ปีงบประมาณ 2566

หัวข้อ

<< < (2/3) > >>

[1] MOIT 6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

[2] MOIT 7 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของ

[3] MOIT 8 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร

[4] MOIT 9 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน

[5] MOIT 10 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน

[6] MOIT 11 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมใน

[7] MOIT 12 หน่วยงานมีมาตรการ “การป้องกันการรับสินบน” ที่เป็นระบบ

[8] MOIT 13 หน่วยงานประเมินการด าเนินการตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ

[9] MOIT 14 หน่วยงานมีการจัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

[*] หน้าที่แล้ว

Go to full version