกยาเสพติด 8
4 22/10/2563 ตรวจโรคทั่วไป 121
5 22/10/2563 ฝากครรภ์ 9
6 22/10/2563 โรคความดัน 1
7 22/10/2563 โรคทัยรอยด์ 6
8 22/10/2563 โรคเบาหวาน 3
9 22/10/2563 วัณโรค 9
10 23/10/2563 ตรวจโรคทั่วไป 3
11 24/10/2563 ตรวจโรคทั่วไป 5
12 25/10/2563 ตรวจโรคทั่วไป 4
13 26/10/2563 คลินิก URI 3
14 26/10/2563 คลินิกกระตุ้นพัฒนาการ 1
15 26/10/2563 คลินิกยาเสพติด 1
16 26/10/2563 ตรวจโรคทั่วไป 84
17 26/10/2563 ฝากครรภ์ 1
18 26/10/2563 โรคความดัน 124
19 26/10/2563 โรคเบาหวาน 1
20 26/10/2563 วางแผนครอบครัว 35
21 27/10/2563 คลินิกยาเสพติด 6
22 27/10/2563 ตรวจโรคทั่วไป 99
23 27/10/2563 ฝากครรภ์ 28
24 27/10/2563 โรคความดัน 1
25 27/10/2563 โรคทัยรอยด์ 1
26 27/10/2563 โรคเบาหวาน 1
27 28/10/2563 คลินิก URI 3
28 28/10/2563 ตรวจโรคทั่วไป 36
29 28/10/2563 ฝากครรภ์ 8
30 28/10/2563 โรคความดัน 114
31 28/10/2563 โรคเบาหวาน 2
32 28/10/2563 สุขภาพเด็กดี 36
33 29/10/2563 คลินิก URI 1
34 29/10/2563 คลินิกยาเสพติด 9
35 29/10/2563 ตรวจโรคทั่วไป 43
36 29/10/2563 ฝากครรภ์ 8
37 29/10/2563 โรคความดัน 1
38 29/10/2563 สุขภาพเด็กดี 1
39 30/10/2563 ตรวจโรคทั่วไป 79
40 30/10/2563 ฝากครรภ์ 8
41 30/10/2563 โรคไตวาย 2
42 30/10/2563 โรคทัยรอยด์ 1
43 30/10/2563 โรคเบาหวาน 1
44 30/10/2563 สุขภาพเด็กดี 13
45 31/10/2563 ตรวจโรคทั่วไป 1
46 02/11/2563 คลินิก URI 1
47 02/11/2563 ตรวจโรคทั่วไป 26
48 02/11/2563 ฝากครรภ์ 2
49 02/11/2563 โรคความดัน 1
50 02/11/2563 โรคเบาหวาน 97
51 02/11/2563 วางแผนครอบครัว 18
52 03/11/2563 Asthma 1
53 03/11/2563 จิตเวช 77
54 03/11/2563 ตรวจโรคทั่วไป 21
55 03/11/2563 ฝากครรภ์ 24
56 03/11/2563 โรคความดัน 1
57 03/11/2563 โรคไตวาย 41
58 03/11/2563 สุขภาพเด็กดี 1
59 04/11/2563 ตรวจโรคทั่วไป 29
60 04/11/2563 ฝากครรภ์ 1
61 04/11/2563 โรคเบาหวาน 100
62 04/11/2563 สุขภาพเด็กดี 8
63 05/11/2563 คลินิก URI 2
64 05/11/2563 คลินิกวาร์ฟาริน 59
65 05/11/2563 ตรวจโรคทั่วไป 31
66 05/11/2563 ฝากครรภ์ 3
67 06/11/2563 Asthma 81
68 06/11/2563 ตรวจโรคทั่วไป 33
69 06/11/2563 โรคความดัน 1
70 09/11/2563 ตรวจโรคทั่วไป 28
71 09/11/2563 ฝากครรภ์ 1
72 09/11/2563 โรคความดัน 133
73 09/11/2563 โรคเบาหวาน 1
74 09/11/2563 วางแผนครอบครัว 13
75 10/11/2563 ตรวจโรคทั่วไป 16
76 10/11/2563 ฝากครรภ์ 7
77 10/11/2563 โรคความดัน 1
78 10/11/2563 โรคความดัน-ศสช.สระประทีป 66
79 10/11/2563 โรคไตวาย 86
80 10/11/2563 โรคเบาหวาน-ศสช.สระประทีป 45
81 11/11/2563 คลินิกกระตุ้นพัฒนาการ 1
82 11/11/2563 ตรวจโรคทั่วไป 28
83 11/11/2563 โรคความดัน 142
84 11/11/2563 สุขภาพเด็กดี 27
85 12/11/2563 คลินิก CAPD 26
86 12/11/2563 ตรวจโรคทั่วไป 40
87 12/11/2563 ฝากครรภ์ 2
88 12/11/2563 โรคไตวาย 1
89 13/11/2563 COPD 61
90 13/11/2563 คลินิก URI 1
91 13/11/2563 จิตเวช 1
92 13/11/2563 ตรวจโรคทั่วไป 28
93 13/11/2563 โรคทัยรอยด์ 3
94 13/11/2563 สุขภาพเด็กดี 2
95 16/11/2563 คลินิกวาร์ฟาริน 1
96 16/11/2563 ตรวจโรคทั่วไป 19
97 16/11/2563 โรคความดัน 2
98 16/11/2563 โรคเบาหวาน 117
99 16/11/2563 วางแผนครอบครัว 9
100 16/11/2563 สุขภาพเด็กดี 1
101 17/11/2563 คลินิก URI 1
102 17/11/2563 จิตเวช 79
103 17/11/2563 ตรวจโรคทั่วไป 35
104 17/11/2563 ฝากครรภ์ 16
105 17/11/2563 โรคทัยรอยด์ 2
106 17/11/2563 วางแผนครอบครัว 1
107 18/11/2563 ตรวจโรคทั่วไป 24
108 18/11/2563 โรคเบาหวาน 124
109 18/11/2563 สุขภาพเด็กดี 17
110 19/11/2563 คลินิกวาร์ฟาริน 1
111 19/11/2563 ตรวจโรคทั่วไป 20
112 19/11/2563 โรคทัยรอยด์ 1
113 20/11/2563 คลินิก URI 1
114 20/11/2563 ตรวจโรคทั่วไป 20
115 20/11/2563 โรคทัยรอยด์ 3
116 20/11/2563 โรคเบาหวาน 2
117 23/11/2563 คลินิก URI 1
118 23/11/2563 คลินิกวาร์ฟาริน 1
119 23/11/2563 จิตเวช 1
120 23/11/2563 ตรวจโรคทั่วไป 23
121 23/11/2563 โรคความดัน 153
122 23/11/2563 โรคเบาหวาน 1
123 23/11/2563 วางแผนครอบครัว 31
124 24/11/2563 ตรวจโรคทั่วไป 18
125 24/11/2563 ฝากครรภ์ 2
126 24/11/2563 โรคทัยรอยด์ 1
127 24/11/2563 วางแผนครอบครัว 1
128 25/11/2563 ตรวจโรคทั่วไป 20
129 25/11/2563 โรคความดัน 144
130 25/11/2563 สุขภาพเด็กดี 21
131 26/11/2563 คลินิก URI 1
132 26/11/2563 คลินิกยาเสพติด 1
133 26/11/2563 ตรวจโรคทั่วไป 19
134 26/11/2563 ฝากครรภ์ 1
135 26/11/2563 โรคความดัน 1
136 26/11/2563 โรคทัยรอยด์ 2
137 26/11/2563 วัณโรค 10
138 27/11/2563 ตรวจโรคทั่วไป 14
139 27/11/2563 ฝากครรภ์ 1
140 27/11/2563 โรคความดัน 1
141 27/11/2563 โรคไตวาย 57
142 27/11/2563 โรคเบาหวาน 1
143 27/11/2563 สุขภาพเด็กดี 2
144 30/11/2563 ตรวจโรคทั่วไป 9
145 30/11/2563 ฝากครรภ์ 2
146 30/11/2563 โรคเบาหวาน 124
147 30/11/2563 วางแผนครอบครัว 17
148 01/12/2563 จิตเวช 43
149 01/12/2563 ตรวจโรคทั่วไป 14
150 01/12/2563 ฝากครรภ์ 6
151 02/12/2563 ตรวจโรคทั่วไป 8
152 02/12/2563 โรคความดัน 1
153 02/12/2563 โรคเบาหวาน 124
154 02/12/2563 สุขภาพเด็กดี 12
155 03/12/2563 คลินิกวาร์ฟาริน 27
156 03/12/2563 ตรวจโรคทั่วไป 20
157 03/12/2563 ฝากครรภ์ 1
158 04/12/2563 Asthma 89
159 04/12/2563 ตรวจโรคทั่วไป 19
160 04/12/2563 โรคทัยรอยด์ 1
161 07/12/2563 ตรวจโรคทั่วไป 1
162 07/12/2563 วางแผนครอบครัว 6
163 08/12/2563 ตรวจโรคทั่วไป 18
164 08/12/2563 ฝากครรภ์ 5
165 08/12/2563 โรคความดัน 2
166 08/12/2563 โรคไตวาย 28
167 08/12/2563 วางแผนครอบครัว 1
168 09/12/2563 คลินิก URI 1
169 09/12/2563 คลินิกกระตุ้นพัฒนาการ 1
170 09/12/2563 จิตเวช 1
171 09/12/2563 ตรวจโรคทั่วไป 41
172 09/12/2563 โรคความดัน 140
173 09/12/2563 โรคทัยรอยด์ 1
174 09/12/2563 โรคเบาหวาน 1
175 09/12/2563 วัณโรค 1
176 09/12/2563 สุขภาพเด็กดี 15
177 11/12/2563 COPD 13
178 11/12/2563 ตรวจโรคทั่วไป 17
179 14/12/2563 ตรวจโรคทั่วไป 9
180 14/12/2563 โรคเบาหวาน 76
181 14/12/2563 วางแผนครอบครัว 17
182 15/12/2563 คลินิกวาร์ฟาริน 1
183 15/12/2563 จิตเวช 71
184 15/12/2563 ตรวจโรคทั่วไป 26
185 15/12/2563 โรคความดัน 1
186 16/12/2563 ตรวจโรคทั่วไป 14
187 16/12/2563 โรคความดัน 1
188 16/12/2563 โรคเบาหวาน 79
189 16/12/2563 สุขภาพเด็กดี 14
190 17/12/2563 คลินิกวาร์ฟาริน 27
191 17/12/2563 ตรวจโรคทั่วไป 22
192 17/12/2563 โรคทัยรอยด์ 4
193 17/12/2563 โรคเบาหวาน 1
194 18/12/2563 ตรวจโรคทั่วไป 14
195 18/12/2563 โรคไตวาย 30
196 18/12/2563 โรคเบาหวาน 1
197 21/12/2563 COPD 2
198 21/12/2563 คลินิกวาร์ฟาริน 1
199 21/12/2563 ตรวจโรคทั่วไป 7
200 21/12/2563 โรคความดัน 123
201 21/12/2563 วางแผนครอบครัว 14
202 22/12/2563 ตรวจโรคทั่วไป 5
203 22/12/2563 ฝากครรภ์ 1
204 22/12/2563 สุขภาพเด็กดี 1
205 23/12/2563 ตรวจโรคทั่วไป 24
206 23/12/2563 โรคความดัน 109
207 23/12/2563 โรคเบาหวาน 5
208 23/12/2563 สุขภาพเด็กดี 26
209 24/12/2563 ตรวจโรคทั่วไป 17
210 24/12/2563 โรคทัยรอยด์ 4
211 24/12/2563 วัณโรค 1
212 25/12/2563 ตรวจโรคทั่วไป 19
213 25/12/2563 โรคไตวาย 1
214 28/12/2563 ตรวจโรคทั่วไป 6
215 28/12/2563 โรคเบาหวาน 84
216 28/12/2563 วางแผนครอบครัว 21
217 29/12/2563 ตรวจโรคทั่วไป 13
218 29/12/2563 ฝากครรภ์ 1
219 29/12/2563 โรคความดัน-ศสช.สระประทีป 1
220 30/12/2563 ตรวจโรคทั่วไป 21
221 30/12/2563 โรคเบาหวาน 78
222 30/12/2563 สุขภาพเด็กดี 9
223 03/01/2564 ตรวจโรคทั่วไป 1
224 04/01/2564 คลินิกยาเสพติด 1
225 04/01/2564 ตรวจโรคทั่วไป 13
226 04/01/2564 ฝากครรภ์ 1
227 04/01/2564 โรคเบาหวาน 62
228 04/01/2564 วางแผนครอบครัว 14
229 05/01/2564 จิตเวช 74
230 05/01/2564 ตรวจโรคทั่วไป 4
231 06/01/2564 จิตเวช 1
232 06/01/2564 ตรวจโรคทั่วไป 17
233 06/01/2564 โรคเบาหวาน 71
234 06/01/2564 สุขภาพเด็กดี 11
235 07/01/2564 คลินิกวาร์ฟาริน 7
236 07/01/2564 ตรวจโรคทั่วไป 23
237 08/01/2564 Asthma 1
238 08/01/2564 COPD 28
239 08/01/2564 ตรวจโรคทั่วไป 22
240 08/01/2564 โรคความดัน 1
241 11/01/2564 ตรวจโรคทั่วไป 4
242 11/01/2564 โรคความดัน 12
243 11/01/2564 วางแผนครอบครัว 4
244 12/01/2564 คลินิก URI 1
245 12/01/2564 ตรวจโรคทั่วไป 18
246 12/01/2564 ฝากครรภ์ 1
247 12/01/2564 โรคความดัน 1
248 13/01/2564 ตรวจโรคทั่วไป 11
249 13/01/2564 โรคความดัน 3
250 13/01/2564 สุขภาพเด็กดี 19
251 14/01/2564 คลินิก URI 1
252 14/01/2564 ตรวจโรคทั่วไป 20
253 14/01/2564 โรคทัยรอยด์ 2
254 15/01/2564 ตรวจโรคทั่วไป 11
255 15/01/2564 โรคไตวาย 21
256 18/01/2564 ตรวจโรคทั่วไป 4
257 18/01/2564 โรคเบาหวาน 1
258 19/01/2564 จิตเวช 3
259 19/01/2564 ตรวจโรคทั่วไป 2
260 20/01/2564 ตรวจโรคทั่วไป 7
261 20/01/2564 สุขภาพเด็กดี 9
262 21/01/2564 ตรวจโรคทั่วไป 5
263 21/01/2564 โรคทัยรอยด์ 3
264 22/01/2564 ตรวจโรคทั่วไป 5
265 24/01/2564 สุขภาพเด็กดี 1
266 25/01/2564 ตรวจโรคทั่วไป 4
267 25/01/2564 โรคความดัน 38
268 25/01/2564 โรคไตวาย 1
269 25/01/2564 วางแผนครอบครัว 1
270 26/01/2564 ตรวจโรคทั่วไป 4
271 26/01/2564 ฝากครรภ์ 2
272 27/01/2564 COPD 4
273 27/01/2564 ตรวจโรคทั่วไป 4
274 27/01/2564 โรคความดัน 40
275 27/01/2564 สุขภาพเด็กดี 18
276 28/01/2564 ฝากครรภ์ 1
277 29/01/2564 ตรวจโรคทั่วไป 1
278 29/01/2564 สุขภาพเด็กดี 1
279 30/01/2564 สุขภาพเด็กดี 1
280 01/02/2564 ตรวจโรคทั่วไป 5
281 01/02/2564 โรคทัยรอยด์ 1
282 02/02/2564 จิตเวช 1
283 02/02/2564 ตรวจโรคทั่วไป 1
284 03/02/2564 คลินิก URI 1
285 03/02/2564 ตรวจโรคทั่วไป 1
286 03/02/2564 สุขภาพเด็กดี 7
287 04/02/2564 จิตเวช 1
288 04/02/2564 ตรวจโรคทั่วไป 7
289 05/02/2564 ตรวจโรคทั่วไป 5
290 08/02/2564 ตรวจโรคทั่วไป 4
291 08/02/2564 โรคทัยรอยด์ 1
292 09/02/2564 ตรวจโรคทั่วไป 4
293 10/02/2564 คลินิก URI 1
294 10/02/2564 ตรวจโรคทั่วไป 8
295 10/02/2564 สุขภาพเด็กดี 5
296 11/02/2564 ตรวจโรคทั่วไป 6
297 11/02/2564 โรคทัยรอยด์ 1
298 12/02/2564 ตรวจโรคทั่วไป 4
299 15/02/2564 วางแผนครอบครัว 1
300 16/02/2564 ตรวจโรคทั่วไป 3
301 17/02/2564 ตรวจโรคทั่วไป 1
302 17/02/2564 สุขภาพเด็กดี 6
303 18/02/2564 คลินิกกระตุ้นพัฒนาการ 1
304 18/02/2564 ตรวจโรคทั่วไป 2
305 18/02/2564 ฝากครรภ์ 2
306 18/02/2564 โรคทัยรอยด์ 1
307 19/02/2564 โรคไตวาย 1
308 22/02/2564 วางแผนครอบครัว 1
309 23/02/2564 ตรวจโรคทั่วไป 2
310 24/02/2564 ตรวจโรคทั่วไป 2
311 24/02/2564 ฝากครรภ์ 1
312 24/02/2564 สุขภาพเด็กดี 19
313 25/02/2564 ตรวจโรคทั่วไป 1
314 25/02/2564 สุขภาพเด็กดี 2
315 26/02/2564 ตรวจโรคทั่วไป 2
316 01/03/2564 ตรวจโรคทั่วไป 3
317 03/03/2564 สุขภาพเด็กดี 6
318 04/03/2564 ตรวจโรคทั่วไป 1
319 05/03/2564 ตรวจโรคทั่วไป 1
320 08/03/2564 วางแผนครอบครัว 2
321 09/03/2564 ตรวจโรคทั่วไป 2
322 10/03/2564 ฝากครรภ์ 1
323 10/03/2564 สุขภาพเด็กดี 4
324 11/03/2564 ตรวจโรคทั่วไป 2
325 12/03/2564 ตรวจโรคทั่วไป 1
326 15/03/2564 วางแผนครอบครัว 2
327 16/03/2564 ตรวจโรคทั่วไป 2
328 17/03/2564 สุขภาพเด็กดี 5
329 19/03/2564 ตรวจโรคทั่วไป 4
330 22/03/2564 วางแผนครอบครัว 1
331 24/03/2564 สุขภาพเด็กดี 18
332 25/03/2564 สุขภาพเด็กดี 1
333 26/03/2564 ตรวจโรคทั่วไป 12
334 26/03/2564 วัณโรค 1
335 26/03/2564 สุขภาพเด็กดี 6
336 29/03/2564 ตรวจโรคทั่วไป 1
337 29/03/2564 วางแผนครอบครัว 3
338 31/03/2564 ตรวจโรคทั่วไป 2
339 31/03/2564 สุขภาพเด็กดี 2
340 01/04/2564 ตรวจโรคทั่วไป 2
341 02/04/2564 ตรวจโรคทั่วไป 1
342 05/04/2564 ตรวจโรคทั่วไป 2
343 07/04/2564 สุขภาพเด็กดี 2
344 08/04/2564 ตรวจโรคทั่วไป 2
345 08/04/2564 โรคทัยรอยด์ 2
346 12/04/2564 โรคทัยรอยด์ 2
347 12/04/2564 วางแผนครอบครัว 1
348 20/04/2564 ตรวจโรคทั่วไป 1
349 21/04/2564 สุขภาพเด็กดี 11
350 24/04/2564 สุขภาพเด็กดี 1
351 27/04/2564 ตรวจโรคทั่วไป 1
352 28/04/2564 ตรวจโรคทั่วไป 1
353 28/04/2564 สุขภาพเด็กดี 8
354 04/05/2564 ฝากครรภ์ 1
355 04/05/2564 วางแผนครอบครัว 1
356 05/05/2564 สุขภาพเด็กดี 2
357 10/05/2564 สุขภาพเด็กดี 1
358 12/05/2564 สุขภาพเด็กดี 6
359 14/05/2564 ตรวจโรคทั่วไป 1
360 16/05/2564 สุขภาพเด็กดี 1
361 19/05/2564 ตรวจโรคทั่วไป 1
362 19/05/2564 สุขภาพเด็กดี 6
363 25/05/2564 วางแผนครอบครัว 1
364 26/05/2564 สุขภาพเด็กดี 12
365 02/06/2564 ตรวจโรคทั่วไป 1
366 09/06/2564 สุขภาพเด็กดี 3
367 10/06/2564 ตรวจโรคทั่วไป 2
368 16/06/2564 สุขภาพเด็กดี 5
369 23/06/2564 สุขภาพเด็กดี 7
370 28/06/2564 วางแผนครอบครัว 1
371 30/06/2564 สุขภาพเด็กดี 6
372 01/07/2564 ตรวจโรคทั่วไป 1
373 08/07/2564 ตรวจโรคทั่วไป 1
374 14/07/2564 สุขภาพเด็กดี 7
375 21/07/2564 สุขภาพเด็กดี 3
376 26/07/2564 วางแผนครอบครัว 2
377 28/07/2564 ตรวจโรคทั่วไป 1
378 28/07/2564 สุขภาพเด็กดี 7
379 04/08/2564 สุขภาพเด็กดี 3
380 05/08/2564 คลินิกกระตุ้นพัฒนาการ 1
381 05/08/2564 ฝากครรภ์ 1
382 11/08/2564 สุขภาพเด็กดี 4
383 16/08/2564 ตรวจโรคทั่วไป 1
384 18/08/2564 สุขภาพเด็กดี 2
385 19/08/2564 ตรวจโรคทั่วไป 1
386 25/08/2564 ตรวจโรคทั่วไป 1
387 25/08/2564 สุขภาพเด็กดี 13
388 01/09/2564 สุขภาพเด็กดี 1
389 07/09/2564 Asthma 1
390 08/09/2564 สุขภาพเด็กดี 4
391 10/09/2564 ตรวจโรคทั่วไป 1
392 13/09/2564 วางแผนครอบครัว 2
393 15/09/2564 สุขภาพเด็กดี 4
394 20/09/2564 วางแผนครอบครัว 1
395 22/09/2564 สุขภาพเด็กดี 6
396 27/09/2564 วางแผนครอบครัว 2
397 29/09/2564 สุขภาพเด็กดี 8
398 30/09/2564 คลินิก URI 1
399 06/10/2564 สุขภาพเด็กดี 1
400 07/10/2564 สุขภาพเด็กดี 1
401 11/10/2564 วางแผนครอบครัว 2
402 20/10/2564 สุขภาพเด็กดี 8
403 21/10/2564 สุขภาพเด็กดี 1