ปีงบประมาณ 2565

หัวข้อ

<< < (2/4) > >>

[1] MOIT15หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อ

[2] MOIT 14 หน่วยงานมีการกำาหนดมาตรการ และระบบในการป้องกันการรับสินบน

[3] MOIT 13 หน่วยงานมีการก าหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน

[4] MOIT121. มีหลักฐานการการจัดโครงการ / กิจกรรม ที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสี

[5] MOIT 11 หน่วยงานมีการตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียน และข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน

[6] MOIT10หลักฐานที่แสดงถึงการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่

[7] MOIT9หลักฐานที่แสดงถึงการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน

[8] MOIT23 หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบ

[9] MOIT8 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุ

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

[*] หน้าที่แล้ว

Go to full version