ITA รพ.เสิงสาง > ปีงบประมาณ 2565

MOIT 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปี

(1/1)

ชาลี:
MOIT 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปี
MOIT5   1. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
MOIT5   ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนตุลาคม 2564
MOIT5   ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤศจิกายน 2564
MOIT5   ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนธันวาคม 2564
MOIT5   3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version