กรองคลินิก
ตารางนัด (ทั้งหมด)
ที่ วันที่นัด ชื่อคลินิก จำนวนคน
1 29/03/2563 คลินิก URI 3
2 29/03/2563 ตรวจโรคทั่วไป 3
3 30/03/2563 คลินิก URI 5
4 30/03/2563 คลินิกยาเสพติด 1
5 30/03/2563 ตรวจโรคทั่วไป 74
6 30/03/2563 โรคความดัน 2
7 30/03/2563 โรคไตวาย 1
8 30/03/2563 โรคเบาหวาน 153
9 30/03/2563 วางแผนครอบครัว 23
10 30/03/2563 สุขภาพเด็กดี 1
11 31/03/2563 คลินิก URI 4
12 31/03/2563 คลินิกยาเสพติด 4
13 31/03/2563 ตรวจโรคทั่วไป 65
14 31/03/2563 ฝากครรภ์ 24
15 01/04/2563 คลินิกยาเสพติด 6
16 01/04/2563 ตรวจโรคทั่วไป 34
17 01/04/2563 โรคความดัน 4
18 01/04/2563 โรคไตวาย 1
19 01/04/2563 โรคเบาหวาน 159
20 01/04/2563 สุขภาพเด็กดี 12
21 02/04/2563 คลินิกยาเสพติด 4
22 02/04/2563 คลินิกวาร์ฟาริน 32
23 02/04/2563 ตรวจโรคทั่วไป 33
24 02/04/2563 ฝากครรภ์ 4
25 02/04/2563 โรคทัยรอยด์ 3
26 03/04/2563 Asthma 85
27 03/04/2563 COPD 2
28 03/04/2563 คลินิก URI 1
29 03/04/2563 คลินิกเลิกสุรา 1
30 03/04/2563 ตรวจโรคทั่วไป 68
31 03/04/2563 ฝากครรภ์ 25
32 03/04/2563 โรคทัยรอยด์ 3
33 05/04/2563 ตรวจโรคทั่วไป 2
34 06/04/2563 ตรวจโรคทั่วไป 2
35 06/04/2563 วางแผนครอบครัว 7
36 07/04/2563 จิตเวช 60
37 07/04/2563 ตรวจโรคทั่วไป 50
38 07/04/2563 ฝากครรภ์ 15
39 07/04/2563 โรคเบาหวาน 1
40 07/04/2563 วางแผนครอบครัว 1
41 08/04/2563 คลินิก URI 3
42 08/04/2563 ตรวจโรคทั่วไป 27
43 08/04/2563 ฝากครรภ์ 1
44 08/04/2563 โรคความดัน 134
45 08/04/2563 โรคเบาหวาน 2
46 08/04/2563 สุขภาพเด็กดี 21
47 09/04/2563 คลินิก CAPD 12
48 09/04/2563 คลินิกกระตุ้นพัฒนาการ 1
49 09/04/2563 คลินิกวาร์ฟาริน 1
50 09/04/2563 ตรวจโรคทั่วไป 33
51 09/04/2563 ฝากครรภ์ 2
52 09/04/2563 โรคทัยรอยด์ 3
53 09/04/2563 สุขภาพเด็กดี 2
54 10/04/2563 COPD 53
55 10/04/2563 คลินิก URI 2
56 10/04/2563 ตรวจโรคทั่วไป 45
57 10/04/2563 โรคทัยรอยด์ 4
58 11/04/2563 โรคความดัน 2
59 13/04/2563 ตรวจโรคทั่วไป 7
60 13/04/2563 โรคไตวาย 1
61 13/04/2563 โรคเบาหวาน 33
62 13/04/2563 วางแผนครอบครัว 7
63 14/04/2563 ตรวจโรคทั่วไป 8
64 14/04/2563 ฝากครรภ์ 9
65 15/04/2563 ตรวจโรคทั่วไป 11
66 15/04/2563 โรคความดัน 1
67 15/04/2563 วางแผนครอบครัว 1
68 15/04/2563 สุขภาพเด็กดี 2
69 16/04/2563 คลินิกวาร์ฟาริน 22
70 16/04/2563 ตรวจโรคทั่วไป 32
71 16/04/2563 ฝากครรภ์ 2
72 16/04/2563 โรคทัยรอยด์ 1
73 17/04/2563 ตรวจโรคทั่วไป 43
74 17/04/2563 โรคไตวาย 36
75 17/04/2563 โรคทัยรอยด์ 1
76 17/04/2563 โรคเบาหวาน 1
77 18/04/2563 โรคเบาหวาน 1
78 20/04/2563 COPD 1
79 20/04/2563 ตรวจโรคทั่วไป 35
80 20/04/2563 โรคความดัน 148
81 20/04/2563 โรคเบาหวาน 2
82 20/04/2563 วัณโรค 1
83 20/04/2563 วางแผนครอบครัว 33
84 21/04/2563 คลินิกยาเสพติด 4
85 21/04/2563 จิตเวช 70
86 21/04/2563 ตรวจโรคทั่วไป 15
87 21/04/2563 ฝากครรภ์ 12
88 21/04/2563 โรคเบาหวาน 2
89 21/04/2563 สุขภาพเด็กดี 3
90 22/04/2563 คลินิก CAPD 1
91 22/04/2563 คลินิกกระตุ้นพัฒนาการ 1
92 22/04/2563 ตรวจโรคทั่วไป 10
93 22/04/2563 โรคความดัน 164
94 22/04/2563 โรคไตวาย 1
95 22/04/2563 วางแผนครอบครัว 1
96 22/04/2563 สุขภาพเด็กดี 50
97 23/04/2563 ตรวจโรคทั่วไป 19
98 23/04/2563 ฝากครรภ์ 2
99 23/04/2563 วัณโรค 12
100 24/04/2563 คลินิก URI 1
101 24/04/2563 ตรวจโรคทั่วไป 35
102 24/04/2563 ฝากครรภ์ 1
103 24/04/2563 โรคไตวาย 32
104 24/04/2563 วางแผนครอบครัว 1
105 27/04/2563 Asthma 1
106 27/04/2563 ตรวจโรคทั่วไป 93
107 27/04/2563 โรคความดัน 2
108 27/04/2563 โรคไตวาย 1
109 27/04/2563 โรคทัยรอยด์ 1
110 27/04/2563 โรคเบาหวาน 165
111 27/04/2563 วางแผนครอบครัว 8
112 27/04/2563 สุขภาพเด็กดี 2
113 28/04/2563 ตรวจโรคทั่วไป 14
114 28/04/2563 ฝากครรภ์ 1
115 28/04/2563 โรคทัยรอยด์ 1
116 28/04/2563 สุขภาพเด็กดี 1
117 29/04/2563 คลินิกกระตุ้นพัฒนาการ 1
118 29/04/2563 ตรวจโรคทั่วไป 19
119 29/04/2563 ฝากครรภ์ 1
120 29/04/2563 โรคความดัน 2
121 29/04/2563 โรคไตวาย 1
122 29/04/2563 โรคเบาหวาน 162
123 29/04/2563 สุขภาพเด็กดี 18
124 30/04/2563 ตรวจโรคทั่วไป 17
125 30/04/2563 โรคทัยรอยด์ 6
126 01/05/2563 Asthma 82
127 01/05/2563 ตรวจโรคทั่วไป 33
128 04/05/2563 วางแผนครอบครัว 4
129 05/05/2563 จิตเวช 64
130 05/05/2563 ตรวจโรคทั่วไป 22
131 05/05/2563 โรคทัยรอยด์ 5
132 05/05/2563 โรคเบาหวาน 5
133 05/05/2563 วางแผนครอบครัว 1
134 06/05/2563 โรคเบาหวาน 1
135 06/05/2563 สุขภาพเด็กดี 5
136 07/05/2563 คลินิกวาร์ฟาริน 16
137 07/05/2563 ตรวจโรคทั่วไป 18
138 07/05/2563 โรคไตวาย 1
139 07/05/2563 โรคทัยรอยด์ 6
140 08/05/2563 COPD 45
141 08/05/2563 ตรวจโรคทั่วไป 11
142 10/05/2563 ตรวจโรคทั่วไป 1
143 11/05/2563 ตรวจโรคทั่วไป 13
144 11/05/2563 โรคความดัน 99
145 11/05/2563 วางแผนครอบครัว 18
146 12/05/2563 ตรวจโรคทั่วไป 18
147 12/05/2563 โรคความดัน 5
148 12/05/2563 โรคความดัน-ศสช.สระประทีป 32
149 12/05/2563 โรคไตวาย 62
150 12/05/2563 โรคทัยรอยด์ 1
151 12/05/2563 โรคเบาหวาน-ศสช.สระประทีป 34
152 12/05/2563 วางแผนครอบครัว 2
153 13/05/2563 ตรวจโรคทั่วไป 10
154 13/05/2563 ฝากครรภ์ 2
155 13/05/2563 โรคความดัน 76
156 13/05/2563 โรคทัยรอยด์ 1
157 13/05/2563 โรคเบาหวาน 4
158 13/05/2563 สุขภาพเด็กดี 36
159 14/05/2563 คลินิก CAPD 11
160 14/05/2563 คลินิกเลิกสุรา 2
161 14/05/2563 ตรวจโรคทั่วไป 13
162 14/05/2563 โรคทัยรอยด์ 2
163 15/05/2563 ตรวจโรคทั่วไป 18
164 15/05/2563 โรคไตวาย 22
165 15/05/2563 โรคเบาหวาน 1
166 17/05/2563 วางแผนครอบครัว 1
167 18/05/2563 คลินิกวาร์ฟาริน 1
168 18/05/2563 ตรวจโรคทั่วไป 16
169 18/05/2563 โรคเบาหวาน 85
170 18/05/2563 วางแผนครอบครัว 13
171 19/05/2563 คลินิก URI 2
172 19/05/2563 จิตเวช 55
173 19/05/2563 ตรวจโรคทั่วไป 15
174 19/05/2563 ฝากครรภ์ 1
175 19/05/2563 วางแผนครอบครัว 1
176 20/05/2563 คลินิก URI 1
177 20/05/2563 คลินิกกระตุ้นพัฒนาการ 1
178 20/05/2563 ตรวจโรคทั่วไป 7
179 20/05/2563 ฝากครรภ์ 2
180 20/05/2563 โรคเบาหวาน 134
181 20/05/2563 วางแผนครอบครัว 1
182 20/05/2563 สุขภาพเด็กดี 11
183 21/05/2563 คลินิก URI 1
184 21/05/2563 คลินิกวาร์ฟาริน 19
185 21/05/2563 ตรวจโรคทั่วไป 13
186 21/05/2563 โรคความดัน 1
187 21/05/2563 โรคทัยรอยด์ 1
188 21/05/2563 โรคเบาหวาน 1
189 22/05/2563 ตรวจโรคทั่วไป 25
190 22/05/2563 โรคไตวาย 29
191 22/05/2563 โรคเบาหวาน 2
192 25/05/2563 ตรวจโรคทั่วไป 16
193 25/05/2563 ฝากครรภ์ 1
194 25/05/2563 โรคความดัน 50
195 25/05/2563 วางแผนครอบครัว 16
196 26/05/2563 ตรวจโรคทั่วไป 6
197 27/05/2563 ตรวจโรคทั่วไป 18
198 27/05/2563 ฝากครรภ์ 1
199 27/05/2563 โรคความดัน 34
200 27/05/2563 โรคเบาหวาน 4
201 27/05/2563 สุขภาพเด็กดี 26
202 28/05/2563 ตรวจโรคทั่วไป 27
203 28/05/2563 โรคทัยรอยด์ 2
204 28/05/2563 วัณโรค 9
205 29/05/2563 ตรวจโรคทั่วไป 13
206 29/05/2563 โรคทัยรอยด์ 1
207 01/06/2563 ตรวจโรคทั่วไป 13
208 01/06/2563 โรคเบาหวาน 96
209 01/06/2563 วางแผนครอบครัว 27
210 02/06/2563 จิตเวช 53
211 02/06/2563 ตรวจโรคทั่วไป 26
212 02/06/2563 วางแผนครอบครัว 1
213 03/06/2563 ตรวจโรคทั่วไป 2
214 03/06/2563 วางแผนครอบครัว 1
215 03/06/2563 สุขภาพเด็กดี 3
216 04/06/2563 คลินิกวาร์ฟาริน 13
217 04/06/2563 ตรวจโรคทั่วไป 29
218 04/06/2563 โรคทัยรอยด์ 1
219 05/06/2563 Asthma 31
220 05/06/2563 ตรวจโรคทั่วไป 18
221 05/06/2563 วัณโรค 1
222 08/06/2563 ตรวจโรคทั่วไป 12
223 08/06/2563 โรคความดัน 50
224 08/06/2563 โรคเบาหวาน 1
225 08/06/2563 วางแผนครอบครัว 18
226 08/06/2563 สุขภาพเด็กดี 1
227 09/06/2563 ตรวจโรคทั่วไป 4
228 09/06/2563 โรคความดัน-ศสช.สระประทีป 24
229 09/06/2563 โรคไตวาย 30
230 09/06/2563 โรคเบาหวาน-ศสช.สระประทีป 30
231 10/06/2563 ตรวจโรคทั่วไป 9
232 10/06/2563 ฝากครรภ์ 1
233 10/06/2563 โรคความดัน 66
234 10/06/2563 โรคเบาหวาน 6
235 10/06/2563 สุขภาพเด็กดี 16
236 11/06/2563 ตรวจโรคทั่วไป 27
237 12/06/2563 COPD 18
238 12/06/2563 ตรวจโรคทั่วไป 14
239 12/06/2563 วัณโรค 1
240 15/06/2563 ตรวจโรคทั่วไป 11
241 15/06/2563 โรคเบาหวาน 38
242 15/06/2563 วางแผนครอบครัว 6
243 16/06/2563 จิตเวช 2
244 16/06/2563 ตรวจโรคทั่วไป 7
245 16/06/2563 โรคทัยรอยด์ 1
246 17/06/2563 ตรวจโรคทั่วไป 6
247 17/06/2563 โรคไตวาย 1
248 17/06/2563 โรคเบาหวาน 48
249 17/06/2563 สุขภาพเด็กดี 5
250 18/06/2563 คลินิกวาร์ฟาริน 7
251 18/06/2563 ตรวจโรคทั่วไป 13
252 18/06/2563 โรคเบาหวาน 1
253 19/06/2563 ตรวจโรคทั่วไป 12
254 19/06/2563 โรคไตวาย 16
255 21/06/2563 วางแผนครอบครัว 1
256 22/06/2563 ตรวจโรคทั่วไป 2
257 22/06/2563 โรคความดัน 7
258 23/06/2563 ตรวจโรคทั่วไป 1
259 23/06/2563 โรคทัยรอยด์ 1
260 24/06/2563 คลินิกกระตุ้นพัฒนาการ 1
261 24/06/2563 ตรวจโรคทั่วไป 2
262 24/06/2563 โรคความดัน 14
263 24/06/2563 สุขภาพเด็กดี 11
264 25/06/2563 ตรวจโรคทั่วไป 1
265 25/06/2563 โรคทัยรอยด์ 1
266 26/06/2563 ตรวจโรคทั่วไป 4
267 26/06/2563 โรคไตวาย 28
268 26/06/2563 โรคเบาหวาน 4
269 26/06/2563 สุขภาพเด็กดี 1
270 29/06/2563 วางแผนครอบครัว 3
271 30/06/2563 ตรวจโรคทั่วไป 1
272 01/07/2563 ตรวจโรคทั่วไป 1
273 01/07/2563 ฝากครรภ์ 1
274 01/07/2563 โรคเบาหวาน 2
275 01/07/2563 สุขภาพเด็กดี 10
276 02/07/2563 ตรวจโรคทั่วไป 1
277 02/07/2563 ฝากครรภ์ 1
278 02/07/2563 โรคทัยรอยด์ 1
279 03/07/2563 ตรวจโรคทั่วไป 3
280 07/07/2563 ตรวจโรคทั่วไป 5
281 08/07/2563 ตรวจโรคทั่วไป 7
282 08/07/2563 โรคความดัน 11
283 08/07/2563 สุขภาพเด็กดี 3
284 09/07/2563 ตรวจโรคทั่วไป 1
285 09/07/2563 ฝากครรภ์ 1
286 09/07/2563 โรคทัยรอยด์ 1
287 10/07/2563 ตรวจโรคทั่วไป 1
288 13/07/2563 ตรวจโรคทั่วไป 1
289 13/07/2563 โรคเบาหวาน 1
290 14/07/2563 ตรวจโรคทั่วไป 2
291 15/07/2563 ตรวจโรคทั่วไป 8
292 15/07/2563 โรคเบาหวาน 2
293 15/07/2563 สุขภาพเด็กดี 14
294 16/07/2563 คลินิกวาร์ฟาริน 1
295 16/07/2563 ตรวจโรคทั่วไป 3
296 17/07/2563 ตรวจโรคทั่วไป 7
297 20/07/2563 ตรวจโรคทั่วไป 3
298 20/07/2563 ฝากครรภ์ 1
299 20/07/2563 โรคความดัน 110
300 21/07/2563 จิตเวช 3
301 21/07/2563 ตรวจโรคทั่วไป 2
302 21/07/2563 โรคเบาหวาน 1
303 22/07/2563 ตรวจโรคทั่วไป 5
304 22/07/2563 โรคความดัน 133
305 22/07/2563 วางแผนครอบครัว 1
306 22/07/2563 สุขภาพเด็กดี 12
307 23/07/2563 ตรวจโรคทั่วไป 5
308 23/07/2563 โรคทัยรอยด์ 1
309 24/07/2563 ตรวจโรคทั่วไป 5
310 27/07/2563 ตรวจโรคทั่วไป 3
311 29/07/2563 ตรวจโรคทั่วไป 3
312 29/07/2563 โรคเบาหวาน 1
313 29/07/2563 สุขภาพเด็กดี 16
314 30/07/2563 ตรวจโรคทั่วไป 2
315 30/07/2563 โรคทัยรอยด์ 1
316 31/07/2563 ตรวจโรคทั่วไป 3
317 31/07/2563 โรคทัยรอยด์ 1
318 04/08/2563 ตรวจโรคทั่วไป 1
319 05/08/2563 ตรวจโรคทั่วไป 1
320 05/08/2563 สุขภาพเด็กดี 6
321 06/08/2563 ตรวจโรคทั่วไป 2
322 07/08/2563 ตรวจโรคทั่วไป 1
323 07/08/2563 โรคทัยรอยด์ 1
324 10/08/2563 ตรวจโรคทั่วไป 1
325 13/08/2563 ตรวจโรคทั่วไป 1
326 17/08/2563 ตรวจโรคทั่วไป 1
327 17/08/2563 โรคเบาหวาน 1
328 19/08/2563 ตรวจโรคทั่วไป 1
329 19/08/2563 สุขภาพเด็กดี 11
330 20/08/2563 ตรวจโรคทั่วไป 4
331 24/08/2563 ตรวจโรคทั่วไป 3
332 25/08/2563 ตรวจโรคทั่วไป 1
333 25/08/2563 ฝากครรภ์ 1
334 25/08/2563 สุขภาพเด็กดี 1
335 26/08/2563 ตรวจโรคทั่วไป 2
336 26/08/2563 ฝากครรภ์ 1
337 26/08/2563 สุขภาพเด็กดี 12
338 27/08/2563 ตรวจโรคทั่วไป 5
339 28/08/2563 ตรวจโรคทั่วไป 1
340 28/08/2563 วางแผนครอบครัว 1
341 01/09/2563 ตรวจโรคทั่วไป 1
342 02/09/2563 ตรวจโรคทั่วไป 1
343 02/09/2563 ฝากครรภ์ 1
344 02/09/2563 สุขภาพเด็กดี 3
345 03/09/2563 ตรวจโรคทั่วไป 1
346 04/09/2563 ตรวจโรคทั่วไป 1
347 07/09/2563 ตรวจโรคทั่วไป 5
348 08/09/2563 ตรวจโรคทั่วไป 2
349 09/09/2563 สุขภาพเด็กดี 3
350 11/09/2563 ตรวจโรคทั่วไป 1
351 15/09/2563 สุขภาพเด็กดี 1
352 16/09/2563 สุขภาพเด็กดี 5
353 22/09/2563 สุขภาพเด็กดี 1
354 23/09/2563 ตรวจโรคทั่วไป 1
355 23/09/2563 สุขภาพเด็กดี 9
356 29/09/2563 สุขภาพเด็กดี 2
357 30/09/2563 สุขภาพเด็กดี 9
358 07/10/2563 สุขภาพเด็กดี 9
359 12/10/2563 ตรวจโรคทั่วไป 1
360 14/10/2563 สุขภาพเด็กดี 3
361 15/10/2563 ตรวจโรคทั่วไป 1
362 21/10/2563 สุขภาพเด็กดี 12
363 22/10/2563 ตรวจโรคทั่วไป 1
364 23/10/2563 ตรวจโรคทั่วไป 1
365 28/10/2563 สุขภาพเด็กดี 5
366 29/10/2563 ตรวจโรคทั่วไป 1
367 04/11/2563 สุขภาพเด็กดี 3
368 11/11/2563 ตรวจโรคทั่วไป 1
369 13/11/2563 สุขภาพเด็กดี 1
370 18/11/2563 สุขภาพเด็กดี 3
371 19/11/2563 ตรวจโรคทั่วไป 1
372 25/11/2563 สุขภาพเด็กดี 8
373 02/12/2563 สุขภาพเด็กดี 5
374 09/12/2563 คลินิกกระตุ้นพัฒนาการ 1
375 09/12/2563 สุขภาพเด็กดี 4
376 11/12/2563 ตรวจโรคทั่วไป 1
377 16/12/2563 ตรวจโรคทั่วไป 1
378 16/12/2563 สุขภาพเด็กดี 4
379 17/12/2563 ตรวจโรคทั่วไป 1
380 18/12/2563 โรคเบาหวาน 1
381 23/12/2563 ตรวจโรคทั่วไป 1
382 23/12/2563 สุขภาพเด็กดี 8
383 29/12/2563 โรคความดัน-ศสช.สระประทีป 1
384 30/12/2563 ตรวจโรคทั่วไป 1
385 30/12/2563 สุขภาพเด็กดี 3
386 03/01/2564 ตรวจโรคทั่วไป 1
387 06/01/2564 ตรวจโรคทั่วไป 1
388 06/01/2564 สุขภาพเด็กดี 4
389 13/01/2564 สุขภาพเด็กดี 10
390 20/01/2564 สุขภาพเด็กดี 7
391 22/01/2564 ตรวจโรคทั่วไป 1
392 24/01/2564 สุขภาพเด็กดี 1
393 27/01/2564 ตรวจโรคทั่วไป 1
394 27/01/2564 สุขภาพเด็กดี 12
395 03/02/2564 สุขภาพเด็กดี 4
396 10/02/2564 สุขภาพเด็กดี 3
397 11/02/2564 ตรวจโรคทั่วไป 1
398 12/02/2564 ตรวจโรคทั่วไป 1
399 15/02/2564 วางแผนครอบครัว 1
400 17/02/2564 สุขภาพเด็กดี 3
401 18/02/2564 ตรวจโรคทั่วไป 1
402 22/02/2564 วางแผนครอบครัว 1
403 24/02/2564 ฝากครรภ์ 1
404 24/02/2564 สุขภาพเด็กดี 10
405 25/02/2564 สุขภาพเด็กดี 1
406 03/03/2564 สุขภาพเด็กดี 3
407 05/03/2564 ตรวจโรคทั่วไป 1
408 08/03/2564 วางแผนครอบครัว 2
409 10/03/2564 ฝากครรภ์ 1
410 10/03/2564 สุขภาพเด็กดี 3
411 15/03/2564 วางแผนครอบครัว 2
412 17/03/2564 สุขภาพเด็กดี 4
413 22/03/2564 วางแผนครอบครัว 1
414 24/03/2564 สุขภาพเด็กดี 11
415 25/03/2564 สุขภาพเด็กดี 1
416 29/03/2564 วางแผนครอบครัว 3