ปีงบประมาณ 2565

หัวข้อ

(1/4) > >>

[1] MOIT5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประ

[2] IT4 หน่วยงานวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ป

[3] MOIT22หลักฐานเพื่อแสดงถึงการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด

[4] MOIT21หลักฐานที่แสดงถึงการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

[5] MOIT20หลักฐานที่แสดงถึงการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม

[6] MOIT19มาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน ฯ

[7] MOIT18หลักฐานที่แสดงถึงการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

[8] MOIT17การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต

[9] MOIT16แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version