E-Office โรงพยาบาลเสิงสาง

ข่าวประกาศ - ประชาสัมพันธ์ => ข่าวประกาศ => ข้อความที่เริ่มโดย: ชาลี ที่ พฤ. 28 มี.ค. 2562, 22:21:54

หัวข้อ: มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตร
เริ่มหัวข้อโดย: ชาลี ที่ พฤ. 28 มี.ค. 2562, 22:21:54
มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน