ปีงบประมาณ 2567

หัวข้อ

<< < (3/3)

[1] ประกาศเจตนารมณ์ของโรงพยาบาลเสิงสาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

[2] MOIT5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประ

[3] MOIT4 หน่วยงานมีการวางระบบการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ

[4] MOIT 3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ของปีงบ

[5] MOIT 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

[6] MOIT1 หน่วยงานมีการวางระบบโดยการกำหนดมาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

[7] คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[*] หน้าที่แล้ว

Go to full version