กรองคลินิก
ตารางนัด (ทั้งหมด)
ที่ วันที่นัด ชื่อคลินิก จำนวนคน
1 10/12/2566 คลินิก URI 1
2 10/12/2566 คลินิกวาร์ฟาริน 1
3 10/12/2566 ตรวจโรคทั่วไป 7
4 11/12/2566 คลินิก URI 1
5 11/12/2566 ตรวจโรคทั่วไป 3
6 11/12/2566 วางแผนครอบครัว 9
7 12/12/2566 คลินิก CAPD 1
8 12/12/2566 คลินิก URI 5
9 12/12/2566 คลินิกยาเสพติด 1
10 12/12/2566 คลินิกเลิกสุรา 1
11 12/12/2566 คลินิกวัยรุ่น 3
12 12/12/2566 คลินิกอดบุหรี่ 1
13 12/12/2566 ตรวจโรคทั่วไป 103
14 12/12/2566 ทันตกรรม 2
15 12/12/2566 ฝากครรภ์ 32
16 12/12/2566 แพทย์แผนไทย 2
17 12/12/2566 โรคความดัน 2
18 12/12/2566 โรคไตวาย 56
19 12/12/2566 โรคเบาหวาน 1
20 12/12/2566 โรคเบาหวาน-ศสช.สระประทีป 52
21 12/12/2566 วางแผนครอบครัว 4
22 13/12/2566 คลินิก URI 2
23 13/12/2566 ตรวจโรคทั่วไป 61
24 13/12/2566 ทันตกรรม 7
25 13/12/2566 ฝากครรภ์ 1
26 13/12/2566 แพทย์แผนไทย 2
27 13/12/2566 โรคความดัน 158
28 13/12/2566 โรคความดัน-รพ.สต.โคกไม้ตาย 68
29 13/12/2566 โรคเบาหวาน-รพ.สต.โคกไม้ตาย 5
30 13/12/2566 สุขภาพเด็กดี 21
31 14/12/2566 คลินิก CAPD 11
32 14/12/2566 คลินิก URI 1
33 14/12/2566 คลินิก-Spirometry 3
34 14/12/2566 ตรวจโรคทั่วไป 54
35 14/12/2566 ทันตกรรม 2
36 14/12/2566 ฝากครรภ์ 21
37 14/12/2566 แพทย์แผนไทย 1
38 14/12/2566 โรคความดัน 2
39 14/12/2566 โรคความดัน-รพ.สต.สมบัติเจริญ 22
40 14/12/2566 โรคไตวาย 1
41 14/12/2566 โรคเบาหวาน-รพ.สต.สมบัติเจริญ 43
42 15/12/2566 คลินิกให้คำปรึกษา 1
43 15/12/2566 คลินิกอดบุหรี่ 1
44 15/12/2566 ตรวจโรคทั่วไป 74
45 15/12/2566 โรคความดัน-รพ.สต.สมบัติเจริญ 3
46 15/12/2566 โรคความดัน-รพ.สต.หนองตูม 43
47 15/12/2566 โรคไตวาย 38
48 15/12/2566 โรคเบาหวาน 1
49 15/12/2566 โรคเบาหวาน-รพ.สต.หนองตูม 2
50 16/12/2566 ทันตกรรม 1
51 18/12/2566 คลินิกกระตุ้นพัฒนาการ 2
52 18/12/2566 คลินิกวัยรุ่น 1
53 18/12/2566 ตรวจโรคทั่วไป 42
54 18/12/2566 ทันตกรรม 5
55 18/12/2566 โรคความดัน-รพ.สต.โคกน้อย 61
56 18/12/2566 โรคความดัน-รพ.สต.โคกไม้ตาย 3
57 18/12/2566 โรคความดัน-ศสช.สระประทีป 1
58 18/12/2566 โรคเบาหวาน 145
59 18/12/2566 โรคเบาหวาน-รพ.สต.โคกน้อย 68
60 18/12/2566 วางแผนครอบครัว 22
61 19/12/2566 คลินิกวัยรุ่น 1
62 19/12/2566 จิตเวช 179
63 19/12/2566 ตรวจโรคทั่วไป 31
64 19/12/2566 ทันตกรรม 3
65 19/12/2566 ฝากครรภ์ 16
66 19/12/2566 โรคความดัน-รพ.สต.ราษฎร์พัฒนา 44
67 19/12/2566 โรคเบาหวาน 2
68 19/12/2566 โรคเบาหวาน-รพ.สต.ราษฎร์พัฒนา 60
69 19/12/2566 โรคเบาหวาน-รพ.สต.ราษฎร์สามัคคี 1
70 20/12/2566 คลินิกให้คำปรึกษา 3
71 20/12/2566 ตรวจโรคทั่วไป 38
72 20/12/2566 ทันตกรรม 3
73 20/12/2566 โรคความดัน 2
74 20/12/2566 โรคความดัน-รพ.สต.โคกน้อย 1
75 20/12/2566 โรคความดัน-รพ.สต.สมบัติเจริญ 1
76 20/12/2566 โรคความดัน-รพ.สต.สันติสุข 10
77 20/12/2566 โรคเบาหวาน 136
78 20/12/2566 โรคเบาหวาน-รพ.สต.สันติสุข 35
79 20/12/2566 สุขภาพเด็กดี 14
80 21/12/2566 คลินิก-Spirometry 4
81 21/12/2566 คลินิกเลิกสุรา 1
82 21/12/2566 คลินิกวัยรุ่น 1
83 21/12/2566 คลินิกวาร์ฟาริน 56
84 21/12/2566 ตรวจโรคทั่วไป 28
85 21/12/2566 ทันตกรรม 3
86 21/12/2566 ฝากครรภ์ 21
87 21/12/2566 โรคความดัน-รพ.สต.กุดโบสถ์ 6
88 21/12/2566 โรคเบาหวาน-รพ.สต.กุดโบสถ์ 49
89 21/12/2566 โรคเบาหวาน-รพ.สต.สันติสุข 1
90 22/12/2566 คลินิก URI 1
91 22/12/2566 คลินิกให้คำปรึกษา 2
92 22/12/2566 จิตเวช 1
93 22/12/2566 ตรวจโรคทั่วไป 35
94 22/12/2566 ทันตกรรม 1
95 22/12/2566 โรคความดัน 2
96 22/12/2566 โรคความดัน-รพ.สต.ดอนแขวน 37
97 22/12/2566 โรคไตวาย 36
98 25/12/2566 คลินิกให้คำปรึกษา 1
99 25/12/2566 ตรวจโรคทั่วไป 29
100 25/12/2566 ทันตกรรม 3
101 25/12/2566 โรคความดัน 163
102 25/12/2566 โรคเบาหวาน 1
103 25/12/2566 วัณโรค 1
104 25/12/2566 วางแผนครอบครัว 23
105 26/12/2566 Asthma 1
106 26/12/2566 คลินิก URI 1
107 26/12/2566 ตรวจโรคทั่วไป 31
108 26/12/2566 ทันตกรรม 2
109 26/12/2566 ฝากครรภ์ 14
110 27/12/2566 ตรวจโรคทั่วไป 29
111 27/12/2566 ทันตกรรม 1
112 27/12/2566 โรคความดัน 137
113 27/12/2566 สุขภาพเด็กดี 21
114 28/12/2566 คลินิก-Spirometry 3
115 28/12/2566 คลินิกกัญชา 12
116 28/12/2566 คลินิกวัยรุ่น 1
117 28/12/2566 ตรวจโรคทั่วไป 35
118 28/12/2566 ฝากครรภ์ 11
119 28/12/2566 โรคความดัน 1
120 28/12/2566 วัณโรค 26
121 29/12/2566 คลินิกโรงเรียนเบาหวาน 2
122 29/12/2566 ตรวจโรคทั่วไป 20
123 30/12/2566 วางแผนครอบครัว 1
124 31/12/2566 ตรวจโรคทั่วไป 1
125 01/01/2567 ตรวจโรคทั่วไป 2
126 01/01/2567 วางแผนครอบครัว 5
127 02/01/2567 คลินิก URI 1
128 02/01/2567 คลินิกให้คำปรึกษา 1
129 02/01/2567 จิตเวช 2
130 02/01/2567 ตรวจโรคทั่วไป 11
131 02/01/2567 ฝากครรภ์ 1
132 02/01/2567 วางแผนครอบครัว 1
133 03/01/2567 คลินิกโรงเรียนเบาหวาน 1
134 03/01/2567 คลินิกวัยรุ่น 1
135 03/01/2567 คลินิกให้คำปรึกษา 2
136 03/01/2567 ตรวจโรคทั่วไป 38
137 03/01/2567 ทันตกรรม 2
138 03/01/2567 โรคความดัน 1
139 03/01/2567 โรคเบาหวาน 137
140 03/01/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.โคกไม้ตาย 60
141 03/01/2567 สุขภาพเด็กดี 13
142 04/01/2567 คลินิก-Spirometry 3
143 04/01/2567 คลินิกวัยรุ่น 2
144 04/01/2567 คลินิกวาร์ฟาริน 33
145 04/01/2567 ตรวจโรคทั่วไป 39
146 04/01/2567 ทันตกรรม 2
147 04/01/2567 ฝากครรภ์ 3
148 04/01/2567 โรคความดัน-รพ.สต.กุดโบสถ์ 41
149 04/01/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.กุดโบสถ์ 1
150 05/01/2567 Asthma 51
151 05/01/2567 คลินิก URI 1
152 05/01/2567 ตรวจโรคทั่วไป 29
153 05/01/2567 โรคความดัน 1
154 05/01/2567 โรคความดัน-รพ.สต.หนองตูม 3
155 05/01/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.หนองตูม 50
156 08/01/2567 ตรวจโรคทั่วไป 17
157 08/01/2567 ทันตกรรม 1
158 08/01/2567 ฝากครรภ์ 2
159 08/01/2567 โรคความดัน 122
160 08/01/2567 โรคความดัน-รพ.สต.โคกน้อย 3
161 08/01/2567 โรคเบาหวาน 2
162 08/01/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.โคกน้อย 72
163 08/01/2567 วางแผนครอบครัว 21
164 09/01/2567 ตรวจโรคทั่วไป 35
165 09/01/2567 ทันตกรรม 2
166 09/01/2567 ฝากครรภ์ 8
167 09/01/2567 โรคความดัน-ศสช.สระประทีป 1
168 09/01/2567 โรคไตวาย 26
169 09/01/2567 โรคเบาหวาน-ศสช.สระประทีป 52
170 09/01/2567 โรคมะเร็ง 1
171 10/01/2567 ตรวจโรคทั่วไป 20
172 10/01/2567 ทันตกรรม 1
173 10/01/2567 โรคความดัน 140
174 10/01/2567 โรคความดัน-รพ.สต.โคกไม้ตาย 50
175 10/01/2567 โรคไตวาย 2
176 10/01/2567 โรคเบาหวาน 3
177 10/01/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.โคกไม้ตาย 3
178 10/01/2567 สุขภาพเด็กดี 15
179 11/01/2567 คลินิก CAPD 5
180 11/01/2567 คลินิก-Spirometry 3
181 11/01/2567 ตรวจโรคทั่วไป 21
182 11/01/2567 ทันตกรรม 2
183 11/01/2567 โรคความดัน-รพ.สต.สมบัติเจริญ 27
184 11/01/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.สมบัติเจริญ 36
185 11/01/2567 สุขภาพเด็กดี 1
186 12/01/2567 Asthma 1
187 12/01/2567 COPD 50
188 12/01/2567 ตรวจโรคทั่วไป 17
189 12/01/2567 โรคความดัน 1
190 12/01/2567 โรคความดัน-รพ.สต.ดอนแขวน 6
191 12/01/2567 โรคไตวาย 1
192 12/01/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.ดอนแขวน 46
193 15/01/2567 คลินิกให้คำปรึกษา 2
194 15/01/2567 ตรวจโรคทั่วไป 10
195 15/01/2567 ทันตกรรม 1
196 15/01/2567 โรคความดัน 1
197 15/01/2567 โรคความดัน-รพ.สต.โคกน้อย 36
198 15/01/2567 โรคความดัน-รพ.สต.โคกไม้ตาย 14
199 15/01/2567 โรคเบาหวาน 154
200 15/01/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.โคกน้อย 2
201 15/01/2567 วางแผนครอบครัว 5
202 16/01/2567 จิตเวช 110
203 16/01/2567 ตรวจโรคทั่วไป 24
204 16/01/2567 ทันตกรรม 1
205 16/01/2567 ฝากครรภ์ 2
206 16/01/2567 โรคความดัน 3
207 16/01/2567 โรคความดัน-รพ.สต.ราษฎร์พัฒนา 49
208 16/01/2567 โรคความดัน-รพ.สต.ราษฎร์สามัคคี 5
209 16/01/2567 โรคความดัน-รพ.สต.สมบัติเจริญ 19
210 16/01/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.ราษฎร์พัฒนา 23
211 16/01/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.ราษฎร์สามัคคี 12
212 17/01/2567 คลินิกโรงเรียนเบาหวาน 1
213 17/01/2567 ตรวจโรคทั่วไป 16
214 17/01/2567 ทันตกรรม 1
215 17/01/2567 โรคความดัน-รพ.สต.โคกน้อย 1
216 17/01/2567 โรคความดัน-รพ.สต.โคกไม้ตาย 2
217 17/01/2567 โรคความดัน-รพ.สต.สมบัติเจริญ 1
218 17/01/2567 โรคความดัน-รพ.สต.สันติสุข 13
219 17/01/2567 โรคเบาหวาน 161
220 17/01/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.สันติสุข 26
221 17/01/2567 สุขภาพเด็กดี 15
222 18/01/2567 คลินิก-Spirometry 2
223 18/01/2567 คลินิกวาร์ฟาริน 32
224 18/01/2567 ตรวจโรคทั่วไป 15
225 18/01/2567 ทันตกรรม 1
226 18/01/2567 ฝากครรภ์ 1
227 18/01/2567 โรคเบาหวาน 1
228 18/01/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.กุดโบสถ์ 55
229 18/01/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.โคกน้อย 1
230 18/01/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.สันติสุข 2
231 19/01/2567 ตรวจโรคทั่วไป 26
232 19/01/2567 โรคความดัน-รพ.สต.หนองตูม 26
233 19/01/2567 โรคไตวาย 33
234 22/01/2567 คลินิก URI 1
235 22/01/2567 จิตเวช 1
236 22/01/2567 ตรวจโรคทั่วไป 11
237 22/01/2567 ทันตกรรม 1
238 22/01/2567 โรคความดัน 114
239 22/01/2567 โรคเบาหวาน 29
240 22/01/2567 วางแผนครอบครัว 14
241 23/01/2567 ตรวจโรคทั่วไป 31
242 23/01/2567 ทันตกรรม 1
243 23/01/2567 ฝากครรภ์ 1
244 24/01/2567 ตรวจโรคทั่วไป 17
245 24/01/2567 ฝากครรภ์ 1
246 24/01/2567 โรคความดัน 142
247 24/01/2567 สุขภาพเด็กดี 18
248 25/01/2567 คลินิก-Spirometry 3
249 25/01/2567 คลินิกกัญชา 6
250 25/01/2567 ตรวจโรคทั่วไป 14
251 25/01/2567 ทันตกรรม 1
252 26/01/2567 ตรวจโรคทั่วไป 11
253 26/01/2567 โรคความดัน-รพ.สต.ดอนแขวน 8
254 26/01/2567 โรคไตวาย 36
255 26/01/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.ดอนแขวน 3
256 27/01/2567 วางแผนครอบครัว 1
257 28/01/2567 วางแผนครอบครัว 1
258 29/01/2567 จิตเวช 1
259 29/01/2567 ตรวจโรคทั่วไป 17
260 29/01/2567 ทันตกรรม 1
261 29/01/2567 โรคเบาหวาน 97
262 29/01/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.ราษฎร์สามัคคี 1
263 29/01/2567 วางแผนครอบครัว 5
264 30/01/2567 คลินิกโรงเรียนเบาหวาน 36
265 30/01/2567 ตรวจโรคทั่วไป 25
266 30/01/2567 ฝากครรภ์ 1
267 31/01/2567 ตรวจโรคทั่วไป 17
268 31/01/2567 โรคความดัน 1
269 31/01/2567 โรคเบาหวาน 93
270 31/01/2567 สุขภาพเด็กดี 11
271 01/02/2567 คลินิก-Spirometry 1
272 01/02/2567 คลินิกวาร์ฟาริน 19
273 01/02/2567 ตรวจโรคทั่วไป 27
274 01/02/2567 โรคความดัน-รพ.สต.กุดโบสถ์ 6
275 02/02/2567 Asthma 38
276 02/02/2567 ตรวจโรคทั่วไป 32
277 02/02/2567 โรคความดัน-รพ.สต.หนองตูม 2
278 02/02/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.ดอนแขวน 1
279 02/02/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.หนองตูม 19
280 05/02/2567 ตรวจโรคทั่วไป 6
281 05/02/2567 โรคความดัน-รพ.สต.ราษฎร์สามัคคี 18
282 05/02/2567 โรคความดัน-รพ.สต.สันติสุข 7
283 05/02/2567 โรคไตวาย 1
284 05/02/2567 โรคเบาหวาน 107
285 05/02/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.ราษฎร์สามัคคี 25
286 05/02/2567 วางแผนครอบครัว 10
287 06/02/2567 จิตเวช 102
288 06/02/2567 ตรวจโรคทั่วไป 11
289 06/02/2567 โรคความดัน-รพ.สต.ราษฎร์พัฒนา 3
290 06/02/2567 โรคความดัน-รพ.สต.หนองตูม 1
291 06/02/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.โคกไม้ตาย 1
292 06/02/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.ราษฎร์พัฒนา 18
293 06/02/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.ราษฎร์สามัคคี 28
294 07/02/2567 ตรวจโรคทั่วไป 8
295 07/02/2567 โรคความดัน-รพ.สต.โคกไม้ตาย 1
296 07/02/2567 โรคเบาหวาน 85
297 07/02/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.โคกไม้ตาย 30
298 07/02/2567 สุขภาพเด็กดี 13
299 08/02/2567 COPD 1
300 08/02/2567 ตรวจโรคทั่วไป 9
301 08/02/2567 โรคความดัน-รพ.สต.สมบัติเจริญ 19
302 08/02/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.ดอนแขวน 1
303 08/02/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.สมบัติเจริญ 23
304 09/02/2567 COPD 27
305 09/02/2567 ตรวจโรคทั่วไป 18
306 09/02/2567 โรคความดัน-รพ.สต.ดอนแขวน 2
307 09/02/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.โคกไม้ตาย 1
308 09/02/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.ดอนแขวน 8
309 12/02/2567 ตรวจโรคทั่วไป 8
310 12/02/2567 โรคความดัน 113
311 12/02/2567 โรคความดัน-รพ.สต.โคกน้อย 3
312 12/02/2567 โรคความดัน-รพ.สต.โคกไม้ตาย 1
313 12/02/2567 โรคไตวาย 1
314 12/02/2567 โรคเบาหวาน 1
315 12/02/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.โคกน้อย 47
316 12/02/2567 วางแผนครอบครัว 8
317 13/02/2567 ตรวจโรคทั่วไป 17
318 13/02/2567 โรคความดัน 1
319 13/02/2567 โรคไตวาย 18
320 13/02/2567 โรคเบาหวาน-ศสช.สระประทีป 1
321 14/02/2567 ตรวจโรคทั่วไป 11
322 14/02/2567 ฝากครรภ์ 1
323 14/02/2567 โรคความดัน 138
324 14/02/2567 โรคความดัน-รพ.สต.โคกไม้ตาย 46
325 14/02/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.โคกไม้ตาย 2
326 14/02/2567 สุขภาพเด็กดี 18
327 15/02/2567 คลินิกวาร์ฟาริน 10
328 15/02/2567 ตรวจโรคทั่วไป 11
329 15/02/2567 ฝากครรภ์ 1
330 15/02/2567 โรคความดัน 1
331 16/02/2567 ตรวจโรคทั่วไป 11
332 16/02/2567 โรคความดัน-รพ.สต.หนองตูม 44
333 16/02/2567 โรคไตวาย 14
334 16/02/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.หนองตูม 1
335 19/02/2567 ตรวจโรคทั่วไป 15
336 19/02/2567 โรคความดัน-รพ.สต.โคกน้อย 50
337 19/02/2567 โรคเบาหวาน 93
338 19/02/2567 วางแผนครอบครัว 28
339 19/02/2567 สุขภาพเด็กดี 1
340 20/02/2567 คลินิกยาเสพติด 1
341 20/02/2567 จิตเวช 13
342 20/02/2567 ตรวจโรคทั่วไป 20
343 20/02/2567 โรคความดัน-รพ.สต.ราษฎร์พัฒนา 38
344 20/02/2567 โรคความดัน-รพ.สต.สันติสุข 1
345 21/02/2567 ตรวจโรคทั่วไป 23
346 21/02/2567 โรคความดัน-รพ.สต.สันติสุข 15
347 21/02/2567 โรคเบาหวาน 52
348 21/02/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.สันติสุข 36
349 21/02/2567 สุขภาพเด็กดี 5
350 22/02/2567 คลินิกกัญชา 1
351 22/02/2567 ตรวจโรคทั่วไป 20
352 22/02/2567 โรคเบาหวาน 1
353 23/02/2567 ตรวจโรคทั่วไป 10
354 23/02/2567 โรคความดัน-รพ.สต.ดอนแขวน 29
355 23/02/2567 โรคไตวาย 28
356 26/02/2567 ตรวจโรคทั่วไป 3
357 26/02/2567 วางแผนครอบครัว 1
358 27/02/2567 ตรวจโรคทั่วไป 10
359 27/02/2567 โรคความดัน-รพ.สต.ดอนแขวน 1
360 28/02/2567 ตรวจโรคทั่วไป 15
361 28/02/2567 โรคความดัน 101
362 28/02/2567 สุขภาพเด็กดี 7
363 29/02/2567 คลินิกโรงเรียนเบาหวาน 2
364 29/02/2567 ตรวจโรคทั่วไป 12
365 01/03/2567 Asthma 43
366 01/03/2567 คลินิก CAPD 1
367 01/03/2567 ตรวจโรคทั่วไป 13
368 01/03/2567 โรคความดัน-รพ.สต.หนองตูม 1
369 01/03/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.ดอนแขวน 3
370 01/03/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.หนองตูม 27
371 04/03/2567 ตรวจโรคทั่วไป 3
372 04/03/2567 โรคความดัน-รพ.สต.ราษฎร์สามัคคี 23
373 04/03/2567 โรคความดัน-รพ.สต.สันติสุข 4
374 04/03/2567 โรคเบาหวาน 72
375 04/03/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.ราษฎร์สามัคคี 8
376 04/03/2567 วางแผนครอบครัว 6
377 05/03/2567 จิตเวช 2
378 05/03/2567 ตรวจโรคทั่วไป 2
379 06/03/2567 ตรวจโรคทั่วไป 4
380 06/03/2567 โรคความดัน-รพ.สต.ราษฎร์สามัคคี 1
381 06/03/2567 โรคเบาหวาน 62
382 06/03/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.โคกไม้ตาย 32
383 06/03/2567 สุขภาพเด็กดี 10
384 07/03/2567 คลินิกวาร์ฟาริน 7
385 07/03/2567 ตรวจโรคทั่วไป 5
386 07/03/2567 โรคความดัน-รพ.สต.กุดโบสถ์ 56
387 07/03/2567 โรคหลอดเลือดหัวใจและหัวใจขาดเลือด 1
388 08/03/2567 COPD 28
389 08/03/2567 ตรวจโรคทั่วไป 4
390 08/03/2567 ทันตกรรม 1
391 08/03/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.โคกไม้ตาย 1
392 08/03/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.ดอนแขวน 27
393 08/03/2567 วางแผนครอบครัว 2
394 11/03/2567 ตรวจโรคทั่วไป 1
395 11/03/2567 โรคความดัน 57
396 11/03/2567 โรคเบาหวาน 2
397 11/03/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.โคกน้อย 1
398 11/03/2567 วางแผนครอบครัว 5
399 12/03/2567 ตรวจโรคทั่วไป 3
400 12/03/2567 โรคไตวาย 16
401 12/03/2567 โรคเบาหวาน-ศสช.สระประทีป 1
402 13/03/2567 ตรวจโรคทั่วไป 4
403 13/03/2567 โรคความดัน 91
404 13/03/2567 สุขภาพเด็กดี 13
405 14/03/2567 ตรวจโรคทั่วไป 2
406 14/03/2567 สุขภาพเด็กดี 1
407 15/03/2567 ตรวจโรคทั่วไป 6
408 15/03/2567 โรคไตวาย 3
409 18/03/2567 ตรวจโรคทั่วไป 4
410 18/03/2567 โรคเบาหวาน 69
411 18/03/2567 วางแผนครอบครัว 3
412 19/03/2567 จิตเวช 1
413 19/03/2567 ตรวจโรคทั่วไป 13
414 19/03/2567 โรคเบาหวาน 1
415 20/03/2567 ตรวจโรคทั่วไป 5
416 20/03/2567 โรคเบาหวาน 45
417 20/03/2567 สุขภาพเด็กดี 3
418 21/03/2567 คลินิกวาร์ฟาริน 1
419 21/03/2567 ตรวจโรคทั่วไป 11
420 21/03/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.กุดโบสถ์ 1
421 22/03/2567 ตรวจโรคทั่วไป 1
422 22/03/2567 โรคความดัน 2
423 25/03/2567 ตรวจโรคทั่วไป 2
424 25/03/2567 โรคความดัน 79
425 25/03/2567 โรคเบาหวาน 3
426 25/03/2567 วางแผนครอบครัว 2
427 26/03/2567 ตรวจโรคทั่วไป 1
428 27/03/2567 ตรวจโรคทั่วไป 2
429 27/03/2567 โรคความดัน 65
430 27/03/2567 สุขภาพเด็กดี 13
431 28/03/2567 ตรวจโรคทั่วไป 6
432 29/03/2567 คลินิกโรงเรียนเบาหวาน 4
433 29/03/2567 ตรวจโรคทั่วไป 3
434 31/03/2567 วางแผนครอบครัว 1
435 01/04/2567 ตรวจโรคทั่วไป 6
436 01/04/2567 ทันตกรรม 1
437 01/04/2567 โรคความดัน-รพ.สต.ราษฎร์สามัคคี 11
438 01/04/2567 โรคความดัน-รพ.สต.สันติสุข 6
439 01/04/2567 โรคเบาหวาน 46
440 01/04/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.ราษฎร์สามัคคี 7
441 02/04/2567 ตรวจโรคทั่วไป 5
442 02/04/2567 โรคความดัน-รพ.สต.ราษฎร์พัฒนา 1
443 03/04/2567 ตรวจโรคทั่วไป 2
444 03/04/2567 โรคเบาหวาน 1
445 03/04/2567 สุขภาพเด็กดี 4
446 04/04/2567 ตรวจโรคทั่วไป 4
447 05/04/2567 Asthma 39
448 05/04/2567 ตรวจโรคทั่วไป 4
449 08/04/2567 ตรวจโรคทั่วไป 1
450 08/04/2567 วางแผนครอบครัว 1
451 09/04/2567 ตรวจโรคทั่วไป 3
452 10/04/2567 สุขภาพเด็กดี 4
453 11/04/2567 ตรวจโรคทั่วไป 4
454 11/04/2567 โรคความดัน-รพ.สต.สันติสุข 1
455 12/04/2567 COPD 3
456 12/04/2567 ตรวจโรคทั่วไป 1
457 17/04/2567 ตรวจโรคทั่วไป 11
458 17/04/2567 สุขภาพเด็กดี 5
459 18/04/2567 ตรวจโรคทั่วไป 3
460 19/04/2567 ตรวจโรคทั่วไป 3
461 19/04/2567 วางแผนครอบครัว 1
462 21/04/2567 ตรวจโรคทั่วไป 1
463 22/04/2567 ตรวจโรคทั่วไป 1
464 23/04/2567 ตรวจโรคทั่วไป 2
465 23/04/2567 ทันตกรรม 1
466 24/04/2567 ตรวจโรคทั่วไป 1
467 24/04/2567 สุขภาพเด็กดี 7
468 25/04/2567 คลินิก URI 1
469 26/04/2567 ตรวจโรคทั่วไป 3
470 29/04/2567 ตรวจโรคทั่วไป 2
471 30/04/2567 ตรวจโรคทั่วไป 1
472 01/05/2567 ตรวจโรคทั่วไป 3
473 01/05/2567 สุขภาพเด็กดี 9
474 02/05/2567 ตรวจโรคทั่วไป 2
475 02/05/2567 โรคทัยรอยด์ 1
476 03/05/2567 ตรวจโรคทั่วไป 4
477 06/05/2567 วางแผนครอบครัว 2
478 08/05/2567 ตรวจโรคทั่วไป 1
479 08/05/2567 สุขภาพเด็กดี 5
480 09/05/2567 ตรวจโรคทั่วไป 4
481 09/05/2567 โรคทัยรอยด์ 1
482 10/05/2567 ตรวจโรคทั่วไป 5
483 13/05/2567 ตรวจโรคทั่วไป 8
484 13/05/2567 วางแผนครอบครัว 3
485 14/05/2567 ตรวจโรคทั่วไป 1
486 15/05/2567 ตรวจโรคทั่วไป 4
487 15/05/2567 สุขภาพเด็กดี 9
488 16/05/2567 ตรวจโรคทั่วไป 2
489 17/05/2567 ตรวจโรคทั่วไป 2
490 17/05/2567 โรคเบาหวาน 1
491 20/05/2567 ตรวจโรคทั่วไป 1
492 20/05/2567 โรคความดัน 3
493 20/05/2567 วางแผนครอบครัว 1
494 21/05/2567 ตรวจโรคทั่วไป 1
495 22/05/2567 สุขภาพเด็กดี 2
496 23/05/2567 ตรวจโรคทั่วไป 3
497 24/05/2567 ตรวจโรคทั่วไป 2
498 27/05/2567 วางแผนครอบครัว 4
499 29/05/2567 สุขภาพเด็กดี 11
500 03/06/2567 วางแผนครอบครัว 1
501 05/06/2567 ทันตกรรม 1
502 05/06/2567 สุขภาพเด็กดี 2
503 07/06/2567 วางแผนครอบครัว 1
504 12/06/2567 สุขภาพเด็กดี 1
505 13/06/2567 ตรวจโรคทั่วไป 1
506 17/06/2567 วางแผนครอบครัว 8
507 19/06/2567 สุขภาพเด็กดี 6
508 26/06/2567 ตรวจโรคทั่วไป 1
509 26/06/2567 สุขภาพเด็กดี 7
510 01/07/2567 ตรวจโรคทั่วไป 4
511 01/07/2567 วางแผนครอบครัว 1
512 02/07/2567 ตรวจโรคทั่วไป 1
513 03/07/2567 สุขภาพเด็กดี 6
514 04/07/2567 ตรวจโรคทั่วไป 1
515 05/07/2567 ตรวจโรคทั่วไป 1
516 08/07/2567 ตรวจโรคทั่วไป 2
517 08/07/2567 วางแผนครอบครัว 1
518 09/07/2567 ตรวจโรคทั่วไป 1
519 10/07/2567 ฝากครรภ์ 1
520 10/07/2567 โรคความดัน-รพ.สต.โคกไม้ตาย 1
521 10/07/2567 สุขภาพเด็กดี 5
522 11/07/2567 วางแผนครอบครัว 1
523 12/07/2567 ตรวจโรคทั่วไป 1
524 12/07/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.ดอนแขวน 1
525 15/07/2567 วางแผนครอบครัว 1
526 16/07/2567 ตรวจโรคทั่วไป 4
527 17/07/2567 ตรวจโรคทั่วไป 1
528 17/07/2567 สุขภาพเด็กดี 2
529 18/07/2567 ตรวจโรคทั่วไป 1
530 22/07/2567 ตรวจโรคทั่วไป 1
531 22/07/2567 วางแผนครอบครัว 2
532 24/07/2567 สุขภาพเด็กดี 6
533 25/07/2567 ตรวจโรคทั่วไป 2
534 29/07/2567 วางแผนครอบครัว 1
535 31/07/2567 ฝากครรภ์ 1
536 31/07/2567 สุขภาพเด็กดี 4
537 05/08/2567 วางแผนครอบครัว 1
538 06/08/2567 ตรวจโรคทั่วไป 2
539 07/08/2567 สุขภาพเด็กดี 2
540 08/08/2567 ตรวจโรคทั่วไป 1
541 08/08/2567 สุขภาพเด็กดี 1
542 09/08/2567 โรคความดัน 1
543 10/08/2567 วางแผนครอบครัว 1
544 12/08/2567 วางแผนครอบครัว 3
545 14/08/2567 สุขภาพเด็กดี 6
546 16/08/2567 ตรวจโรคทั่วไป 1
547 19/08/2567 วางแผนครอบครัว 2
548 22/08/2567 ตรวจโรคทั่วไป 1
549 26/08/2567 วางแผนครอบครัว 2
550 28/08/2567 ตรวจโรคทั่วไป 1
551 28/08/2567 ฝากครรภ์ 1
552 28/08/2567 สุขภาพเด็กดี 6
553 02/09/2567 ตรวจโรคทั่วไป 2
554 02/09/2567 ฝากครรภ์ 1
555 02/09/2567 วางแผนครอบครัว 3
556 04/09/2567 สุขภาพเด็กดี 3
557 09/09/2567 ตรวจโรคทั่วไป 1
558 09/09/2567 ฝากครรภ์ 2
559 10/09/2567 ตรวจโรคทั่วไป 1
560 11/09/2567 ตรวจโรคทั่วไป 2
561 11/09/2567 ทันตกรรม 1
562 11/09/2567 สุขภาพเด็กดี 3
563 16/09/2567 วางแผนครอบครัว 2
564 17/09/2567 ตรวจโรคทั่วไป 1
565 18/09/2567 สุขภาพเด็กดี 2
566 20/09/2567 ตรวจโรคทั่วไป 1
567 23/09/2567 วางแผนครอบครัว 1
568 25/09/2567 ตรวจโรคทั่วไป 2
569 25/09/2567 สุขภาพเด็กดี 5
570 27/09/2567 ตรวจโรคทั่วไป 1
571 27/09/2567 วางแผนครอบครัว 1
572 30/09/2567 วางแผนครอบครัว 1
573 02/10/2567 ตรวจโรคทั่วไป 1
574 02/10/2567 สุขภาพเด็กดี 2
575 03/10/2567 ตรวจโรคทั่วไป 1
576 04/10/2567 ตรวจโรคทั่วไป 2
577 07/10/2567 ตรวจโรคทั่วไป 1
578 07/10/2567 ฝากครรภ์ 2
579 07/10/2567 วางแผนครอบครัว 3
580 09/10/2567 สุขภาพเด็กดี 4
581 14/10/2567 วางแผนครอบครัว 2
582 16/10/2567 สุขภาพเด็กดี 4
583 17/10/2567 สุขภาพเด็กดี 1
584 21/10/2567 ตรวจโรคทั่วไป 1
585 21/10/2567 วางแผนครอบครัว 4
586 22/10/2567 สุขภาพเด็กดี 1
587 23/10/2567 สุขภาพเด็กดี 12
588 29/10/2567 ตรวจโรคทั่วไป 1
589 30/10/2567 สุขภาพเด็กดี 5
590 04/11/2567 วางแผนครอบครัว 2
591 05/11/2567 Asthma 1
592 06/11/2567 ตรวจโรคทั่วไป 1
593 06/11/2567 สุขภาพเด็กดี 2
594 08/11/2567 วางแผนครอบครัว 1
595 11/11/2567 วางแผนครอบครัว 1
596 13/11/2567 โรคเบาหวาน 1
597 13/11/2567 สุขภาพเด็กดี 4
598 18/11/2567 วางแผนครอบครัว 5
599 19/11/2567 ฝากครรภ์ 1
600 20/11/2567 สุขภาพเด็กดี 3
601 25/11/2567 วางแผนครอบครัว 6
602 27/11/2567 สุขภาพเด็กดี 6
603 02/12/2567 วางแผนครอบครัว 1
604 04/12/2567 โรคความดัน 1
605 04/12/2567 โรคเบาหวาน 1
606 04/12/2567 สุขภาพเด็กดี 5
607 05/12/2567 Asthma 1
608 06/12/2567 สุขภาพเด็กดี 1
609 09/12/2567 วางแผนครอบครัว 2