กรองคลินิก
ตารางนัด (ทั้งหมด)
ที่ วันที่นัด ชื่อคลินิก จำนวนคน
1 08/12/2564 คลินิก URI 3
2 08/12/2564 คลินิกฉีดวัคซีน COVID-19 263
3 08/12/2564 ตรวจโรคทั่วไป 85
4 08/12/2564 ทันตกรรม 4
5 08/12/2564 โรคความดัน 135
6 08/12/2564 โรคเบาหวาน 1
7 08/12/2564 สุขภาพเด็กดี 15
8 09/12/2564 คลินิก CAPD 12
9 09/12/2564 คลินิก URI 9
10 09/12/2564 คลินิกฉีดวัคซีน COVID-19 207
11 09/12/2564 คลินิกยาเสพติด 3
12 09/12/2564 คลินิกเลิกสุรา 1
13 09/12/2564 ตรวจโรคทั่วไป 80
14 09/12/2564 ทันตกรรม 6
15 09/12/2564 ฝากครรภ์ 8
16 09/12/2564 โรคเบาหวาน 2
17 10/12/2564 คลินิกฉีดวัคซีน COVID-19 2
18 10/12/2564 ตรวจโรคทั่วไป 5
19 11/12/2564 ตรวจโรคทั่วไป 2
20 11/12/2564 ทันตกรรม 2
21 12/12/2564 ตรวจโรคทั่วไป 1
22 13/12/2564 COPD 2
23 13/12/2564 คลินิก URI 1
24 13/12/2564 คลินิกฉีดวัคซีน COVID-19 332
25 13/12/2564 ตรวจโรคทั่วไป 60
26 13/12/2564 ทันตกรรม 6
27 13/12/2564 ฝากครรภ์ 12
28 13/12/2564 โรคความดัน 5
29 13/12/2564 โรคเบาหวาน 118
30 13/12/2564 วัณโรค 1
31 13/12/2564 วางแผนครอบครัว 24
32 13/12/2564 สุขภาพเด็กดี 1
33 14/12/2564 คลินิก URI 1
34 14/12/2564 คลินิกฉีดวัคซีน COVID-19 260
35 14/12/2564 ตรวจโรคทั่วไป 48
36 14/12/2564 ทันตกรรม 6
37 14/12/2564 ฝากครรภ์ 23
38 14/12/2564 โรคความดัน 2
39 14/12/2564 โรคความดัน-ศสช.สระประทีป 31
40 14/12/2564 โรคไตวาย 41
41 14/12/2564 โรคทัยรอยด์ 1
42 14/12/2564 โรคเบาหวาน-ศสช.สระประทีป 22
43 15/12/2564 คลินิก URI 2
44 15/12/2564 คลินิกฉีดวัคซีน COVID-19 308
45 15/12/2564 ตรวจโรคทั่วไป 42
46 15/12/2564 ทันตกรรม 4
47 15/12/2564 โรคความดัน 4
48 15/12/2564 โรคเบาหวาน 148
49 15/12/2564 สุขภาพเด็กดี 17
50 16/12/2564 คลินิก URI 1
51 16/12/2564 คลินิกฉีดวัคซีน COVID-19 1
52 16/12/2564 คลินิกยาเสพติด 1
53 16/12/2564 คลินิกวัยรุ่น 2
54 16/12/2564 คลินิกวาร์ฟาริน 30
55 16/12/2564 ตรวจโรคทั่วไป 40
56 16/12/2564 ทันตกรรม 6
57 16/12/2564 ฝากครรภ์ 7
58 16/12/2564 โรคทัยรอยด์ 1
59 16/12/2564 โรคเบาหวาน 1
60 17/12/2564 คลินิกฉีดวัคซีน COVID-19 4
61 17/12/2564 คลินิกวัยรุ่น 1
62 17/12/2564 ตรวจโรคทั่วไป 15
63 17/12/2564 โรคไตวาย 51
64 17/12/2564 โรคเบาหวาน 2
65 20/12/2564 คลินิก URI 1
66 20/12/2564 คลินิกฉีดวัคซีน COVID-19 5
67 20/12/2564 ตรวจโรคทั่วไป 30
68 20/12/2564 ทันตกรรม 2
69 20/12/2564 ฝากครรภ์ 3
70 20/12/2564 โรคความดัน 184
71 20/12/2564 โรคเบาหวาน 1
72 20/12/2564 วางแผนครอบครัว 10
73 21/12/2564 คลินิกฉีดวัคซีน COVID-19 6
74 21/12/2564 คลินิกวัยรุ่น 1
75 21/12/2564 จิตเวช 87
76 21/12/2564 ตรวจโรคทั่วไป 30
77 21/12/2564 ทันตกรรม 4
78 21/12/2564 ฝากครรภ์ 24
79 21/12/2564 โรคทัยรอยด์ 1
80 22/12/2564 ตรวจโรคทั่วไป 30
81 22/12/2564 ทันตกรรม 4
82 22/12/2564 ฝากครรภ์ 2
83 22/12/2564 โรคความดัน 147
84 22/12/2564 โรคเบาหวาน 1
85 22/12/2564 สุขภาพเด็กดี 27
86 23/12/2564 คลินิก URI 1
87 23/12/2564 คลินิกกัญชา 13
88 23/12/2564 คลินิกฉีดวัคซีน COVID-19 1
89 23/12/2564 คลินิกวัยรุ่น 1
90 23/12/2564 ตรวจโรคทั่วไป 24
91 23/12/2564 ทันตกรรม 3
92 23/12/2564 ฝากครรภ์ 9
93 23/12/2564 โรคทัยรอยด์ 1
94 23/12/2564 วัณโรค 12
95 24/12/2564 Asthma 1
96 24/12/2564 คลินิก URI 1
97 24/12/2564 คลินิกฉีดวัคซีน COVID-19 1040
98 24/12/2564 คลินิกเลิกสุรา 2
99 24/12/2564 ตรวจโรคทั่วไป 34
100 24/12/2564 โรคความดัน 1
101 24/12/2564 โรคไตวาย 41
102 25/12/2564 คลินิกฉีดวัคซีน COVID-19 20
103 27/12/2564 คลินิกฉีดวัคซีน COVID-19 2
104 27/12/2564 ตรวจโรคทั่วไป 25
105 27/12/2564 ทันตกรรม 3
106 27/12/2564 ฝากครรภ์ 6
107 27/12/2564 โรคเบาหวาน 127
108 27/12/2564 วางแผนครอบครัว 12
109 28/12/2564 คลินิกฉีดวัคซีน COVID-19 30
110 28/12/2564 ตรวจโรคทั่วไป 23
111 28/12/2564 ทันตกรรม 3
112 28/12/2564 ฝากครรภ์ 18
113 28/12/2564 โรคเบาหวาน 1
114 29/12/2564 คลินิก URI 1
115 29/12/2564 คลินิกฉีดวัคซีน COVID-19 976
116 29/12/2564 คลินิกเลิกสุรา 1
117 29/12/2564 ตรวจโรคทั่วไป 23
118 29/12/2564 ทันตกรรม 1
119 29/12/2564 โรคเบาหวาน 128
120 29/12/2564 สุขภาพเด็กดี 10
121 30/12/2564 คลินิกฉีดวัคซีน COVID-19 82
122 30/12/2564 ตรวจโรคทั่วไป 19
123 30/12/2564 ทันตกรรม 1
124 30/12/2564 ฝากครรภ์ 4
125 02/01/2565 คลินิกฉีดวัคซีน COVID-19 2
126 03/01/2565 คลินิกฉีดวัคซีน COVID-19 5
127 03/01/2565 ตรวจโรคทั่วไป 32
128 03/01/2565 โรคความดัน 1
129 03/01/2565 วางแผนครอบครัว 16
130 04/01/2565 จิตเวช 84
131 04/01/2565 ตรวจโรคทั่วไป 29
132 04/01/2565 ทันตกรรม 2
133 04/01/2565 ฝากครรภ์ 9
134 05/01/2565 คลินิก URI 2
135 05/01/2565 คลินิกฉีดวัคซีน COVID-19 2
136 05/01/2565 ตรวจโรคทั่วไป 18
137 05/01/2565 ทันตกรรม 1
138 05/01/2565 โรคเบาหวาน 136
139 05/01/2565 สุขภาพเด็กดี 18
140 06/01/2565 คลินิกฉีดวัคซีน COVID-19 2
141 06/01/2565 คลินิกวาร์ฟาริน 32
142 06/01/2565 ตรวจโรคทั่วไป 22
143 06/01/2565 ทันตกรรม 2
144 06/01/2565 โรคทัยรอยด์ 1
145 07/01/2565 Asthma 60
146 07/01/2565 ตรวจโรคทั่วไป 17
147 07/01/2565 โรคเบาหวาน 1
148 08/01/2565 สุขภาพเด็กดี 1
149 10/01/2565 คลินิกฉีดวัคซีน COVID-19 6
150 10/01/2565 ตรวจโรคทั่วไป 23
151 10/01/2565 ทันตกรรม 2
152 10/01/2565 ฝากครรภ์ 6
153 10/01/2565 โรคความดัน 131
154 10/01/2565 โรคเบาหวาน 4
155 10/01/2565 วางแผนครอบครัว 15
156 11/01/2565 คลินิก URI 1
157 11/01/2565 ตรวจโรคทั่วไป 11
158 11/01/2565 ทันตกรรม 1
159 11/01/2565 ฝากครรภ์ 8
160 11/01/2565 โรคความดัน 2
161 11/01/2565 โรคความดัน-ศสช.สระประทีป 24
162 11/01/2565 โรคไตวาย 22
163 11/01/2565 โรคเบาหวาน-ศสช.สระประทีป 30
164 12/01/2565 ตรวจโรคทั่วไป 10
165 12/01/2565 ทันตกรรม 1
166 12/01/2565 โรคความดัน 125
167 12/01/2565 สุขภาพเด็กดี 14
168 13/01/2565 คลินิก CAPD 12
169 13/01/2565 คลินิก URI 1
170 13/01/2565 คลินิกฉีดวัคซีน COVID-19 1
171 13/01/2565 ตรวจโรคทั่วไป 21
172 13/01/2565 ฝากครรภ์ 2
173 13/01/2565 โรคทัยรอยด์ 1
174 14/01/2565 COPD 77
175 14/01/2565 คลินิกวาร์ฟาริน 1
176 14/01/2565 ตรวจโรคทั่วไป 20
177 14/01/2565 ทันตกรรม 1
178 14/01/2565 โรคเบาหวาน 1
179 17/01/2565 คลินิกฉีดวัคซีน COVID-19 7
180 17/01/2565 ตรวจโรคทั่วไป 18
181 17/01/2565 ทันตกรรม 1
182 17/01/2565 ฝากครรภ์ 3
183 17/01/2565 โรคความดัน 2
184 17/01/2565 โรคไตวาย 1
185 17/01/2565 โรคเบาหวาน 149
186 17/01/2565 วางแผนครอบครัว 20
187 18/01/2565 จิตเวช 73
188 18/01/2565 ตรวจโรคทั่วไป 11
189 18/01/2565 ฝากครรภ์ 2
190 19/01/2565 คลินิก URI 1
191 19/01/2565 คลินิกฉีดวัคซีน COVID-19 6
192 19/01/2565 ตรวจโรคทั่วไป 20
193 19/01/2565 ทันตกรรม 1
194 19/01/2565 โรคความดัน 1
195 19/01/2565 โรคเบาหวาน 128
196 19/01/2565 สุขภาพเด็กดี 8
197 20/01/2565 คลินิกฉีดวัคซีน COVID-19 210
198 20/01/2565 คลินิกวาร์ฟาริน 23
199 20/01/2565 ตรวจโรคทั่วไป 13
200 20/01/2565 ฝากครรภ์ 1
201 21/01/2565 คลินิกฉีดวัคซีน COVID-19 11
202 21/01/2565 ตรวจโรคทั่วไป 17
203 21/01/2565 โรคความดัน 2
204 21/01/2565 โรคไตวาย 21
205 22/01/2565 ตรวจโรคทั่วไป 1
206 23/01/2565 ตรวจโรคทั่วไป 1
207 24/01/2565 ตรวจโรคทั่วไป 12
208 24/01/2565 ฝากครรภ์ 1
209 24/01/2565 โรคความดัน 109
210 24/01/2565 โรคเบาหวาน 3
211 24/01/2565 วางแผนครอบครัว 18
212 25/01/2565 คลินิกฉีดวัคซีน COVID-19 3
213 25/01/2565 ตรวจโรคทั่วไป 20
214 25/01/2565 ฝากครรภ์ 1
215 26/01/2565 คลินิก URI 1
216 26/01/2565 จิตเวช 1
217 26/01/2565 ตรวจโรคทั่วไป 18
218 26/01/2565 ฝากครรภ์ 3
219 26/01/2565 โรคความดัน 99
220 26/01/2565 สุขภาพเด็กดี 18
221 27/01/2565 Asthma 1
222 27/01/2565 ตรวจโรคทั่วไป 13
223 27/01/2565 วัณโรค 1
224 28/01/2565 ตรวจโรคทั่วไป 27
225 28/01/2565 โรคไตวาย 31
226 31/01/2565 คลินิกฉีดวัคซีน COVID-19 3
227 31/01/2565 ตรวจโรคทั่วไป 6
228 31/01/2565 โรคเบาหวาน 128
229 31/01/2565 วางแผนครอบครัว 10
230 01/02/2565 จิตเวช 64
231 01/02/2565 ตรวจโรคทั่วไป 18
232 02/02/2565 ตรวจโรคทั่วไป 15
233 02/02/2565 โรคเบาหวาน 120
234 02/02/2565 สุขภาพเด็กดี 11
235 03/02/2565 คลินิก URI 2
236 03/02/2565 คลินิกวาร์ฟาริน 19
237 03/02/2565 ตรวจโรคทั่วไป 16
238 03/02/2565 โรคความดัน 1
239 04/02/2565 Asthma 61
240 04/02/2565 คลินิก URI 1
241 04/02/2565 ตรวจโรคทั่วไป 11
242 07/02/2565 COPD 1
243 07/02/2565 คลินิก URI 1
244 07/02/2565 ตรวจโรคทั่วไป 8
245 07/02/2565 โรคความดัน 110
246 07/02/2565 วางแผนครอบครัว 10
247 08/02/2565 คลินิก URI 1
248 08/02/2565 คลินิกฉีดวัคซีน COVID-19 1
249 08/02/2565 ตรวจโรคทั่วไป 16
250 08/02/2565 โรคความดัน 1
251 08/02/2565 โรคไตวาย 40
252 09/02/2565 คลินิก URI 1
253 09/02/2565 ตรวจโรคทั่วไป 12
254 09/02/2565 โรคความดัน 114
255 09/02/2565 โรคไตวาย 1
256 09/02/2565 โรคเบาหวาน 2
257 09/02/2565 สุขภาพเด็กดี 16
258 10/02/2565 คลินิกฉีดวัคซีน COVID-19 1
259 10/02/2565 ตรวจโรคทั่วไป 14
260 10/02/2565 ฝากครรภ์ 1
261 10/02/2565 โรคทัยรอยด์ 1
262 11/02/2565 COPD 36
263 11/02/2565 ตรวจโรคทั่วไป 11
264 14/02/2565 คลินิกฉีดวัคซีน COVID-19 2
265 14/02/2565 ตรวจโรคทั่วไป 18
266 14/02/2565 โรคทัยรอยด์ 1
267 14/02/2565 โรคเบาหวาน 106
268 14/02/2565 วางแผนครอบครัว 25
269 15/02/2565 จิตเวช 81
270 15/02/2565 ตรวจโรคทั่วไป 18
271 16/02/2565 ตรวจโรคทั่วไป 5
272 16/02/2565 สุขภาพเด็กดี 7
273 17/02/2565 คลินิกวาร์ฟาริน 17
274 17/02/2565 ตรวจโรคทั่วไป 18
275 17/02/2565 ทันตกรรม 1
276 18/02/2565 ตรวจโรคทั่วไป 17
277 18/02/2565 โรคไตวาย 19
278 21/02/2565 ตรวจโรคทั่วไป 15
279 21/02/2565 โรคความดัน 115
280 21/02/2565 โรคไตวาย 1
281 21/02/2565 วางแผนครอบครัว 12
282 22/02/2565 ตรวจโรคทั่วไป 13
283 22/02/2565 ฝากครรภ์ 1
284 23/02/2565 ตรวจโรคทั่วไป 6
285 23/02/2565 โรคความดัน 119
286 23/02/2565 สุขภาพเด็กดี 22
287 24/02/2565 ตรวจโรคทั่วไป 10
288 24/02/2565 สุขภาพเด็กดี 1
289 25/02/2565 ตรวจโรคทั่วไป 12
290 25/02/2565 โรคไตวาย 18
291 25/02/2565 โรคเบาหวาน 1
292 28/02/2565 ตรวจโรคทั่วไป 9
293 28/02/2565 โรคเบาหวาน 52
294 28/02/2565 วางแผนครอบครัว 3
295 01/03/2565 จิตเวช 48
296 01/03/2565 ตรวจโรคทั่วไป 13
297 01/03/2565 ทันตกรรม 1
298 02/03/2565 Asthma 1
299 02/03/2565 ตรวจโรคทั่วไป 16
300 02/03/2565 โรคเบาหวาน 86
301 02/03/2565 สุขภาพเด็กดี 8
302 03/03/2565 คลินิกวาร์ฟาริน 12
303 03/03/2565 ตรวจโรคทั่วไป 9
304 04/03/2565 Asthma 79
305 04/03/2565 ตรวจโรคทั่วไป 5
306 04/03/2565 โรคความดัน 2
307 07/03/2565 ตรวจโรคทั่วไป 7
308 07/03/2565 โรคความดัน 109
309 07/03/2565 วางแผนครอบครัว 2
310 08/03/2565 ตรวจโรคทั่วไป 3
311 08/03/2565 โรคความดัน 1
312 09/03/2565 ตรวจโรคทั่วไป 5
313 09/03/2565 โรคความดัน 104
314 09/03/2565 สุขภาพเด็กดี 8
315 10/03/2565 ตรวจโรคทั่วไป 8
316 11/03/2565 COPD 1
317 11/03/2565 ตรวจโรคทั่วไป 3
318 14/03/2565 ตรวจโรคทั่วไป 3
319 14/03/2565 โรคเบาหวาน 61
320 14/03/2565 วางแผนครอบครัว 4
321 15/03/2565 ตรวจโรคทั่วไป 6
322 15/03/2565 สุขภาพเด็กดี 1
323 16/03/2565 ตรวจโรคทั่วไป 9
324 16/03/2565 โรคเบาหวาน 74
325 16/03/2565 สุขภาพเด็กดี 7
326 17/03/2565 ตรวจโรคทั่วไป 3
327 18/03/2565 ตรวจโรคทั่วไป 9
328 18/03/2565 โรคไตวาย 3
329 18/03/2565 โรคทัยรอยด์ 1
330 19/03/2565 สุขภาพเด็กดี 1
331 21/03/2565 ตรวจโรคทั่วไป 6
332 21/03/2565 โรคความดัน 121
333 21/03/2565 วางแผนครอบครัว 1
334 22/03/2565 ตรวจโรคทั่วไป 3
335 22/03/2565 ฝากครรภ์ 1
336 22/03/2565 โรคเบาหวาน 1
337 23/03/2565 ตรวจโรคทั่วไป 2
338 23/03/2565 โรคความดัน 54
339 23/03/2565 สุขภาพเด็กดี 11
340 24/03/2565 ตรวจโรคทั่วไป 5
341 24/03/2565 โรคทัยรอยด์ 1
342 25/03/2565 ตรวจโรคทั่วไป 5
343 28/03/2565 คลินิก URI 1
344 28/03/2565 วางแผนครอบครัว 3
345 29/03/2565 ตรวจโรคทั่วไป 6
346 30/03/2565 ตรวจโรคทั่วไป 2
347 30/03/2565 สุขภาพเด็กดี 8
348 31/03/2565 ฝากครรภ์ 1
349 01/04/2565 จิตเวช 1
350 01/04/2565 ตรวจโรคทั่วไป 2
351 04/04/2565 ตรวจโรคทั่วไป 2
352 04/04/2565 วางแผนครอบครัว 2
353 05/04/2565 ตรวจโรคทั่วไป 2
354 06/04/2565 ฝากครรภ์ 1
355 06/04/2565 สุขภาพเด็กดี 7
356 07/04/2565 คลินิกวาร์ฟาริน 1
357 07/04/2565 ตรวจโรคทั่วไป 2
358 08/04/2565 ตรวจโรคทั่วไป 1
359 11/04/2565 ตรวจโรคทั่วไป 2
360 11/04/2565 โรคความดัน 43
361 12/04/2565 ตรวจโรคทั่วไป 2
362 13/04/2565 ตรวจโรคทั่วไป 1
363 13/04/2565 สุขภาพเด็กดี 2
364 14/04/2565 ตรวจโรคทั่วไป 4
365 18/04/2565 ตรวจโรคทั่วไป 4
366 19/04/2565 ตรวจโรคทั่วไป 2
367 20/04/2565 ตรวจโรคทั่วไป 1
368 20/04/2565 สุขภาพเด็กดี 12
369 21/04/2565 ตรวจโรคทั่วไป 2
370 25/04/2565 ตรวจโรคทั่วไป 1
371 25/04/2565 วางแผนครอบครัว 1
372 26/04/2565 ตรวจโรคทั่วไป 1
373 27/04/2565 ตรวจโรคทั่วไป 1
374 27/04/2565 สุขภาพเด็กดี 16
375 28/04/2565 ตรวจโรคทั่วไป 2
376 29/04/2565 ตรวจโรคทั่วไป 1
377 02/05/2565 วางแผนครอบครัว 1
378 04/05/2565 สุขภาพเด็กดี 4
379 05/05/2565 ตรวจโรคทั่วไป 3
380 06/05/2565 ตรวจโรคทั่วไป 1
381 09/05/2565 ตรวจโรคทั่วไป 1
382 10/05/2565 ตรวจโรคทั่วไป 2
383 10/05/2565 สุขภาพเด็กดี 1
384 11/05/2565 สุขภาพเด็กดี 2
385 12/05/2565 ตรวจโรคทั่วไป 4
386 13/05/2565 ตรวจโรคทั่วไป 1
387 17/05/2565 ตรวจโรคทั่วไป 2
388 18/05/2565 สุขภาพเด็กดี 7
389 19/05/2565 ตรวจโรคทั่วไป 1
390 20/05/2565 ตรวจโรคทั่วไป 1
391 24/05/2565 ตรวจโรคทั่วไป 2
392 25/05/2565 ฝากครรภ์ 2
393 25/05/2565 สุขภาพเด็กดี 9
394 01/06/2565 ตรวจโรคทั่วไป 1
395 01/06/2565 สุขภาพเด็กดี 11
396 06/06/2565 ตรวจโรคทั่วไป 1
397 07/06/2565 ตรวจโรคทั่วไป 1
398 08/06/2565 ฝากครรภ์ 1
399 08/06/2565 สุขภาพเด็กดี 4
400 09/06/2565 ตรวจโรคทั่วไป 1
401 13/06/2565 วางแผนครอบครัว 1
402 15/06/2565 สุขภาพเด็กดี 7
403 16/06/2565 ฝากครรภ์ 1
404 21/06/2565 ตรวจโรคทั่วไป 1
405 22/06/2565 ฝากครรภ์ 1
406 22/06/2565 สุขภาพเด็กดี 9
407 27/06/2565 ตรวจโรคทั่วไป 1
408 29/06/2565 สุขภาพเด็กดี 6
409 30/06/2565 ตรวจโรคทั่วไป 1
410 06/07/2565 ฝากครรภ์ 1
411 06/07/2565 สุขภาพเด็กดี 2
412 08/07/2565 ตรวจโรคทั่วไป 2
413 13/07/2565 สุขภาพเด็กดี 3
414 22/07/2565 ตรวจโรคทั่วไป 1
415 25/07/2565 วางแผนครอบครัว 2
416 27/07/2565 สุขภาพเด็กดี 12
417 03/08/2565 สุขภาพเด็กดี 5
418 10/08/2565 สุขภาพเด็กดี 4
419 15/08/2565 วางแผนครอบครัว 1
420 17/08/2565 สุขภาพเด็กดี 3
421 18/08/2565 สุขภาพเด็กดี 2
422 24/08/2565 สุขภาพเด็กดี 8
423 25/08/2565 สุขภาพเด็กดี 1
424 31/08/2565 ฝากครรภ์ 1
425 06/09/2565 ตรวจโรคทั่วไป 1
426 07/09/2565 สุขภาพเด็กดี 4
427 12/09/2565 คลินิก URI 2
428 12/09/2565 วางแผนครอบครัว 2
429 14/09/2565 วางแผนครอบครัว 1
430 14/09/2565 สุขภาพเด็กดี 4
431 16/09/2565 ตรวจโรคทั่วไป 1
432 19/09/2565 วางแผนครอบครัว 1
433 21/09/2565 สุขภาพเด็กดี 3
434 22/09/2565 ตรวจโรคทั่วไป 1
435 26/09/2565 วางแผนครอบครัว 2
436 28/09/2565 สุขภาพเด็กดี 9
437 03/10/2565 ตรวจโรคทั่วไป 1
438 03/10/2565 วางแผนครอบครัว 1
439 05/10/2565 สุขภาพเด็กดี 1
440 06/10/2565 โรคเบาหวาน 1
441 10/10/2565 วางแผนครอบครัว 2
442 11/10/2565 ตรวจโรคทั่วไป 1
443 12/10/2565 สุขภาพเด็กดี 3
444 15/10/2565 ตรวจโรคทั่วไป 1
445 19/10/2565 สุขภาพเด็กดี 3
446 24/10/2565 วางแผนครอบครัว 1
447 26/10/2565 สุขภาพเด็กดี 11
448 31/10/2565 วางแผนครอบครัว 1
449 02/11/2565 สุขภาพเด็กดี 3
450 09/11/2565 ฝากครรภ์ 1
451 09/11/2565 สุขภาพเด็กดี 3
452 10/11/2565 ตรวจโรคทั่วไป 1
453 14/11/2565 วางแผนครอบครัว 1
454 16/11/2565 สุขภาพเด็กดี 5
455 17/11/2565 ตรวจโรคทั่วไป 1
456 23/11/2565 ฝากครรภ์ 1
457 23/11/2565 สุขภาพเด็กดี 7
458 28/11/2565 วางแผนครอบครัว 1
459 29/11/2565 ทันตกรรม 1
460 30/11/2565 สุขภาพเด็กดี 3
461 03/12/2565 ตรวจโรคทั่วไป 1
462 07/12/2565 สุขภาพเด็กดี 2
463 08/12/2565 ตรวจโรคทั่วไป 1