กรองคลินิก
ตารางนัด (ทั้งหมด)
ที่ วันที่นัด ชื่อคลินิก จำนวนคน
1 26/06/2567 คลินิก URI 2
2 26/06/2567 คลินิกวัยรุ่น 2
3 26/06/2567 ตรวจโรคทั่วไป 60
4 26/06/2567 ทันตกรรม 17
5 26/06/2567 แพทย์แผนไทย 1
6 26/06/2567 โรคความดัน 152
7 26/06/2567 โรคเบาหวาน 2
8 26/06/2567 วัณโรค 3
9 26/06/2567 สุขภาพเด็กดี 20
10 27/06/2567 คลินิก URI 3
11 27/06/2567 คลินิก-Spirometry 3
12 27/06/2567 คลินิกกัญชา 9
13 27/06/2567 ตรวจโรคทั่วไป 56
14 27/06/2567 ทันตกรรม 9
15 27/06/2567 ฝากครรภ์ 19
16 27/06/2567 แพทย์แผนไทย 2
17 27/06/2567 วัณโรค 13
18 28/06/2567 คลินิก URI 2
19 28/06/2567 คลินิกวัยรุ่น 2
20 28/06/2567 ตรวจโรคทั่วไป 58
21 28/06/2567 ทันตกรรม 5
22 28/06/2567 แพทย์แผนไทย 1
23 28/06/2567 โรคความดัน-รพ.สต.ดอนแขวน 23
24 28/06/2567 โรคความดัน-รพ.สต.ราษฎร์พัฒนา 1
25 28/06/2567 โรคไตวาย 43
26 28/06/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.โคกน้อย 1
27 28/06/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.ดอนแขวน 4
28 29/06/2567 ทันตกรรม 5
29 01/07/2567 คลินิก URI 1
30 01/07/2567 คลินิกเลิกสุรา 1
31 01/07/2567 ตรวจโรคทั่วไป 47
32 01/07/2567 ทันตกรรม 12
33 01/07/2567 โรคความดัน-รพ.สต.ราษฎร์สามัคคี 52
34 01/07/2567 โรคเบาหวาน 106
35 01/07/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.ราษฎร์สามัคคี 7
36 01/07/2567 วางแผนครอบครัว 6
37 01/07/2567 สุขภาพเด็กดี 2
38 02/07/2567 คลินิก URI 1
39 02/07/2567 คลินิกกระตุ้นพัฒนาการ 1
40 02/07/2567 คลินิกให้คำปรึกษา 3
41 02/07/2567 จิตเวช 42
42 02/07/2567 ตรวจโรคทั่วไป 65
43 02/07/2567 ทันตกรรม 8
44 02/07/2567 ฝากครรภ์ 28
45 02/07/2567 โรคความดัน-รพ.สต.ราษฎร์พัฒนา 1
46 02/07/2567 โรคความดัน-รพ.สต.ราษฎร์สามัคคี 3
47 02/07/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.ราษฎร์พัฒนา 43
48 02/07/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.ราษฎร์สามัคคี 3
49 02/07/2567 สุขภาพเด็กดี 1
50 03/07/2567 คลินิก URI 1
51 03/07/2567 คลินิกกระตุ้นพัฒนาการ 1
52 03/07/2567 ตรวจโรคทั่วไป 23
53 03/07/2567 ทันตกรรม 6
54 03/07/2567 โรคความดัน 1
55 03/07/2567 โรคความดัน-รพ.สต.โคกไม้ตาย 9
56 03/07/2567 โรคเบาหวาน 155
57 03/07/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.โคกไม้ตาย 45
58 03/07/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.ราษฎร์สามัคคี 3
59 03/07/2567 สุขภาพเด็กดี 14
60 04/07/2567 คลินิก URI 1
61 04/07/2567 คลินิก-Spirometry 2
62 04/07/2567 คลินิกวัยรุ่น 1
63 04/07/2567 คลินิกวาร์ฟาริน 40
64 04/07/2567 ตรวจโรคทั่วไป 32
65 04/07/2567 ทันตกรรม 6
66 04/07/2567 ฝากครรภ์ 9
67 04/07/2567 โรคความดัน-รพ.สต.กุดโบสถ์ 19
68 04/07/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.กุดโบสถ์ 1
69 04/07/2567 สุขภาพเด็กดี 3
70 05/07/2567 Asthma 62
71 05/07/2567 คลินิก URI 1
72 05/07/2567 คลินิกให้คำปรึกษา 1
73 05/07/2567 ตรวจโรคทั่วไป 36
74 05/07/2567 ทันตกรรม 2
75 05/07/2567 โรคเบาหวาน 1
76 05/07/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.หนองตูม 43
77 06/07/2567 ทันตกรรม 1
78 08/07/2567 คลินิกให้คำปรึกษา 2
79 08/07/2567 จิตเวช 1
80 08/07/2567 ตรวจโรคทั่วไป 26
81 08/07/2567 ทันตกรรม 6
82 08/07/2567 โรคความดัน 173
83 08/07/2567 โรคความดัน-รพ.สต.โคกน้อย 2
84 08/07/2567 โรคความดัน-รพ.สต.โคกไม้ตาย 1
85 08/07/2567 โรคความดัน-รพ.สต.หนองตูม 1
86 08/07/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.โคกน้อย 70
87 08/07/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.หนองตูม 12
88 08/07/2567 วางแผนครอบครัว 12
89 09/07/2567 คลินิกวัยรุ่น 1
90 09/07/2567 คลินิกให้คำปรึกษา 2
91 09/07/2567 ตรวจโรคทั่วไป 43
92 09/07/2567 ทันตกรรม 8
93 09/07/2567 ฝากครรภ์ 24
94 09/07/2567 โรคความดัน 4
95 09/07/2567 โรคความดัน-รพ.สต.โคกน้อย 1
96 09/07/2567 โรคความดัน-ศสช.สระประทีป 55
97 09/07/2567 โรคไตวาย 47
98 09/07/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.โคกไม้ตาย 1
99 09/07/2567 โรคเบาหวาน-ศสช.สระประทีป 10
100 10/07/2567 คลินิกกระตุ้นพัฒนาการ 1
101 10/07/2567 คลินิกให้คำปรึกษา 1
102 10/07/2567 ตรวจโรคทั่วไป 18
103 10/07/2567 ทันตกรรม 8
104 10/07/2567 ฝากครรภ์ 1
105 10/07/2567 โรคความดัน 183
106 10/07/2567 โรคความดัน-รพ.สต.โคกไม้ตาย 37
107 10/07/2567 โรคไตวาย 2
108 10/07/2567 โรคเบาหวาน 2
109 10/07/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.โคกไม้ตาย 26
110 10/07/2567 สุขภาพเด็กดี 23
111 11/07/2567 คลินิก CAPD 4
112 11/07/2567 คลินิก URI 1
113 11/07/2567 คลินิก-Spirometry 3
114 11/07/2567 ตรวจโรคทั่วไป 37
115 11/07/2567 ทันตกรรม 5
116 11/07/2567 ฝากครรภ์ 5
117 11/07/2567 โรคความดัน-รพ.สต.โคกไม้ตาย 4
118 11/07/2567 โรคความดัน-รพ.สต.สมบัติเจริญ 12
119 11/07/2567 โรคไตวาย 1
120 11/07/2567 โรคเบาหวาน 1
121 11/07/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.สมบัติเจริญ 61
122 11/07/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.หนองตูม 5
123 11/07/2567 วางแผนครอบครัว 1
124 12/07/2567 Asthma 2
125 12/07/2567 COPD 36
126 12/07/2567 คลินิกวัยรุ่น 1
127 12/07/2567 คลินิกให้คำปรึกษา 1
128 12/07/2567 จิตเวช 1
129 12/07/2567 ตรวจโรคทั่วไป 21
130 12/07/2567 ทันตกรรม 1
131 12/07/2567 โรคความดัน-รพ.สต.ดอนแขวน 5
132 12/07/2567 โรคความดัน-รพ.สต.ราษฎร์พัฒนา 1
133 12/07/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.ดอนแขวน 29
134 12/07/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.หนองตูม 2
135 15/07/2567 คลินิกกระตุ้นพัฒนาการ 2
136 15/07/2567 ตรวจโรคทั่วไป 22
137 15/07/2567 ทันตกรรม 6
138 15/07/2567 โรคความดัน-รพ.สต.โคกน้อย 65
139 15/07/2567 โรคความดัน-รพ.สต.ราษฎร์พัฒนา 1
140 15/07/2567 โรคความดัน-รพ.สต.สมบัติเจริญ 1
141 15/07/2567 โรคเบาหวาน 148
142 15/07/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.โคกน้อย 3
143 15/07/2567 วางแผนครอบครัว 12
144 16/07/2567 คลินิก URI 1
145 16/07/2567 คลินิกให้คำปรึกษา 1
146 16/07/2567 จิตเวช 101
147 16/07/2567 ตรวจโรคทั่วไป 31
148 16/07/2567 ทันตกรรม 4
149 16/07/2567 ฝากครรภ์ 21
150 16/07/2567 โรคความดัน 1
151 16/07/2567 โรคความดัน-รพ.สต.โคกน้อย 1
152 16/07/2567 โรคความดัน-รพ.สต.ราษฎร์พัฒนา 37
153 16/07/2567 โรคความดัน-รพ.สต.ราษฎร์สามัคคี 10
154 16/07/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.ราษฎร์พัฒนา 11
155 16/07/2567 วางแผนครอบครัว 1
156 17/07/2567 คลินิกกระตุ้นพัฒนาการ 1
157 17/07/2567 ตรวจโรคทั่วไป 18
158 17/07/2567 ทันตกรรม 5
159 17/07/2567 โรคความดัน 1
160 17/07/2567 โรคความดัน-รพ.สต.โคกน้อย 1
161 17/07/2567 โรคความดัน-รพ.สต.ราษฎร์พัฒนา 4
162 17/07/2567 โรคความดัน-รพ.สต.สันติสุข 4
163 17/07/2567 โรคเบาหวาน 174
164 17/07/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.สันติสุข 44
165 17/07/2567 สุขภาพเด็กดี 17
166 18/07/2567 คลินิก URI 1
167 18/07/2567 คลินิก-Spirometry 3
168 18/07/2567 คลินิกวาร์ฟาริน 43
169 18/07/2567 คลินิกให้คำปรึกษา 1
170 18/07/2567 ตรวจโรคทั่วไป 23
171 18/07/2567 ทันตกรรม 6
172 18/07/2567 ฝากครรภ์ 2
173 18/07/2567 โรคความดัน-รพ.สต.กุดโบสถ์ 2
174 18/07/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.กุดโบสถ์ 23
175 18/07/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.สันติสุข 1
176 19/07/2567 ตรวจโรคทั่วไป 39
177 19/07/2567 ทันตกรรม 2
178 19/07/2567 โรคความดัน-รพ.สต.หนองตูม 26
179 19/07/2567 โรคไตวาย 31
180 22/07/2567 ตรวจโรคทั่วไป 1
181 22/07/2567 ทันตกรรม 3
182 22/07/2567 วางแผนครอบครัว 6
183 23/07/2567 คลินิกกระตุ้นพัฒนาการ 1
184 23/07/2567 คลินิกวัยรุ่น 2
185 23/07/2567 ตรวจโรคทั่วไป 31
186 23/07/2567 ทันตกรรม 4
187 23/07/2567 ฝากครรภ์ 10
188 23/07/2567 โรคความดัน 1
189 23/07/2567 วางแผนครอบครัว 1
190 23/07/2567 สุขภาพเด็กดี 2
191 24/07/2567 คลินิก URI 4
192 24/07/2567 ตรวจโรคทั่วไป 19
193 24/07/2567 ทันตกรรม 3
194 24/07/2567 โรคความดัน 177
195 24/07/2567 โรคเบาหวาน 2
196 24/07/2567 สุขภาพเด็กดี 17
197 25/07/2567 คลินิก URI 1
198 25/07/2567 คลินิก-Spirometry 2
199 25/07/2567 คลินิกกัญชา 3
200 25/07/2567 ตรวจโรคทั่วไป 24
201 25/07/2567 ทันตกรรม 2
202 25/07/2567 ฝากครรภ์ 1
203 25/07/2567 วัณโรค 1
204 26/07/2567 ตรวจโรคทั่วไป 22
205 26/07/2567 ทันตกรรม 3
206 26/07/2567 โรคความดัน 1
207 26/07/2567 โรคความดัน-รพ.สต.ดอนแขวน 4
208 26/07/2567 โรคไตวาย 35
209 26/07/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.ดอนแขวน 29
210 26/07/2567 สุขภาพเด็กดี 1
211 29/07/2567 วางแผนครอบครัว 1
212 30/07/2567 คลินิกผู้สูงอายุ 5
213 30/07/2567 จิตเวช 1
214 30/07/2567 ตรวจโรคทั่วไป 27
215 30/07/2567 ทันตกรรม 1
216 30/07/2567 ฝากครรภ์ 6
217 30/07/2567 โรคความดัน 1
218 30/07/2567 วางแผนครอบครัว 2
219 31/07/2567 ตรวจโรคทั่วไป 22
220 31/07/2567 ทันตกรรม 1
221 31/07/2567 ฝากครรภ์ 1
222 31/07/2567 โรคเบาหวาน 96
223 31/07/2567 สุขภาพเด็กดี 11
224 01/08/2567 คลินิก-Spirometry 3
225 01/08/2567 คลินิกวาร์ฟาริน 35
226 01/08/2567 ตรวจโรคทั่วไป 16
227 01/08/2567 ทันตกรรม 1
228 01/08/2567 โรคความดัน-รพ.สต.กุดโบสถ์ 13
229 01/08/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.กุดโบสถ์ 4
230 02/08/2567 Asthma 58
231 02/08/2567 ตรวจโรคทั่วไป 15
232 02/08/2567 โรคความดัน-รพ.สต.หนองตูม 1
233 02/08/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.หนองตูม 24
234 05/08/2567 ตรวจโรคทั่วไป 14
235 05/08/2567 ทันตกรรม 2
236 05/08/2567 โรคความดัน-รพ.สต.ราษฎร์สามัคคี 6
237 05/08/2567 โรคเบาหวาน 132
238 05/08/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.ราษฎร์สามัคคี 17
239 05/08/2567 วางแผนครอบครัว 21
240 06/08/2567 จิตเวช 134
241 06/08/2567 ตรวจโรคทั่วไป 22
242 06/08/2567 ทันตกรรม 1
243 06/08/2567 ฝากครรภ์ 2
244 06/08/2567 โรคความดัน-รพ.สต.ราษฎร์พัฒนา 1
245 06/08/2567 โรคความดัน-รพ.สต.ราษฎร์สามัคคี 2
246 06/08/2567 โรคเบาหวาน 2
247 06/08/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.ราษฎร์พัฒนา 52
248 06/08/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.ราษฎร์สามัคคี 5
249 06/08/2567 วางแผนครอบครัว 2
250 06/08/2567 สุขภาพเด็กดี 1
251 07/08/2567 ตรวจโรคทั่วไป 25
252 07/08/2567 ทันตกรรม 1
253 07/08/2567 โรคความดัน 2
254 07/08/2567 โรคความดัน-รพ.สต.โคกไม้ตาย 9
255 07/08/2567 โรคความดัน-รพ.สต.ราษฎร์สามัคคี 2
256 07/08/2567 โรคเบาหวาน 85
257 07/08/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.โคกไม้ตาย 29
258 07/08/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.ราษฎร์สามัคคี 3
259 07/08/2567 สุขภาพเด็กดี 11
260 08/08/2567 คลินิก CAPD 9
261 08/08/2567 คลินิก-Spirometry 3
262 08/08/2567 ตรวจโรคทั่วไป 24
263 08/08/2567 ทันตกรรม 1
264 08/08/2567 โรคความดัน-รพ.สต.โคกไม้ตาย 2
265 08/08/2567 โรคความดัน-รพ.สต.สมบัติเจริญ 18
266 08/08/2567 โรคเบาหวาน 1
267 08/08/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.สมบัติเจริญ 34
268 08/08/2567 วางแผนครอบครัว 1
269 08/08/2567 สุขภาพเด็กดี 2
270 09/08/2567 Asthma 1
271 09/08/2567 COPD 38
272 09/08/2567 ตรวจโรคทั่วไป 19
273 09/08/2567 โรคความดัน 1
274 09/08/2567 โรคความดัน-รพ.สต.ดอนแขวน 4
275 09/08/2567 โรคความดัน-รพ.สต.ราษฎร์พัฒนา 1
276 09/08/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.ดอนแขวน 27
277 10/08/2567 ตรวจโรคทั่วไป 1
278 10/08/2567 วางแผนครอบครัว 1
279 12/08/2567 วางแผนครอบครัว 5
280 13/08/2567 ตรวจโรคทั่วไป 17
281 13/08/2567 ทันตกรรม 1
282 13/08/2567 โรคความดัน 1
283 13/08/2567 โรคความดัน-ศสช.สระประทีป 42
284 13/08/2567 โรคไตวาย 43
285 13/08/2567 โรคเบาหวาน-ศสช.สระประทีป 3
286 14/08/2567 คลินิกกระตุ้นพัฒนาการ 1
287 14/08/2567 ตรวจโรคทั่วไป 17
288 14/08/2567 ทันตกรรม 2
289 14/08/2567 โรคความดัน 169
290 14/08/2567 โรคความดัน-รพ.สต.โคกไม้ตาย 44
291 14/08/2567 โรคเบาหวาน 1
292 14/08/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.โคกไม้ตาย 1
293 14/08/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.ราษฎร์พัฒนา 7
294 14/08/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.ราษฎร์สามัคคี 1
295 14/08/2567 สุขภาพเด็กดี 27
296 15/08/2567 คลินิก-Spirometry 3
297 15/08/2567 คลินิกวาร์ฟาริน 20
298 15/08/2567 ตรวจโรคทั่วไป 19
299 15/08/2567 โรคความดัน-รพ.สต.กุดโบสถ์ 1
300 15/08/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.กุดโบสถ์ 21
301 16/08/2567 ตรวจโรคทั่วไป 23
302 16/08/2567 โรคความดัน 1
303 16/08/2567 โรคความดัน-รพ.สต.หนองตูม 52
304 16/08/2567 โรคไตวาย 35
305 16/08/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.หนองตูม 1
306 19/08/2567 ตรวจโรคทั่วไป 16
307 19/08/2567 โรคความดัน 1
308 19/08/2567 โรคความดัน-รพ.สต.โคกน้อย 72
309 19/08/2567 โรคความดัน-รพ.สต.โคกไม้ตาย 4
310 19/08/2567 โรคความดัน-รพ.สต.สมบัติเจริญ 5
311 19/08/2567 โรคความดัน-รพ.สต.หนองตูม 1
312 19/08/2567 โรคเบาหวาน 87
313 19/08/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.โคกน้อย 36
314 19/08/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.หนองตูม 12
315 19/08/2567 วางแผนครอบครัว 10
316 20/08/2567 คลินิกให้คำปรึกษา 1
317 20/08/2567 จิตเวช 72
318 20/08/2567 ตรวจโรคทั่วไป 26
319 20/08/2567 ทันตกรรม 1
320 20/08/2567 ฝากครรภ์ 1
321 20/08/2567 โรคความดัน-รพ.สต.ราษฎร์พัฒนา 28
322 20/08/2567 โรคความดัน-รพ.สต.ราษฎร์สามัคคี 2
323 20/08/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.ราษฎร์พัฒนา 3
324 21/08/2567 ตรวจโรคทั่วไป 6
325 21/08/2567 โรคความดัน-รพ.สต.ราษฎร์พัฒนา 4
326 21/08/2567 โรคความดัน-รพ.สต.สันติสุข 2
327 21/08/2567 โรคเบาหวาน 101
328 21/08/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.สันติสุข 24
329 21/08/2567 สุขภาพเด็กดี 4
330 22/08/2567 คลินิก-Spirometry 3
331 22/08/2567 ตรวจโรคทั่วไป 22
332 23/08/2567 ตรวจโรคทั่วไป 19
333 23/08/2567 โรคความดัน-รพ.สต.ดอนแขวน 7
334 23/08/2567 โรคความดัน-รพ.สต.ราษฎร์พัฒนา 1
335 23/08/2567 โรคไตวาย 24
336 23/08/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.ดอนแขวน 17
337 26/08/2567 คลินิกให้คำปรึกษา 1
338 26/08/2567 ตรวจโรคทั่วไป 4
339 26/08/2567 โรคความดัน 103
340 26/08/2567 โรคความดัน-รพ.สต.ราษฎร์พัฒนา 1
341 26/08/2567 โรคเบาหวาน 1
342 26/08/2567 วางแผนครอบครัว 9
343 27/08/2567 ตรวจโรคทั่วไป 17
344 28/08/2567 ตรวจโรคทั่วไป 16
345 28/08/2567 ฝากครรภ์ 1
346 28/08/2567 โรคความดัน 119
347 28/08/2567 โรคเบาหวาน 1
348 28/08/2567 สุขภาพเด็กดี 20
349 29/08/2567 คลินิก-Spirometry 2
350 29/08/2567 คลินิกโรงเรียนเบาหวาน 51
351 29/08/2567 ตรวจโรคทั่วไป 13
352 30/08/2567 ตรวจโรคทั่วไป 15
353 02/09/2567 ตรวจโรคทั่วไป 14
354 02/09/2567 ฝากครรภ์ 1
355 02/09/2567 โรคความดัน-รพ.สต.ราษฎร์สามัคคี 9
356 02/09/2567 โรคเบาหวาน 78
357 02/09/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.ราษฎร์สามัคคี 25
358 02/09/2567 วางแผนครอบครัว 29
359 03/09/2567 จิตเวช 66
360 03/09/2567 ตรวจโรคทั่วไป 23
361 03/09/2567 โรคความดัน-รพ.สต.ราษฎร์พัฒนา 2
362 03/09/2567 โรคความดัน-รพ.สต.ราษฎร์สามัคคี 2
363 03/09/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.ดอนแขวน 1
364 03/09/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.ราษฎร์พัฒนา 30
365 03/09/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.ราษฎร์สามัคคี 10
366 04/09/2567 ตรวจโรคทั่วไป 12
367 04/09/2567 โรคความดัน-รพ.สต.โคกไม้ตาย 16
368 04/09/2567 โรคความดัน-รพ.สต.ราษฎร์สามัคคี 6
369 04/09/2567 โรคเบาหวาน 118
370 04/09/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.ราษฎร์สามัคคี 12
371 04/09/2567 สุขภาพเด็กดี 8
372 05/09/2567 คลินิกวาร์ฟาริน 15
373 05/09/2567 จิตเวช 1
374 05/09/2567 ตรวจโรคทั่วไป 16
375 05/09/2567 โรคความดัน-รพ.สต.กุดโบสถ์ 73
376 05/09/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.กุดโบสถ์ 1
377 06/09/2567 Asthma 30
378 06/09/2567 COPD 2
379 06/09/2567 คลินิกวาร์ฟาริน 1
380 06/09/2567 ตรวจโรคทั่วไป 18
381 06/09/2567 โรคความดัน-รพ.สต.หนองตูม 1
382 06/09/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.หนองตูม 47
383 09/09/2567 ตรวจโรคทั่วไป 13
384 09/09/2567 ฝากครรภ์ 3
385 09/09/2567 โรคความดัน 89
386 09/09/2567 โรคความดัน-รพ.สต.โคกน้อย 7
387 09/09/2567 โรคความดัน-รพ.สต.สมบัติเจริญ 1
388 09/09/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.โคกน้อย 1
389 09/09/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.หนองตูม 36
390 09/09/2567 วางแผนครอบครัว 5
391 10/09/2567 ตรวจโรคทั่วไป 15
392 10/09/2567 โรคความดัน 1
393 10/09/2567 โรคไตวาย 33
394 10/09/2567 วางแผนครอบครัว 1
395 10/09/2567 สุขภาพเด็กดี 1
396 11/09/2567 ตรวจโรคทั่วไป 20
397 11/09/2567 ทันตกรรม 1
398 11/09/2567 โรคความดัน 123
399 11/09/2567 โรคความดัน-รพ.สต.โคกไม้ตาย 68
400 11/09/2567 โรคไตวาย 1
401 11/09/2567 โรคเบาหวาน 1
402 11/09/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.โคกไม้ตาย 1
403 11/09/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.หนองตูม 1
404 11/09/2567 สุขภาพเด็กดี 7
405 12/09/2567 คลินิก URI 4
406 12/09/2567 ตรวจโรคทั่วไป 14
407 12/09/2567 โรคความดัน-รพ.สต.โคกไม้ตาย 17
408 12/09/2567 โรคความดัน-รพ.สต.สมบัติเจริญ 8
409 12/09/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.สมบัติเจริญ 18
410 12/09/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.สันติสุข 1
411 13/09/2567 COPD 22
412 13/09/2567 ตรวจโรคทั่วไป 34
413 13/09/2567 ทันตกรรม 1
414 13/09/2567 โรคความดัน-รพ.สต.โคกไม้ตาย 3
415 13/09/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.ดอนแขวน 31
416 16/09/2567 ตรวจโรคทั่วไป 7
417 16/09/2567 ฝากครรภ์ 1
418 16/09/2567 โรคความดัน-รพ.สต.โคกน้อย 28
419 16/09/2567 โรคความดัน-รพ.สต.สมบัติเจริญ 15
420 16/09/2567 โรคเบาหวาน 79
421 16/09/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.โคกไม้ตาย 1
422 16/09/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.หนองตูม 2
423 16/09/2567 วางแผนครอบครัว 10
424 17/09/2567 จิตเวช 20
425 17/09/2567 ตรวจโรคทั่วไป 16
426 17/09/2567 โรคความดัน-รพ.สต.ราษฎร์พัฒนา 60
427 17/09/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.ราษฎร์พัฒนา 2
428 17/09/2567 วางแผนครอบครัว 1
429 17/09/2567 สุขภาพเด็กดี 1
430 18/09/2567 คลินิกกระตุ้นพัฒนาการ 1
431 18/09/2567 ตรวจโรคทั่วไป 3
432 18/09/2567 โรคความดัน-รพ.สต.ราษฎร์พัฒนา 8
433 18/09/2567 โรคเบาหวาน 91
434 18/09/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.สันติสุข 19
435 18/09/2567 สุขภาพเด็กดี 5
436 19/09/2567 คลินิกวาร์ฟาริน 9
437 19/09/2567 ตรวจโรคทั่วไป 12
438 19/09/2567 โรคเบาหวาน 2
439 19/09/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.กุดโบสถ์ 56
440 19/09/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.สันติสุข 2
441 20/09/2567 จิตเวช 1
442 20/09/2567 ตรวจโรคทั่วไป 8
443 20/09/2567 โรคความดัน-รพ.สต.หนองตูม 32
444 20/09/2567 โรคไตวาย 31
445 20/09/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.กุดโบสถ์ 7
446 20/09/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.หนองตูม 5
447 23/09/2567 ตรวจโรคทั่วไป 2
448 23/09/2567 โรคความดัน 88
449 23/09/2567 วางแผนครอบครัว 1
450 24/09/2567 ตรวจโรคทั่วไป 5
451 25/09/2567 ตรวจโรคทั่วไป 8
452 25/09/2567 โรคความดัน 27
453 25/09/2567 สุขภาพเด็กดี 8
454 26/09/2567 คลินิกวัยรุ่น 1
455 26/09/2567 ตรวจโรคทั่วไป 8
456 26/09/2567 โรคความดัน 1
457 27/09/2567 ตรวจโรคทั่วไป 1
458 27/09/2567 โรคไตวาย 13
459 27/09/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.ดอนแขวน 1
460 27/09/2567 วางแผนครอบครัว 1
461 30/09/2567 ตรวจโรคทั่วไป 2
462 30/09/2567 โรคเบาหวาน 60
463 30/09/2567 วางแผนครอบครัว 1
464 01/10/2567 ตรวจโรคทั่วไป 2
465 02/10/2567 ตรวจโรคทั่วไป 8
466 02/10/2567 โรคเบาหวาน 50
467 02/10/2567 สุขภาพเด็กดี 5
468 03/10/2567 ตรวจโรคทั่วไป 5
469 04/10/2567 Asthma 27
470 04/10/2567 ตรวจโรคทั่วไป 9
471 07/10/2567 ตรวจโรคทั่วไป 3
472 07/10/2567 ฝากครรภ์ 2
473 07/10/2567 โรคความดัน 82
474 07/10/2567 วางแผนครอบครัว 3
475 08/10/2567 ตรวจโรคทั่วไป 4
476 08/10/2567 โรคความดัน 1
477 08/10/2567 โรคไตวาย 20
478 09/10/2567 ตรวจโรคทั่วไป 4
479 09/10/2567 โรคความดัน 78
480 09/10/2567 โรคความดัน-รพ.สต.โคกไม้ตาย 1
481 09/10/2567 โรคความดัน-รพ.สต.ราษฎร์พัฒนา 1
482 09/10/2567 สุขภาพเด็กดี 8
483 10/10/2567 ตรวจโรคทั่วไป 8
484 11/10/2567 COPD 15
485 11/10/2567 ตรวจโรคทั่วไป 6
486 14/10/2567 วางแผนครอบครัว 2
487 15/10/2567 ตรวจโรคทั่วไป 6
488 16/10/2567 ตรวจโรคทั่วไป 2
489 16/10/2567 โรคความดัน-รพ.สต.ราษฎร์พัฒนา 19
490 16/10/2567 โรคความดัน-รพ.สต.สันติสุข 1
491 16/10/2567 โรคเบาหวาน 77
492 16/10/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.สันติสุข 14
493 16/10/2567 สุขภาพเด็กดี 4
494 17/10/2567 ตรวจโรคทั่วไป 5
495 17/10/2567 สุขภาพเด็กดี 1
496 18/10/2567 ตรวจโรคทั่วไป 4
497 18/10/2567 โรคไตวาย 10
498 19/10/2567 โรคเบาหวาน-ศสช.สระประทีป 1
499 21/10/2567 ตรวจโรคทั่วไป 2
500 21/10/2567 โรคความดัน 50
501 21/10/2567 วางแผนครอบครัว 4
502 22/10/2567 ตรวจโรคทั่วไป 3
503 22/10/2567 สุขภาพเด็กดี 1
504 23/10/2567 สุขภาพเด็กดี 12
505 24/10/2567 ตรวจโรคทั่วไป 1
506 25/10/2567 ตรวจโรคทั่วไป 2
507 28/10/2567 ตรวจโรคทั่วไป 4
508 29/10/2567 ตรวจโรคทั่วไป 4
509 29/10/2567 สุขภาพเด็กดี 2
510 30/10/2567 ตรวจโรคทั่วไป 2
511 30/10/2567 สุขภาพเด็กดี 11
512 31/10/2567 ตรวจโรคทั่วไป 5
513 01/11/2567 ตรวจโรคทั่วไป 2
514 04/11/2567 ตรวจโรคทั่วไป 1
515 04/11/2567 วางแผนครอบครัว 2
516 04/11/2567 สุขภาพเด็กดี 1
517 05/11/2567 Asthma 1
518 05/11/2567 ตรวจโรคทั่วไป 4
519 05/11/2567 สุขภาพเด็กดี 4
520 06/11/2567 ตรวจโรคทั่วไป 1
521 06/11/2567 สุขภาพเด็กดี 4
522 07/11/2567 ตรวจโรคทั่วไป 4
523 08/11/2567 ตรวจโรคทั่วไป 3
524 08/11/2567 วางแผนครอบครัว 1
525 11/11/2567 ตรวจโรคทั่วไป 2
526 11/11/2567 วางแผนครอบครัว 1
527 12/11/2567 ตรวจโรคทั่วไป 1
528 13/11/2567 ตรวจโรคทั่วไป 3
529 13/11/2567 โรคเบาหวาน 1
530 13/11/2567 สุขภาพเด็กดี 9
531 14/11/2567 ตรวจโรคทั่วไป 3
532 14/11/2567 สุขภาพเด็กดี 1
533 15/11/2567 ตรวจโรคทั่วไป 2
534 17/11/2567 สุขภาพเด็กดี 1
535 18/11/2567 ตรวจโรคทั่วไป 1
536 18/11/2567 ฝากครรภ์ 1
537 18/11/2567 วางแผนครอบครัว 5
538 19/11/2567 ตรวจโรคทั่วไป 7
539 19/11/2567 ฝากครรภ์ 1
540 20/11/2567 ตรวจโรคทั่วไป 7
541 20/11/2567 สุขภาพเด็กดี 7
542 22/11/2567 ตรวจโรคทั่วไป 3
543 25/11/2567 ตรวจโรคทั่วไป 1
544 25/11/2567 วางแผนครอบครัว 6
545 26/11/2567 ตรวจโรคทั่วไป 8
546 27/11/2567 ตรวจโรคทั่วไป 2
547 27/11/2567 สุขภาพเด็กดี 15
548 28/11/2567 ตรวจโรคทั่วไป 3
549 29/11/2567 ตรวจโรคทั่วไป 1
550 02/12/2567 ตรวจโรคทั่วไป 1
551 02/12/2567 วางแผนครอบครัว 1
552 03/12/2567 ตรวจโรคทั่วไป 1
553 04/12/2567 ตรวจโรคทั่วไป 4
554 04/12/2567 ทันตกรรม 1
555 04/12/2567 โรคความดัน 1
556 04/12/2567 โรคเบาหวาน 1
557 04/12/2567 สุขภาพเด็กดี 6
558 05/12/2567 Asthma 1
559 06/12/2567 ตรวจโรคทั่วไป 5
560 06/12/2567 สุขภาพเด็กดี 1
561 09/12/2567 ตรวจโรคทั่วไป 7
562 09/12/2567 วางแผนครอบครัว 2
563 11/12/2567 ตรวจโรคทั่วไป 2
564 11/12/2567 สุขภาพเด็กดี 8
565 12/12/2567 ตรวจโรคทั่วไป 3
566 13/12/2567 วางแผนครอบครัว 1
567 18/12/2567 โรคความดัน-รพ.สต.โคกน้อย 1
568 18/12/2567 สุขภาพเด็กดี 8
569 19/12/2567 จิตเวช 1
570 20/12/2567 ตรวจโรคทั่วไป 1
571 20/12/2567 โรคเบาหวาน-รพ.สต.สันติสุข 1
572 20/12/2567 วางแผนครอบครัว 1
573 23/12/2567 วางแผนครอบครัว 3
574 25/12/2567 สุขภาพเด็กดี 8
575 26/12/2567 คลินิกให้คำปรึกษา 1
576 26/12/2567 โรคไตวาย 1
577 27/12/2567 ตรวจโรคทั่วไป 1
578 27/12/2567 สุขภาพเด็กดี 2
579 07/01/2568 ตรวจโรคทั่วไป 1
580 08/01/2568 สุขภาพเด็กดี 5
581 13/01/2568 วางแผนครอบครัว 6
582 14/01/2568 ตรวจโรคทั่วไป 1
583 15/01/2568 ฝากครรภ์ 1
584 15/01/2568 สุขภาพเด็กดี 3
585 17/01/2568 วางแผนครอบครัว 1
586 19/01/2568 วางแผนครอบครัว 1
587 20/01/2568 วางแผนครอบครัว 4
588 21/01/2568 วางแผนครอบครัว 1
589 22/01/2568 สุขภาพเด็กดี 9
590 24/01/2568 วางแผนครอบครัว 1
591 27/01/2568 วางแผนครอบครัว 3
592 29/01/2568 สุขภาพเด็กดี 5
593 05/02/2568 สุขภาพเด็กดี 4
594 10/02/2568 วางแผนครอบครัว 3
595 11/02/2568 ตรวจโรคทั่วไป 1
596 12/02/2568 คลินิกกระตุ้นพัฒนาการ 1
597 12/02/2568 สุขภาพเด็กดี 5
598 18/02/2568 ตรวจโรคทั่วไป 1
599 19/02/2568 สุขภาพเด็กดี 4
600 20/02/2568 ตรวจโรคทั่วไป 1
601 21/02/2568 ตรวจโรคทั่วไป 1
602 26/02/2568 สุขภาพเด็กดี 12
603 03/03/2568 วางแผนครอบครัว 1
604 05/03/2568 สุขภาพเด็กดี 4
605 07/03/2568 วางแผนครอบครัว 1
606 10/03/2568 วางแผนครอบครัว 6
607 12/03/2568 สุขภาพเด็กดี 6
608 13/03/2568 ตรวจโรคทั่วไป 1
609 17/03/2568 วางแผนครอบครัว 3
610 18/03/2568 สุขภาพเด็กดี 1
611 19/03/2568 สุขภาพเด็กดี 4
612 24/03/2568 วางแผนครอบครัว 2
613 26/03/2568 สุขภาพเด็กดี 4
614 01/04/2568 ตรวจโรคทั่วไป 2
615 02/04/2568 สุขภาพเด็กดี 2
616 07/04/2568 วางแผนครอบครัว 1
617 08/04/2568 ตรวจโรคทั่วไป 1
618 09/04/2568 สุขภาพเด็กดี 2
619 11/04/2568 ตรวจโรคทั่วไป 1
620 16/04/2568 สุขภาพเด็กดี 2
621 17/04/2568 ตรวจโรคทั่วไป 1
622 17/04/2568 โรคเบาหวาน 1
623 18/04/2568 ตรวจโรคทั่วไป 2
624 22/04/2568 ตรวจโรคทั่วไป 1
625 23/04/2568 สุขภาพเด็กดี 3
626 25/04/2568 ตรวจโรคทั่วไป 1
627 30/04/2568 สุขภาพเด็กดี 5
628 01/05/2568 วางแผนครอบครัว 1
629 05/05/2568 วางแผนครอบครัว 1
630 07/05/2568 สุขภาพเด็กดี 3
631 12/05/2568 ตรวจโรคทั่วไป 2
632 12/05/2568 โรคเบาหวาน-ศสช.สระประทีป 1
633 12/05/2568 วางแผนครอบครัว 6
634 14/05/2568 คลินิกกระตุ้นพัฒนาการ 1
635 14/05/2568 สุขภาพเด็กดี 2
636 19/05/2568 วางแผนครอบครัว 1
637 20/05/2568 ตรวจโรคทั่วไป 1
638 21/05/2568 สุขภาพเด็กดี 3
639 23/05/2568 วางแผนครอบครัว 1
640 26/05/2568 วางแผนครอบครัว 3
641 27/05/2568 ตรวจโรคทั่วไป 1
642 28/05/2568 สุขภาพเด็กดี 10
643 02/06/2568 วางแผนครอบครัว 1
644 04/06/2568 สุขภาพเด็กดี 6
645 06/06/2568 วางแผนครอบครัว 1
646 11/06/2568 ตรวจโรคทั่วไป 2
647 11/06/2568 สุขภาพเด็กดี 1
648 16/06/2568 วางแผนครอบครัว 7
649 18/06/2568 สุขภาพเด็กดี 1