ปีงบประมาณ 2567

หัวข้อ

(1/3) > >>

[1] รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน

[2] MOIT 22 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานและร

[3] MOIT 21 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจ านงสุจริตของการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และนโยบายที

[4] MOIT 20 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักส

[5] MOIT 19 หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเร

[6] MOIT 18 หน่วยงานมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุ

[7] MOIT 17 หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 อย่าง

[8] MOIT 16 หน่วยงานมีรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต

[9] MOIT 15 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏ

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version