E-Office โรงพยาบาลเสิงสาง

ข่าวประกาศ - ประชาสัมพันธ์ => ข่าวประกาศ => ข้อความที่เริ่มโดย: ชาลี ที่ พฤ. 28 มี.ค. 2562, 22:16:58

หัวข้อ: จัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยช
เริ่มหัวข้อโดย: ชาลี ที่ พฤ. 28 มี.ค. 2562, 22:16:58
จัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน