ปีงบประมาณ 2565

หัวข้อ

(1/2) > >>

[1] MOIT21. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย

[2] MOIT22-16. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย

[3] MOIT2-17. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย

[4] Moit2 -1. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย

[5] MOIT4 ข้อ 3. การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนไ

[6] MOIT4 ข้อ 2. รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน

[7] Moit4 ข้อ 1ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีของหน่วยงาน

[8] MOIT3รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

[9] MOIT 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปี

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version