แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - ชาลี

หน้า: [1] 2 3 ... 7
1
เผยแพร่รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการ

2
เผยแพร่การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

3
สรุปแผนปฏฺบัติการ ปี2563 ไตรมาส 2

4
ข่าวประกาศ / แนวทางการเผยแพร่ข้อมูล
« เมื่อ: พฤ. 19 มี.ค. 2563, 04:24:19 »
แนวทางการเผยแพร่ข้อมูล

5
แนวทางการคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉิน

6
1 แผนการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีที่ผ่านม
2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด
ในกรอบแนวทาง
4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบ
บุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง
ของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่
5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1)

7
แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุขปี 2563

8
ข่าวประกาศ / แนวทางการเผยแพร่ข้อมูล
« เมื่อ: พ. 4 มี.ค. 2563, 15:40:44 »
แนวทางการเผยแพร่ข้อมูล

9
 มีรายงานให้ผู้บริหารทราบและขออนุมัติเผยแพร่

10
เผยแพร่หลักฐานการการเบิกจ่ายการจัดซื้อจ้าง

11
ระกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด  เสื่อมสภาพ
  1. ประกาศประชาสัมพันธ์   24 ธันวาคม 2562- 10 มกราคม 2563 (ผู้ประสงค์จะยื่นเสนอราคา  ต้องมารับเอกสารและใบเสนอราคาที่มีตราของโรงพยาบาลเสิงสางเท่านั้น)
  2. ดูสภาพทรัพย์สินฺ  13 มกราคม 2563  เวลา 08.00 - 12.00 น. (ไม่มาดูสภาพ  จะถือว่ายอมรับตามประกาศ)
  3. ยื่นซองเสนอราคา  ภายในวันี่ 17 มกราคม 2563  ภายใน เวลา 12.00 น.ที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  โรงพยาบาลเสิงสาง
  4. เปิดซองเสนอราคา  วันี่ 17 มกราคม 2563   เวลา 13.00 น  ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลเสิงสาง

12
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด  เสื่อมสภาพ
  1. ประกาศประชาสัมพันธ์   24 ธันวาคม 2562- 10 มกราคม 2563 (ผู้ประสงค์จะยื่นเสนอราคา  ต้องมารับเอกสารและใบเสนอราคาที่มีตราของโรงพยาบาลเสิงสางเท่านั้น)
  2. ดูสภาพทรัพย์สินฺ  13 มกราคม 2563  เวลา 08.00 - 12.00 น. (ไม่มาดูสภาพ  จะถือว่ายอมรับตามประกาศ)
  3. ยื่นซองเสนอราคา  ภายในวันี่ 17 มกราคม 2563  ภายใน เวลา 12.00 น.ที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  โรงพยาบาลเสิงสาง 
  4. เปิดซองเสนอราคา  วันี่ 17 มกราคม 2563   เวลา 13.00 น  ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลเสิงสาง
 

13
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อ ปี 2563

14
เผยแพร่รายงาน ผลการจัดซื้อ/จ้าง ตค.62-พย.62

15
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อ ปี 2563

หน้า: [1] 2 3 ... 7