กรองคลินิก
ตารางนัด (ทั้งหมด)
ที่ วันที่นัด ชื่อคลินิก จำนวนคน
1 23/09/2564 Asthma 1
2 23/09/2564 คลินิก URI 8
3 23/09/2564 คลินิกกัญชา 2
4 23/09/2564 คลินิกยาเสพติด 22
5 23/09/2564 จิตเวช 1
6 23/09/2564 ตรวจโรคทั่วไป 94
7 23/09/2564 ทันตกรรม 1
8 23/09/2564 ฝากครรภ์ 12
9 23/09/2564 โรคความดัน 2
10 23/09/2564 วัณโรค 14
11 24/09/2564 คลินิก URI 1
12 24/09/2564 คลินิกฉีดวัคซีน COVID-19 944
13 24/09/2564 ตรวจโรคทั่วไป 7
14 24/09/2564 โรคไตวาย 2
15 25/09/2564 ตรวจโรคทั่วไป 2
16 27/09/2564 คลินิก URI 5
17 27/09/2564 คลินิกฉีดวัคซีน COVID-19 601
18 27/09/2564 ตรวจโรคทั่วไป 68
19 27/09/2564 ทันตกรรม 2
20 27/09/2564 ฝากครรภ์ 11
21 27/09/2564 โรคความดัน 1
22 27/09/2564 โรคทัยรอยด์ 1
23 27/09/2564 โรคเบาหวาน 118
24 27/09/2564 วางแผนครอบครัว 10
25 28/09/2564 คลินิก URI 1
26 28/09/2564 คลินิกฉีดวัคซีน COVID-19 427
27 28/09/2564 ตรวจโรคทั่วไป 44
28 28/09/2564 ทันตกรรม 3
29 28/09/2564 ฝากครรภ์ 28
30 29/09/2564 คลินิก URI 2
31 29/09/2564 คลินิกยาเสพติด 1
32 29/09/2564 จิตเวช 1
33 29/09/2564 ตรวจโรคทั่วไป 46
34 29/09/2564 ทันตกรรม 3
35 29/09/2564 โรคทัยรอยด์ 1
36 29/09/2564 โรคเบาหวาน 138
37 29/09/2564 สุขภาพเด็กดี 24
38 30/09/2564 คลินิก URI 3
39 30/09/2564 คลินิกยาเสพติด 11
40 30/09/2564 ตรวจโรคทั่วไป 44
41 30/09/2564 ทันตกรรม 4
42 30/09/2564 ฝากครรภ์ 19
43 30/09/2564 โรคทัยรอยด์ 1
44 01/10/2564 Asthma 48
45 01/10/2564 คลินิก URI 3
46 01/10/2564 คลินิกฉีดวัคซีน COVID-19 788
47 01/10/2564 คลินิกเลิกสุรา 3
48 01/10/2564 ตรวจโรคทั่วไป 35
49 01/10/2564 โรคความดัน 1
50 02/10/2564 คลินิกฉีดวัคซีน COVID-19 244
51 03/10/2564 คลินิกฉีดวัคซีน COVID-19 528
52 04/10/2564 คลินิก URI 4
53 04/10/2564 คลินิกฉีดวัคซีน COVID-19 878
54 04/10/2564 ตรวจโรคทั่วไป 30
55 04/10/2564 ทันตกรรม 2
56 04/10/2564 ฝากครรภ์ 4
57 04/10/2564 โรคความดัน 1
58 04/10/2564 โรคไตวาย 1
59 04/10/2564 โรคเบาหวาน 102
60 04/10/2564 วางแผนครอบครัว 8
61 05/10/2564 คลินิก URI 2
62 05/10/2564 คลินิกฉีดวัคซีน COVID-19 83
63 05/10/2564 จิตเวช 68
64 05/10/2564 ตรวจโรคทั่วไป 29
65 05/10/2564 ทันตกรรม 2
66 05/10/2564 ฝากครรภ์ 20
67 06/10/2564 คลินิก URI 2
68 06/10/2564 คลินิกเลิกสุรา 2
69 06/10/2564 ตรวจโรคทั่วไป 24
70 06/10/2564 ทันตกรรม 1
71 06/10/2564 ฝากครรภ์ 1
72 06/10/2564 โรคเบาหวาน 124
73 06/10/2564 วางแผนครอบครัว 1
74 06/10/2564 สุขภาพเด็กดี 7
75 07/10/2564 คลินิก URI 1
76 07/10/2564 คลินิกวาร์ฟาริน 32
77 07/10/2564 ตรวจโรคทั่วไป 24
78 07/10/2564 ทันตกรรม 2
79 07/10/2564 ฝากครรภ์ 11
80 07/10/2564 โรคทัยรอยด์ 1
81 07/10/2564 โรคเบาหวาน 1
82 07/10/2564 สุขภาพเด็กดี 1
83 08/10/2564 COPD 37
84 08/10/2564 คลินิก URI 3
85 08/10/2564 คลินิกเลิกสุรา 1
86 08/10/2564 ตรวจโรคทั่วไป 17
87 08/10/2564 โรคความดัน 1
88 10/10/2564 คลินิกฉีดวัคซีน COVID-19 1
89 11/10/2564 คลินิก URI 1
90 11/10/2564 คลินิกฉีดวัคซีน COVID-19 701
91 11/10/2564 ตรวจโรคทั่วไป 30
92 11/10/2564 ทันตกรรม 2
93 11/10/2564 ฝากครรภ์ 5
94 11/10/2564 โรคความดัน 147
95 11/10/2564 วางแผนครอบครัว 27
96 12/10/2564 คลินิก CAPD 1
97 12/10/2564 คลินิก URI 1
98 12/10/2564 คลินิกฉีดวัคซีน COVID-19 1104
99 12/10/2564 ตรวจโรคทั่วไป 22
100 12/10/2564 ทันตกรรม 2
101 12/10/2564 ฝากครรภ์ 20
102 12/10/2564 โรคความดัน 1
103 12/10/2564 โรคความดัน-ศสช.สระประทีป 29
104 12/10/2564 โรคไตวาย 42
105 12/10/2564 โรคเบาหวาน-ศสช.สระประทีป 21
106 12/10/2564 วางแผนครอบครัว 1
107 13/10/2564 สุขภาพเด็กดี 3
108 14/10/2564 คลินิก CAPD 2
109 14/10/2564 คลินิก URI 1
110 14/10/2564 คลินิกฉีดวัคซีน COVID-19 767
111 14/10/2564 ตรวจโรคทั่วไป 29
112 14/10/2564 ทันตกรรม 3
113 14/10/2564 ฝากครรภ์ 10
114 14/10/2564 โรคไตวาย 1
115 14/10/2564 โรคเบาหวาน 1
116 15/10/2564 คลินิก URI 3
117 15/10/2564 คลินิกเลิกสุรา 1
118 15/10/2564 ตรวจโรคทั่วไป 28
119 15/10/2564 โรคความดัน 1
120 15/10/2564 โรคไตวาย 63
121 15/10/2564 โรคเบาหวาน 2
122 17/10/2564 ตรวจโรคทั่วไป 1
123 18/10/2564 คลินิก URI 1
124 18/10/2564 คลินิกฉีดวัคซีน COVID-19 1137
125 18/10/2564 ตรวจโรคทั่วไป 19
126 18/10/2564 ฝากครรภ์ 3
127 18/10/2564 โรคเบาหวาน 115
128 18/10/2564 วางแผนครอบครัว 5
129 19/10/2564 คลินิก URI 2
130 19/10/2564 จิตเวช 66
131 19/10/2564 ตรวจโรคทั่วไป 16
132 19/10/2564 ทันตกรรม 2
133 19/10/2564 ฝากครรภ์ 9
134 19/10/2564 โรคไตวาย 1
135 20/10/2564 คลินิก URI 2
136 20/10/2564 คลินิกฉีดวัคซีน COVID-19 21
137 20/10/2564 จิตเวช 1
138 20/10/2564 ตรวจโรคทั่วไป 21
139 20/10/2564 โรคความดัน 1
140 20/10/2564 โรคเบาหวาน 123
141 20/10/2564 สุขภาพเด็กดี 32
142 21/10/2564 คลินิกฉีดวัคซีน COVID-19 334
143 21/10/2564 คลินิกวาร์ฟาริน 29
144 21/10/2564 ตรวจโรคทั่วไป 32
145 21/10/2564 ทันตกรรม 1
146 21/10/2564 ฝากครรภ์ 4
147 21/10/2564 สุขภาพเด็กดี 1
148 22/10/2564 คลินิกฉีดวัคซีน COVID-19 386
149 22/10/2564 ตรวจโรคทั่วไป 5
150 25/10/2564 คลินิก URI 1
151 25/10/2564 ตรวจโรคทั่วไป 16
152 25/10/2564 ฝากครรภ์ 2
153 25/10/2564 โรคความดัน 123
154 25/10/2564 วางแผนครอบครัว 20
155 26/10/2564 คลินิก URI 1
156 26/10/2564 ตรวจโรคทั่วไป 26
157 26/10/2564 ฝากครรภ์ 7
158 27/10/2564 คลินิก URI 2
159 27/10/2564 คลินิกกระตุ้นพัฒนาการ 1
160 27/10/2564 ตรวจโรคทั่วไป 8
161 27/10/2564 โรคความดัน 130
162 27/10/2564 สุขภาพเด็กดี 31
163 28/10/2564 คลินิกกัญชา 4
164 28/10/2564 ตรวจโรคทั่วไป 22
165 28/10/2564 ฝากครรภ์ 2
166 28/10/2564 วัณโรค 12
167 29/10/2564 COPD 1
168 29/10/2564 คลินิก URI 2
169 29/10/2564 คลินิกฉีดวัคซีน COVID-19 1
170 29/10/2564 ตรวจโรคทั่วไป 22
171 29/10/2564 สุขภาพเด็กดี 1
172 30/10/2564 ตรวจโรคทั่วไป 1
173 01/11/2564 คลินิก URI 1
174 01/11/2564 ตรวจโรคทั่วไป 11
175 01/11/2564 ฝากครรภ์ 4
176 01/11/2564 โรคทัยรอยด์ 1
177 01/11/2564 โรคเบาหวาน 105
178 01/11/2564 วางแผนครอบครัว 13
179 02/11/2564 จิตเวช 83
180 02/11/2564 ตรวจโรคทั่วไป 16
181 02/11/2564 โรคความดัน 2
182 02/11/2564 โรคเบาหวาน 1
183 03/11/2564 คลินิก URI 2
184 03/11/2564 ตรวจโรคทั่วไป 8
185 03/11/2564 โรคเบาหวาน 107
186 03/11/2564 สุขภาพเด็กดี 11
187 04/11/2564 คลินิกวาร์ฟาริน 26
188 04/11/2564 ตรวจโรคทั่วไป 11
189 04/11/2564 ฝากครรภ์ 1
190 05/11/2564 Asthma 64
191 05/11/2564 คลินิก URI 1
192 05/11/2564 คลินิกฉีดวัคซีน COVID-19 3
193 05/11/2564 ตรวจโรคทั่วไป 13
194 08/11/2564 ตรวจโรคทั่วไป 30
195 08/11/2564 โรคความดัน 159
196 08/11/2564 โรคความดัน-ศสช.สระประทีป 1
197 08/11/2564 โรคตับ 1
198 08/11/2564 โรคเบาหวาน 1
199 08/11/2564 วางแผนครอบครัว 10
200 09/11/2564 คัดกรอง CVD กลุ่มอายุ 35 ปีขึ้นไป 2
201 09/11/2564 ตรวจโรคทั่วไป 18
202 09/11/2564 โรคความดัน 1
203 09/11/2564 โรคความดัน-ศสช.สระประทีป 20
204 09/11/2564 โรคไตวาย 48
205 09/11/2564 โรคเบาหวาน-ศสช.สระประทีป 27
206 09/11/2564 วางแผนครอบครัว 1
207 10/11/2564 คลินิกฉีดวัคซีน COVID-19 12
208 10/11/2564 ตรวจโรคทั่วไป 13
209 10/11/2564 ฝากครรภ์ 1
210 10/11/2564 โรคความดัน 121
211 10/11/2564 โรคความดัน-ศสช.สระประทีป 1
212 10/11/2564 สุขภาพเด็กดี 14
213 11/11/2564 คลินิก CAPD 16
214 11/11/2564 คลินิก URI 1
215 11/11/2564 ตรวจโรคทั่วไป 25
216 11/11/2564 โรคเบาหวาน 1
217 12/11/2564 COPD 43
218 12/11/2564 คลินิกฉีดวัคซีน COVID-19 4
219 12/11/2564 ตรวจโรคทั่วไป 15
220 15/11/2564 Asthma 1
221 15/11/2564 ตรวจโรคทั่วไป 13
222 15/11/2564 ฝากครรภ์ 1
223 15/11/2564 โรคเบาหวาน 102
224 15/11/2564 วางแผนครอบครัว 7
225 16/11/2564 คลินิก URI 2
226 16/11/2564 จิตเวช 121
227 16/11/2564 ตรวจโรคทั่วไป 15
228 16/11/2564 โรคเบาหวาน 1
229 17/11/2564 คลินิก URI 1
230 17/11/2564 ตรวจโรคทั่วไป 7
231 17/11/2564 โรคความดัน 2
232 17/11/2564 โรคเบาหวาน 85
233 17/11/2564 สุขภาพเด็กดี 17
234 18/11/2564 คลินิก URI 3
235 18/11/2564 คลินิกวาร์ฟาริน 21
236 18/11/2564 ตรวจโรคทั่วไป 16
237 19/11/2564 ตรวจโรคทั่วไป 18
238 19/11/2564 โรคไตวาย 37
239 19/11/2564 โรคเบาหวาน 2
240 22/11/2564 คลินิกฉีดวัคซีน COVID-19 17
241 22/11/2564 ตรวจโรคทั่วไป 13
242 22/11/2564 โรคความดัน 124
243 22/11/2564 โรคไตวาย 1
244 22/11/2564 วางแผนครอบครัว 21
245 23/11/2564 คลินิกฉีดวัคซีน COVID-19 1
246 23/11/2564 ตรวจโรคทั่วไป 9
247 24/11/2564 ตรวจโรคทั่วไป 8
248 24/11/2564 โรคความดัน 133
249 24/11/2564 สุขภาพเด็กดี 15
250 25/11/2564 ตรวจโรคทั่วไป 16
251 25/11/2564 โรคความดัน 2
252 25/11/2564 โรคทัยรอยด์ 2
253 26/11/2564 คลินิก URI 1
254 26/11/2564 คลินิกฉีดวัคซีน COVID-19 6
255 26/11/2564 ตรวจโรคทั่วไป 19
256 26/11/2564 โรคไตวาย 38
257 29/11/2564 คลินิกวาร์ฟาริน 1
258 29/11/2564 ตรวจโรคทั่วไป 14
259 29/11/2564 โรคเบาหวาน 70
260 29/11/2564 วางแผนครอบครัว 14
261 30/11/2564 คลินิกฉีดวัคซีน COVID-19 11
262 30/11/2564 ตรวจโรคทั่วไป 10
263 30/11/2564 โรคความดัน 1
264 30/11/2564 วางแผนครอบครัว 2
265 01/12/2564 ตรวจโรคทั่วไป 6
266 01/12/2564 โรคเบาหวาน 78
267 01/12/2564 สุขภาพเด็กดี 10
268 02/12/2564 คลินิกฉีดวัคซีน COVID-19 1
269 02/12/2564 คลินิกวาร์ฟาริน 16
270 02/12/2564 ตรวจโรคทั่วไป 16
271 02/12/2564 โรคทัยรอยด์ 2
272 03/12/2564 Asthma 85
273 03/12/2564 ตรวจโรคทั่วไป 13
274 03/12/2564 โรคความดัน 1
275 04/12/2564 ฝากครรภ์ 1
276 06/12/2564 ตรวจโรคทั่วไป 1
277 06/12/2564 วางแผนครอบครัว 5
278 07/12/2564 คลินิก URI 2
279 07/12/2564 คลินิกฉีดวัคซีน COVID-19 2
280 07/12/2564 จิตเวช 60
281 07/12/2564 ตรวจโรคทั่วไป 13
282 07/12/2564 โรคไตวาย 1
283 07/12/2564 วางแผนครอบครัว 1
284 08/12/2564 ตรวจโรคทั่วไป 17
285 08/12/2564 โรคความดัน 121
286 08/12/2564 สุขภาพเด็กดี 12
287 09/12/2564 คลินิก URI 1
288 09/12/2564 ตรวจโรคทั่วไป 18
289 09/12/2564 โรคเบาหวาน 2
290 10/12/2564 คลินิกฉีดวัคซีน COVID-19 1
291 10/12/2564 ตรวจโรคทั่วไป 3
292 13/12/2564 COPD 1
293 13/12/2564 ตรวจโรคทั่วไป 17
294 13/12/2564 โรคความดัน 2
295 13/12/2564 โรคเบาหวาน 101
296 13/12/2564 วางแผนครอบครัว 19
297 14/12/2564 ตรวจโรคทั่วไป 15
298 14/12/2564 โรคความดัน-ศสช.สระประทีป 1
299 14/12/2564 โรคไตวาย 17
300 14/12/2564 โรคทัยรอยด์ 1
301 14/12/2564 โรคเบาหวาน-ศสช.สระประทีป 1
302 15/12/2564 ตรวจโรคทั่วไป 9
303 15/12/2564 โรคเบาหวาน 68
304 15/12/2564 สุขภาพเด็กดี 10
305 16/12/2564 คลินิกฉีดวัคซีน COVID-19 1
306 16/12/2564 คลินิกวาร์ฟาริน 16
307 16/12/2564 ตรวจโรคทั่วไป 20
308 16/12/2564 โรคทัยรอยด์ 1
309 17/12/2564 ตรวจโรคทั่วไป 5
310 17/12/2564 โรคไตวาย 34
311 20/12/2564 ตรวจโรคทั่วไป 6
312 20/12/2564 โรคความดัน 168
313 20/12/2564 โรคเบาหวาน 1
314 21/12/2564 จิตเวช 22
315 21/12/2564 ตรวจโรคทั่วไป 3
316 21/12/2564 โรคทัยรอยด์ 1
317 22/12/2564 ตรวจโรคทั่วไป 7
318 22/12/2564 ฝากครรภ์ 2
319 22/12/2564 โรคความดัน 108
320 22/12/2564 โรคเบาหวาน 1
321 22/12/2564 สุขภาพเด็กดี 14
322 23/12/2564 ตรวจโรคทั่วไป 5
323 23/12/2564 โรคทัยรอยด์ 1
324 24/12/2564 ตรวจโรคทั่วไป 13
325 27/12/2564 ตรวจโรคทั่วไป 6
326 27/12/2564 โรคเบาหวาน 36
327 28/12/2564 ตรวจโรคทั่วไป 5
328 29/12/2564 ตรวจโรคทั่วไป 6
329 29/12/2564 โรคเบาหวาน 34
330 29/12/2564 สุขภาพเด็กดี 7
331 30/12/2564 ตรวจโรคทั่วไป 2
332 03/01/2565 ตรวจโรคทั่วไป 11
333 04/01/2565 ตรวจโรคทั่วไป 3
334 05/01/2565 ตรวจโรคทั่วไป 4
335 05/01/2565 โรคเบาหวาน 1
336 05/01/2565 สุขภาพเด็กดี 7
337 06/01/2565 ตรวจโรคทั่วไป 9
338 06/01/2565 โรคทัยรอยด์ 1
339 07/01/2565 ตรวจโรคทั่วไป 8
340 08/01/2565 สุขภาพเด็กดี 1
341 10/01/2565 ตรวจโรคทั่วไป 9
342 10/01/2565 โรคความดัน 110
343 10/01/2565 โรคเบาหวาน 4
344 10/01/2565 วางแผนครอบครัว 1
345 11/01/2565 คลินิก URI 1
346 11/01/2565 ตรวจโรคทั่วไป 5
347 11/01/2565 โรคไตวาย 4
348 12/01/2565 ตรวจโรคทั่วไป 4
349 12/01/2565 โรคความดัน 83
350 12/01/2565 สุขภาพเด็กดี 2
351 13/01/2565 ตรวจโรคทั่วไป 7
352 13/01/2565 โรคทัยรอยด์ 1
353 14/01/2565 COPD 30
354 17/01/2565 ตรวจโรคทั่วไป 2
355 18/01/2565 จิตเวช 2
356 19/01/2565 ตรวจโรคทั่วไป 1
357 19/01/2565 สุขภาพเด็กดี 5
358 20/01/2565 ตรวจโรคทั่วไป 1
359 21/01/2565 ตรวจโรคทั่วไป 3
360 21/01/2565 โรคความดัน 2
361 22/01/2565 ตรวจโรคทั่วไป 1
362 23/01/2565 ตรวจโรคทั่วไป 1
363 24/01/2565 ตรวจโรคทั่วไป 4
364 24/01/2565 โรคความดัน 79
365 24/01/2565 โรคเบาหวาน 1
366 24/01/2565 วางแผนครอบครัว 1
367 25/01/2565 ตรวจโรคทั่วไป 2
368 26/01/2565 ตรวจโรคทั่วไป 2
369 26/01/2565 ฝากครรภ์ 3
370 26/01/2565 สุขภาพเด็กดี 10
371 27/01/2565 ตรวจโรคทั่วไป 2
372 02/02/2565 ตรวจโรคทั่วไป 1
373 02/02/2565 สุขภาพเด็กดี 4
374 03/02/2565 ตรวจโรคทั่วไป 2
375 04/02/2565 ตรวจโรคทั่วไป 1
376 07/02/2565 ตรวจโรคทั่วไป 1
377 07/02/2565 วางแผนครอบครัว 1
378 08/02/2565 ตรวจโรคทั่วไป 3
379 09/02/2565 ตรวจโรคทั่วไป 2
380 09/02/2565 สุขภาพเด็กดี 10
381 10/02/2565 ตรวจโรคทั่วไป 2
382 11/02/2565 ตรวจโรคทั่วไป 1
383 14/02/2565 ตรวจโรคทั่วไป 1
384 14/02/2565 วางแผนครอบครัว 2
385 16/02/2565 ตรวจโรคทั่วไป 1
386 16/02/2565 สุขภาพเด็กดี 6
387 17/02/2565 ตรวจโรคทั่วไป 1
388 18/02/2565 ตรวจโรคทั่วไป 3
389 21/02/2565 ตรวจโรคทั่วไป 3
390 21/02/2565 วางแผนครอบครัว 1
391 22/02/2565 ตรวจโรคทั่วไป 1
392 23/02/2565 สุขภาพเด็กดี 7
393 24/02/2565 ตรวจโรคทั่วไป 2
394 25/02/2565 ตรวจโรคทั่วไป 1
395 28/02/2565 ตรวจโรคทั่วไป 1
396 01/03/2565 ตรวจโรคทั่วไป 1
397 02/03/2565 ตรวจโรคทั่วไป 2
398 02/03/2565 สุขภาพเด็กดี 6
399 04/03/2565 ตรวจโรคทั่วไป 2
400 07/03/2565 ตรวจโรคทั่วไป 3
401 07/03/2565 วางแผนครอบครัว 2
402 09/03/2565 ตรวจโรคทั่วไป 2
403 09/03/2565 สุขภาพเด็กดี 7
404 10/03/2565 ตรวจโรคทั่วไป 4
405 10/03/2565 สุขภาพเด็กดี 1
406 11/03/2565 ตรวจโรคทั่วไป 1
407 14/03/2565 วางแผนครอบครัว 4
408 15/03/2565 สุขภาพเด็กดี 1
409 16/03/2565 สุขภาพเด็กดี 7
410 19/03/2565 สุขภาพเด็กดี 1
411 21/03/2565 วางแผนครอบครัว 1
412 22/03/2565 ฝากครรภ์ 1
413 23/03/2565 สุขภาพเด็กดี 7
414 28/03/2565 วางแผนครอบครัว 3
415 30/03/2565 สุขภาพเด็กดี 8
416 31/03/2565 ฝากครรภ์ 1
417 01/04/2565 ตรวจโรคทั่วไป 2
418 04/04/2565 ตรวจโรคทั่วไป 1
419 04/04/2565 วางแผนครอบครัว 2
420 06/04/2565 ฝากครรภ์ 1
421 06/04/2565 สุขภาพเด็กดี 5
422 13/04/2565 สุขภาพเด็กดี 2
423 20/04/2565 ตรวจโรคทั่วไป 1
424 20/04/2565 สุขภาพเด็กดี 10
425 25/04/2565 วางแผนครอบครัว 1
426 27/04/2565 สุขภาพเด็กดี 10
427 29/04/2565 ตรวจโรคทั่วไป 1
428 02/05/2565 วางแผนครอบครัว 1
429 04/05/2565 สุขภาพเด็กดี 4
430 11/05/2565 สุขภาพเด็กดี 1
431 13/05/2565 ตรวจโรคทั่วไป 1
432 18/05/2565 สุขภาพเด็กดี 7
433 25/05/2565 สุขภาพเด็กดี 7
434 01/06/2565 ตรวจโรคทั่วไป 1
435 01/06/2565 สุขภาพเด็กดี 7
436 06/06/2565 ตรวจโรคทั่วไป 1
437 08/06/2565 สุขภาพเด็กดี 4
438 09/06/2565 ตรวจโรคทั่วไป 1
439 13/06/2565 วางแผนครอบครัว 1
440 15/06/2565 สุขภาพเด็กดี 7
441 16/06/2565 ฝากครรภ์ 1
442 21/06/2565 ตรวจโรคทั่วไป 1
443 22/06/2565 ฝากครรภ์ 1
444 22/06/2565 สุขภาพเด็กดี 8
445 27/06/2565 ตรวจโรคทั่วไป 1
446 29/06/2565 สุขภาพเด็กดี 6
447 30/06/2565 ตรวจโรคทั่วไป 1
448 06/07/2565 ฝากครรภ์ 1
449 06/07/2565 สุขภาพเด็กดี 2
450 08/07/2565 ตรวจโรคทั่วไป 2
451 13/07/2565 สุขภาพเด็กดี 3
452 22/07/2565 ตรวจโรคทั่วไป 1
453 25/07/2565 วางแผนครอบครัว 2
454 27/07/2565 สุขภาพเด็กดี 11
455 03/08/2565 สุขภาพเด็กดี 5
456 10/08/2565 สุขภาพเด็กดี 4
457 15/08/2565 วางแผนครอบครัว 1
458 17/08/2565 สุขภาพเด็กดี 3
459 18/08/2565 สุขภาพเด็กดี 2
460 24/08/2565 สุขภาพเด็กดี 7
461 25/08/2565 สุขภาพเด็กดี 1
462 31/08/2565 ฝากครรภ์ 1
463 07/09/2565 สุขภาพเด็กดี 3
464 12/09/2565 วางแผนครอบครัว 2
465 14/09/2565 วางแผนครอบครัว 1
466 14/09/2565 สุขภาพเด็กดี 4
467 19/09/2565 วางแผนครอบครัว 1
468 21/09/2565 สุขภาพเด็กดี 3