กรองคลินิก
ตารางนัด (ทั้งหมด)
ที่ วันที่นัด ชื่อคลินิก จำนวนคน
1 13/06/2564 คลินิก URI 1
2 13/06/2564 ตรวจโรคทั่วไป 2
3 14/06/2564 คลินิก URI 6
4 14/06/2564 คลินิกฉีดวัคซีน COVID-19 251
5 14/06/2564 คลินิกเลิกสุรา 1
6 14/06/2564 ตรวจโรคทั่วไป 69
7 14/06/2564 ทันตกรรม 4
8 14/06/2564 ฝากครรภ์ 11
9 14/06/2564 โรคความดัน 3
10 14/06/2564 โรคความดัน-ศสช.สระประทีป 1
11 14/06/2564 โรคเบาหวาน 78
12 14/06/2564 วางแผนครอบครัว 13
13 15/06/2564 คลินิก CAPD 1
14 15/06/2564 คลินิก URI 1
15 15/06/2564 จิตเวช 66
16 15/06/2564 ตรวจโรคทั่วไป 72
17 15/06/2564 ทันตกรรม 2
18 15/06/2564 ฝากครรภ์ 25
19 15/06/2564 โรคเบาหวาน 1
20 16/06/2564 คลินิก URI 2
21 16/06/2564 คลินิกยาเสพติด 13
22 16/06/2564 จิตเวช 1
23 16/06/2564 ตรวจโรคทั่วไป 61
24 16/06/2564 ทันตกรรม 1
25 16/06/2564 โรคเบาหวาน 114
26 16/06/2564 สุขภาพเด็กดี 15
27 17/06/2564 คลินิก URI 2
28 17/06/2564 คลินิกยาเสพติด 1
29 17/06/2564 คลินิกวาร์ฟาริน 38
30 17/06/2564 ตรวจโรคทั่วไป 57
31 17/06/2564 ฝากครรภ์ 22
32 17/06/2564 โรคทัยรอยด์ 2
33 18/06/2564 คลินิก URI 1
34 18/06/2564 คลินิกยาเสพติด 1
35 18/06/2564 คลินิกเลิกสุรา 2
36 18/06/2564 จิตเวช 1
37 18/06/2564 ตรวจโรคทั่วไป 54
38 18/06/2564 ทันตกรรม 3
39 18/06/2564 โรคไตวาย 49
40 20/06/2564 ตรวจโรคทั่วไป 1
41 21/06/2564 คลินิก URI 2
42 21/06/2564 คลินิกเลิกสุรา 1
43 21/06/2564 ตรวจโรคทั่วไป 35
44 21/06/2564 ทันตกรรม 6
45 21/06/2564 ฝากครรภ์ 10
46 21/06/2564 โรคความดัน 149
47 21/06/2564 โรคเบาหวาน 1
48 21/06/2564 วางแผนครอบครัว 15
49 22/06/2564 คลินิกวาร์ฟาริน 1
50 22/06/2564 ตรวจโรคทั่วไป 22
51 22/06/2564 ทันตกรรม 6
52 22/06/2564 ฝากครรภ์ 23
53 22/06/2564 โรคความดัน 1
54 22/06/2564 โรคทัยรอยด์ 1
55 22/06/2564 วางแผนครอบครัว 1
56 23/06/2564 Asthma 1
57 23/06/2564 คลินิกกระตุ้นพัฒนาการ 1
58 23/06/2564 คลินิกเลิกสุรา 1
59 23/06/2564 ตรวจโรคทั่วไป 26
60 23/06/2564 ทันตกรรม 6
61 23/06/2564 ฝากครรภ์ 1
62 23/06/2564 โรคความดัน 143
63 23/06/2564 สุขภาพเด็กดี 29
64 24/06/2564 คลินิก URI 2
65 24/06/2564 ตรวจโรคทั่วไป 29
66 24/06/2564 ทันตกรรม 6
67 24/06/2564 ฝากครรภ์ 9
68 24/06/2564 โรคทัยรอยด์ 1
69 24/06/2564 วัณโรค 13
70 25/06/2564 ตรวจโรคทั่วไป 52
71 25/06/2564 ทันตกรรม 2
72 25/06/2564 โรคไตวาย 50
73 25/06/2564 โรคเบาหวาน 1
74 28/06/2564 คลินิกฉีดวัคซีน COVID-19 1
75 28/06/2564 จิตเวช 1
76 28/06/2564 ตรวจโรคทั่วไป 21
77 28/06/2564 ทันตกรรม 4
78 28/06/2564 ฝากครรภ์ 8
79 28/06/2564 โรคความดัน 1
80 28/06/2564 โรคไตวาย 1
81 28/06/2564 โรคเบาหวาน 122
82 28/06/2564 วางแผนครอบครัว 19
83 29/06/2564 ตรวจโรคทั่วไป 9
84 29/06/2564 ทันตกรรม 5
85 29/06/2564 ฝากครรภ์ 21
86 29/06/2564 โรคทัยรอยด์ 2
87 30/06/2564 ตรวจโรคทั่วไป 22
88 30/06/2564 ทันตกรรม 5
89 30/06/2564 โรคทัยรอยด์ 1
90 30/06/2564 โรคเบาหวาน 119
91 30/06/2564 สุขภาพเด็กดี 20
92 01/07/2564 คลินิก URI 1
93 01/07/2564 คลินิกวาร์ฟาริน 31
94 01/07/2564 ตรวจโรคทั่วไป 38
95 01/07/2564 ทันตกรรม 6
96 01/07/2564 ฝากครรภ์ 8
97 01/07/2564 โรคความดัน 2
98 02/07/2564 Asthma 51
99 02/07/2564 คลินิก CAPD 2
100 02/07/2564 ตรวจโรคทั่วไป 45
101 02/07/2564 ทันตกรรม 2
102 05/07/2564 คลินิก CAPD 2
103 05/07/2564 ตรวจโรคทั่วไป 15
104 05/07/2564 ทันตกรรม 5
105 05/07/2564 ฝากครรภ์ 3
106 05/07/2564 โรคเบาหวาน 100
107 05/07/2564 โรคหัวใจ 1
108 05/07/2564 วางแผนครอบครัว 8
109 06/07/2564 จิตเวช 87
110 06/07/2564 ตรวจโรคทั่วไป 14
111 06/07/2564 ทันตกรรม 4
112 06/07/2564 ฝากครรภ์ 13
113 07/07/2564 Asthma 1
114 07/07/2564 คลินิก CAPD 1
115 07/07/2564 ตรวจโรคทั่วไป 16
116 07/07/2564 โรคความดัน 1
117 07/07/2564 โรคไตวาย 1
118 07/07/2564 โรคทัยรอยด์ 3
119 07/07/2564 โรคเบาหวาน 102
120 07/07/2564 สุขภาพเด็กดี 13
121 08/07/2564 คลินิก CAPD 13
122 08/07/2564 ตรวจโรคทั่วไป 14
123 08/07/2564 ทันตกรรม 2
124 08/07/2564 ฝากครรภ์ 1
125 08/07/2564 โรคเบาหวาน 1
126 09/07/2564 COPD 52
127 09/07/2564 คลินิกอดบุหรี่ 1
128 09/07/2564 ตรวจโรคทั่วไป 21
129 09/07/2564 ทันตกรรม 1
130 12/07/2564 ตรวจโรคทั่วไป 26
131 12/07/2564 ทันตกรรม 1
132 12/07/2564 ฝากครรภ์ 5
133 12/07/2564 โรคความดัน 158
134 12/07/2564 โรคทัยรอยด์ 1
135 12/07/2564 โรคเบาหวาน 1
136 12/07/2564 วางแผนครอบครัว 19
137 13/07/2564 ตรวจโรคทั่วไป 7
138 13/07/2564 ฝากครรภ์ 10
139 13/07/2564 โรคความดัน 1
140 13/07/2564 โรคความดัน-ศสช.สระประทีป 24
141 13/07/2564 โรคไตวาย 49
142 13/07/2564 โรคเบาหวาน-ศสช.สระประทีป 36
143 13/07/2564 วางแผนครอบครัว 1
144 13/07/2564 สุขภาพเด็กดี 1
145 14/07/2564 คลินิก CAPD 1
146 14/07/2564 ตรวจโรคทั่วไป 11
147 14/07/2564 โรคความดัน 160
148 14/07/2564 โรคไตวาย 1
149 14/07/2564 โรคเบาหวาน 4
150 14/07/2564 สุขภาพเด็กดี 22
151 15/07/2564 คลินิก URI 1
152 15/07/2564 คลินิกวาร์ฟาริน 27
153 15/07/2564 จิตเวช 1
154 15/07/2564 ตรวจโรคทั่วไป 12
155 15/07/2564 ทันตกรรม 1
156 15/07/2564 ฝากครรภ์ 3
157 16/07/2564 ตรวจโรคทั่วไป 15
158 16/07/2564 โรคไตวาย 32
159 16/07/2564 โรคเบาหวาน 1
160 19/07/2564 ตรวจโรคทั่วไป 15
161 19/07/2564 ฝากครรภ์ 10
162 19/07/2564 โรคความดัน 1
163 19/07/2564 โรคทัยรอยด์ 1
164 19/07/2564 โรคเบาหวาน 98
165 19/07/2564 วางแผนครอบครัว 21
166 20/07/2564 จิตเวช 41
167 20/07/2564 ตรวจโรคทั่วไป 12
168 20/07/2564 ฝากครรภ์ 2
169 21/07/2564 ตรวจโรคทั่วไป 14
170 21/07/2564 ฝากครรภ์ 1
171 21/07/2564 โรคเบาหวาน 100
172 21/07/2564 สุขภาพเด็กดี 16
173 22/07/2564 ตรวจโรคทั่วไป 15
174 22/07/2564 ฝากครรภ์ 2
175 22/07/2564 วัณโรค 1
176 23/07/2564 คลินิก URI 1
177 23/07/2564 ตรวจโรคทั่วไป 12
178 23/07/2564 โรคไตวาย 36
179 23/07/2564 โรคเบาหวาน 3
180 26/07/2564 คลินิกเลิกสุรา 2
181 26/07/2564 ตรวจโรคทั่วไป 23
182 26/07/2564 ฝากครรภ์ 2
183 26/07/2564 โรคความดัน 1
184 26/07/2564 วางแผนครอบครัว 9
185 28/07/2564 ตรวจโรคทั่วไป 6
186 28/07/2564 สุขภาพเด็กดี 17
187 29/07/2564 ตรวจโรคทั่วไป 22
188 29/07/2564 ฝากครรภ์ 1
189 30/07/2564 ตรวจโรคทั่วไป 38
190 30/07/2564 สุขภาพเด็กดี 1
191 02/08/2564 ตรวจโรคทั่วไป 10
192 02/08/2564 ฝากครรภ์ 1
193 02/08/2564 โรคทัยรอยด์ 1
194 02/08/2564 โรคเบาหวาน 77
195 02/08/2564 วางแผนครอบครัว 28
196 03/08/2564 จิตเวช 85
197 03/08/2564 ตรวจโรคทั่วไป 18
198 03/08/2564 วางแผนครอบครัว 2
199 04/08/2564 ตรวจโรคทั่วไป 15
200 04/08/2564 โรคเบาหวาน 135
201 04/08/2564 สุขภาพเด็กดี 12
202 05/08/2564 คลินิกกระตุ้นพัฒนาการ 1
203 05/08/2564 คลินิกวาร์ฟาริน 28
204 05/08/2564 ตรวจโรคทั่วไป 22
205 05/08/2564 ฝากครรภ์ 1
206 05/08/2564 โรคทัยรอยด์ 1
207 05/08/2564 โรคเบาหวาน 1
208 06/08/2564 Asthma 61
209 06/08/2564 ตรวจโรคทั่วไป 15
210 06/08/2564 โรคความดัน 1
211 06/08/2564 โรคทัยรอยด์ 1
212 09/08/2564 จิตเวช 1
213 09/08/2564 ตรวจโรคทั่วไป 6
214 09/08/2564 ฝากครรภ์ 1
215 09/08/2564 โรคความดัน 136
216 09/08/2564 วางแผนครอบครัว 12
217 10/08/2564 ตรวจโรคทั่วไป 13
218 10/08/2564 โรคความดัน-ศสช.สระประทีป 31
219 10/08/2564 โรคไตวาย 47
220 10/08/2564 โรคเบาหวาน-ศสช.สระประทีป 18
221 10/08/2564 สุขภาพเด็กดี 1
222 11/08/2564 ตรวจโรคทั่วไป 13
223 11/08/2564 โรคความดัน 137
224 11/08/2564 โรคเบาหวาน 1
225 11/08/2564 สุขภาพเด็กดี 23
226 13/08/2564 COPD 29
227 13/08/2564 ตรวจโรคทั่วไป 9
228 13/08/2564 โรคทัยรอยด์ 2
229 16/08/2564 ตรวจโรคทั่วไป 20
230 16/08/2564 โรคความดัน 1
231 16/08/2564 โรคเบาหวาน 107
232 16/08/2564 วางแผนครอบครัว 3
233 17/08/2564 จิตเวช 136
234 17/08/2564 ตรวจโรคทั่วไป 17
235 18/08/2564 ตรวจโรคทั่วไป 10
236 18/08/2564 โรคความดัน 1
237 18/08/2564 โรคเบาหวาน 85
238 18/08/2564 สุขภาพเด็กดี 7
239 19/08/2564 คลินิก URI 5
240 19/08/2564 คลินิกวาร์ฟาริน 8
241 19/08/2564 ตรวจโรคทั่วไป 18
242 19/08/2564 โรคความดัน 1
243 19/08/2564 โรคเบาหวาน 1
244 20/08/2564 ตรวจโรคทั่วไป 14
245 20/08/2564 โรคไตวาย 24
246 20/08/2564 โรคเบาหวาน 1
247 23/08/2564 ตรวจโรคทั่วไป 16
248 23/08/2564 โรคความดัน 116
249 23/08/2564 โรคเบาหวาน 1
250 23/08/2564 วางแผนครอบครัว 9
251 24/08/2564 ตรวจโรคทั่วไป 13
252 24/08/2564 โรคไตวาย 1
253 24/08/2564 สุขภาพเด็กดี 2
254 25/08/2564 ตรวจโรคทั่วไป 16
255 25/08/2564 โรคความดัน 127
256 25/08/2564 สุขภาพเด็กดี 21
257 26/08/2564 คลินิกยาเสพติด 1
258 26/08/2564 ตรวจโรคทั่วไป 12
259 27/08/2564 ตรวจโรคทั่วไป 19
260 27/08/2564 โรคไตวาย 6
261 30/08/2564 COPD 1
262 30/08/2564 คลินิก CAPD 1
263 30/08/2564 คลินิกกระตุ้นพัฒนาการ 7
264 30/08/2564 คลินิกฉีดวัคซีน COVID-19 695
265 30/08/2564 ตรวจโรคทั่วไป 13
266 30/08/2564 ทันตกรรม 1
267 30/08/2564 โรคเบาหวาน 89
268 30/08/2564 วางแผนครอบครัว 19
269 31/08/2564 คลินิกฉีดวัคซีน COVID-19 2
270 31/08/2564 ตรวจโรคทั่วไป 8
271 01/09/2564 ตรวจโรคทั่วไป 18
272 01/09/2564 โรคเบาหวาน 24
273 01/09/2564 สุขภาพเด็กดี 3
274 02/09/2564 ตรวจโรคทั่วไป 13
275 02/09/2564 โรคทัยรอยด์ 1
276 03/09/2564 Asthma 73
277 03/09/2564 ตรวจโรคทั่วไป 23
278 06/09/2564 ตรวจโรคทั่วไป 4
279 06/09/2564 โรคความดัน 130
280 07/09/2564 Asthma 1
281 07/09/2564 จิตเวช 2
282 07/09/2564 ตรวจโรคทั่วไป 5
283 08/09/2564 ตรวจโรคทั่วไป 11
284 08/09/2564 โรคความดัน 99
285 08/09/2564 สุขภาพเด็กดี 10
286 09/09/2564 COPD 1
287 09/09/2564 คลินิก CAPD 6
288 09/09/2564 ตรวจโรคทั่วไป 6
289 09/09/2564 โรคทัยรอยด์ 1
290 10/09/2564 COPD 27
291 10/09/2564 ตรวจโรคทั่วไป 6
292 13/09/2564 ตรวจโรคทั่วไป 4
293 13/09/2564 โรคเบาหวาน 1
294 13/09/2564 วางแผนครอบครัว 3
295 14/09/2564 ตรวจโรคทั่วไป 3
296 14/09/2564 โรคไตวาย 15
297 15/09/2564 ตรวจโรคทั่วไป 2
298 15/09/2564 โรคเบาหวาน 2
299 15/09/2564 สุขภาพเด็กดี 9
300 16/09/2564 ตรวจโรคทั่วไป 10
301 17/09/2564 ตรวจโรคทั่วไป 5
302 17/09/2564 โรคไตวาย 2
303 20/09/2564 ตรวจโรคทั่วไป 9
304 20/09/2564 โรคความดัน 82
305 20/09/2564 วางแผนครอบครัว 1
306 21/09/2564 ตรวจโรคทั่วไป 5
307 22/09/2564 ตรวจโรคทั่วไป 4
308 22/09/2564 โรคความดัน 63
309 22/09/2564 โรคทัยรอยด์ 1
310 22/09/2564 สุขภาพเด็กดี 9
311 23/09/2564 ตรวจโรคทั่วไป 10
312 23/09/2564 ฝากครรภ์ 1
313 27/09/2564 ตรวจโรคทั่วไป 4
314 27/09/2564 โรคทัยรอยด์ 1
315 27/09/2564 วางแผนครอบครัว 2
316 28/09/2564 ตรวจโรคทั่วไป 1
317 29/09/2564 ตรวจโรคทั่วไป 2
318 29/09/2564 โรคทัยรอยด์ 1
319 29/09/2564 สุขภาพเด็กดี 11
320 30/09/2564 คลินิก URI 1
321 30/09/2564 ตรวจโรคทั่วไป 3
322 30/09/2564 โรคทัยรอยด์ 1
323 01/10/2564 ตรวจโรคทั่วไป 5
324 04/10/2564 ตรวจโรคทั่วไป 3
325 05/10/2564 ตรวจโรคทั่วไป 1
326 06/10/2564 สุขภาพเด็กดี 2
327 07/10/2564 ตรวจโรคทั่วไป 3
328 07/10/2564 โรคทัยรอยด์ 1
329 07/10/2564 สุขภาพเด็กดี 1
330 08/10/2564 ตรวจโรคทั่วไป 1
331 11/10/2564 วางแผนครอบครัว 2
332 12/10/2564 ตรวจโรคทั่วไป 2
333 12/10/2564 โรคไตวาย 4
334 14/10/2564 ตรวจโรคทั่วไป 1
335 15/10/2564 ตรวจโรคทั่วไป 1
336 18/10/2564 ตรวจโรคทั่วไป 1
337 20/10/2564 ตรวจโรคทั่วไป 2
338 20/10/2564 สุขภาพเด็กดี 14
339 21/10/2564 ตรวจโรคทั่วไป 1
340 21/10/2564 สุขภาพเด็กดี 1
341 25/10/2564 ตรวจโรคทั่วไป 4
342 26/10/2564 ตรวจโรคทั่วไป 1
343 27/10/2564 สุขภาพเด็กดี 15
344 28/10/2564 ตรวจโรคทั่วไป 2
345 29/10/2564 ตรวจโรคทั่วไป 7
346 01/11/2564 ตรวจโรคทั่วไป 3
347 01/11/2564 วางแผนครอบครัว 2
348 02/11/2564 ตรวจโรคทั่วไป 1
349 03/11/2564 สุขภาพเด็กดี 9
350 04/11/2564 ตรวจโรคทั่วไป 3
351 05/11/2564 ตรวจโรคทั่วไป 2
352 09/11/2564 ตรวจโรคทั่วไป 2
353 10/11/2564 สุขภาพเด็กดี 6
354 11/11/2564 ตรวจโรคทั่วไป 1
355 12/11/2564 ตรวจโรคทั่วไป 2
356 15/11/2564 ตรวจโรคทั่วไป 1
357 16/11/2564 ตรวจโรคทั่วไป 2
358 17/11/2564 สุขภาพเด็กดี 9
359 18/11/2564 ตรวจโรคทั่วไป 1
360 22/11/2564 ตรวจโรคทั่วไป 1
361 24/11/2564 ตรวจโรคทั่วไป 1
362 24/11/2564 สุขภาพเด็กดี 6
363 25/11/2564 ตรวจโรคทั่วไป 2
364 26/11/2564 ตรวจโรคทั่วไป 1
365 01/12/2564 สุขภาพเด็กดี 4
366 03/12/2564 ตรวจโรคทั่วไป 1
367 04/12/2564 ฝากครรภ์ 1
368 07/12/2564 ตรวจโรคทั่วไป 1
369 08/12/2564 สุขภาพเด็กดี 5
370 10/12/2564 ตรวจโรคทั่วไป 1
371 13/12/2564 โรคความดัน 2
372 15/12/2564 ตรวจโรคทั่วไป 1
373 15/12/2564 สุขภาพเด็กดี 5
374 22/12/2564 ตรวจโรคทั่วไป 1
375 22/12/2564 ฝากครรภ์ 2
376 22/12/2564 สุขภาพเด็กดี 8
377 24/12/2564 ตรวจโรคทั่วไป 1
378 28/12/2564 ตรวจโรคทั่วไป 1
379 29/12/2564 สุขภาพเด็กดี 5
380 03/01/2565 ตรวจโรคทั่วไป 1
381 05/01/2565 สุขภาพเด็กดี 3
382 07/01/2565 ตรวจโรคทั่วไป 1
383 10/01/2565 วางแผนครอบครัว 1
384 12/01/2565 สุขภาพเด็กดี 1
385 19/01/2565 สุขภาพเด็กดี 3
386 24/01/2565 วางแผนครอบครัว 1
387 26/01/2565 ฝากครรภ์ 3
388 26/01/2565 สุขภาพเด็กดี 6
389 02/02/2565 สุขภาพเด็กดี 1
390 03/02/2565 ตรวจโรคทั่วไป 1
391 07/02/2565 วางแผนครอบครัว 1
392 09/02/2565 สุขภาพเด็กดี 8
393 10/02/2565 ตรวจโรคทั่วไป 1
394 14/02/2565 วางแผนครอบครัว 2
395 16/02/2565 สุขภาพเด็กดี 3
396 21/02/2565 วางแผนครอบครัว 1
397 23/02/2565 สุขภาพเด็กดี 7
398 28/02/2565 ตรวจโรคทั่วไป 1
399 02/03/2565 สุขภาพเด็กดี 5
400 07/03/2565 วางแผนครอบครัว 2
401 09/03/2565 สุขภาพเด็กดี 5
402 10/03/2565 ตรวจโรคทั่วไป 1
403 11/03/2565 ตรวจโรคทั่วไป 1
404 14/03/2565 วางแผนครอบครัว 4
405 16/03/2565 สุขภาพเด็กดี 4
406 19/03/2565 สุขภาพเด็กดี 1
407 21/03/2565 วางแผนครอบครัว 1
408 23/03/2565 สุขภาพเด็กดี 4
409 28/03/2565 วางแผนครอบครัว 3
410 30/03/2565 สุขภาพเด็กดี 8
411 31/03/2565 ฝากครรภ์ 1
412 01/04/2565 ตรวจโรคทั่วไป 2
413 04/04/2565 ตรวจโรคทั่วไป 1
414 04/04/2565 วางแผนครอบครัว 2
415 06/04/2565 ฝากครรภ์ 1
416 06/04/2565 สุขภาพเด็กดี 5
417 13/04/2565 สุขภาพเด็กดี 2
418 20/04/2565 ตรวจโรคทั่วไป 1
419 20/04/2565 สุขภาพเด็กดี 10
420 25/04/2565 วางแผนครอบครัว 1
421 27/04/2565 สุขภาพเด็กดี 10
422 29/04/2565 ตรวจโรคทั่วไป 1
423 02/05/2565 วางแผนครอบครัว 1
424 04/05/2565 สุขภาพเด็กดี 4
425 11/05/2565 สุขภาพเด็กดี 1
426 13/05/2565 ตรวจโรคทั่วไป 1
427 18/05/2565 สุขภาพเด็กดี 7
428 25/05/2565 สุขภาพเด็กดี 7
429 01/06/2565 สุขภาพเด็กดี 7
430 08/06/2565 สุขภาพเด็กดี 4
431 13/06/2565 วางแผนครอบครัว 1