แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - ชาลี

หน้า: [1] 2 3 ... 63
Filename Downloads ข้อความ Posted
MOIT22-1. มีบันทึกข้อความลงนามประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหา การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน.pdf 86 MOIT 22 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานและร ศ. 1 มี.ค. 2567, 15:51:40
MOIT22-2. คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ในการทำงานของหน่วยงาน.pdf 83 MOIT 22 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานและร ศ. 1 มี.ค. 2567, 15:51:40
MOIT22-3บันทึกข้อความแจ้งเวียน.pdf 78 MOIT 22 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานและร ศ. 1 มี.ค. 2567, 15:51:40
MOIT22-4. แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค.pdf 82 MOIT 22 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานและร ศ. 1 มี.ค. 2567, 15:51:40
MOIT21-1. มีบันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน.pdf 83 MOIT 21 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจ านงสุจริตของการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และนโยบายที ศ. 1 มี.ค. 2567, 15:49:39
MOIT21-2 ประกาศเจตจานงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน.pdf 90 MOIT 21 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจ านงสุจริตของการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และนโยบายที ศ. 1 มี.ค. 2567, 15:49:39
MOIT21-3. มีกิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานต่อสาธารณชน.pdf 106 MOIT 21 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจ านงสุจริตของการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และนโยบายที ศ. 1 มี.ค. 2567, 15:49:39
MOIT21-4 ภาพถ่ายกิจกรรมผู้อำนวยการประกาศเจตนารมณ์.pdf 84 MOIT 21 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจ านงสุจริตของการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และนโยบายที ศ. 1 มี.ค. 2567, 15:49:39
MOIT21-5. แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค.pdf 89 MOIT 21 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจ านงสุจริตของการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และนโยบายที ศ. 1 มี.ค. 2567, 15:49:39
MOIT20-1 บันทึกข้อความดำเนินการอบรมการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน.pdf 89 MOIT 20 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักส ศ. 1 มี.ค. 2567, 15:47:31
MOIT20-1.2 โครงการ2567.pdf 93 MOIT 20 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักส ศ. 1 มี.ค. 2567, 15:47:31
MOIT20-2 รายยชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ.pdf 92 MOIT 20 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักส ศ. 1 มี.ค. 2567, 15:47:31
MOIT20-3 มีบันทึกข้อความรับทราบการรายงานการอบรมการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน.pdf 88 MOIT 20 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักส ศ. 1 มี.ค. 2567, 15:47:31
MOIT20-4 ภาพถ่ายกิจกรรมโครงการอบรมการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน.pdf 89 MOIT 20 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักส ศ. 1 มี.ค. 2567, 15:47:31
MOIT20-5. แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค.pdf 85 MOIT 20 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักส ศ. 1 มี.ค. 2567, 15:47:31
หน้า: [1] 2 3 ... 63